آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 قم هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 159 81,093,767 Rls. 2,473 $
102 12 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 212 81,080,370 Rls. 2,181 $
103 10 1396 قم هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 185 80,565,120 Rls. 2,234 $
104 4 1396 قم هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 159 79,429,896 Rls. 2,446 $
105 7 1396 قم هند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 31 76,362,502 Rls. 2,291 $
106 9 1396 قم هند 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 41 68,427,584 Rls. 1,942 $
107 7 1396 قم هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 27 68,399,684 Rls. 2,055 $
108 9 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 17 66,940,288 Rls. 1,900 $
109 2 1396 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 91 66,794,511 Rls. 2,059 $
110 7 1396 قم هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 119 63,858,288 Rls. 1,926 $
111 4 1396 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 216 61,778,808 Rls. 1,904 $
112 9 1396 قم هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 87 59,978,176 Rls. 1,702 $
113 9 1396 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 201 58,502,304 Rls. 1,660 $
114 2 1396 قم هند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 82 57,071,358 Rls. 1,759 $
115 2 1396 قم هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 274 56,034,510 Rls. 1,727 $
116 2 1396 قم هند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 98 52,253,040 Rls. 1,611 $
117 10 1396 قم هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 15 50,201,560 Rls. 1,385 $
118 2 1396 قم هند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 128 48,359,901 Rls. 1,491 $
119 9 1396 قم هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 80 47,601,632 Rls. 1,351 $
120 10 1396 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 251 46,981,034 Rls. 1,301 $
121 9 1396 قم هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 115 46,500,576 Rls. 1,319 $
122 10 1396 قم هند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 205 39,503,948 Rls. 1,095 $
123 7 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 40 36,760,956 Rls. 1,106 $
124 10 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 75 35,360,222 Rls. 978 $
125 7 1396 قم هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 13 35,074,812 Rls. 1,055 $
126 2 1396 قم هند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 356 34,136,361 Rls. 1,052 $
127 10 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 22 33,794,730 Rls. 931 $
128 7 1396 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 108 33,420,022 Rls. 1,007 $
129 12 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 49 31,832,318 Rls. 856 $
130 9 1396 قم هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 38 30,941,088 Rls. 878 $
131 7 1396 قم هند 84821000 بلبرينگ. 43 30,861,826 Rls. 924 $
132 10 1396 قم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 35 29,908,470 Rls. 824 $
133 9 1396 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 104 27,953,984 Rls. 793 $
134 10 1396 قم هند 87141010 ک ک ک زين 92 27,512,288 Rls. 760 $
135 5 1396 قم هند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 72 27,031,426 Rls. 825 $
136 4 1396 قم هند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 72 26,476,632 Rls. 816 $
137 10 1396 قم هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 26 26,316,032 Rls. 729 $
138 2 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 40 26,092,143 Rls. 805 $
139 10 1396 قم هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 52 25,942,206 Rls. 717 $
140 10 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 12 25,755,392 Rls. 714 $
141 9 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 51 25,544,064 Rls. 725 $
142 7 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 55 23,682,184 Rls. 712 $
143 7 1396 قم هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 28 22,450,840 Rls. 677 $
144 10 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 18 22,054,786 Rls. 611 $
145 7 1396 قم هند 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 97 21,184,334 Rls. 634 $
146 9 1396 قم هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 49 19,516,544 Rls. 554 $
147 2 1396 قم هند 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 80 14,885,241 Rls. 459 $
148 9 1396 قم هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10 13,923,680 Rls. 395 $
149 10 1396 قم هند 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 1 12,893,032 Rls. 358 $
150 10 1396 قم هند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1 12,166,560 Rls. 337 $
151 10 1396 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 25 11,468,376 Rls. 317 $
152 10 1396 قم هند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 11,122,008 Rls. 308 $
153 10 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 16 11,023,230 Rls. 304 $
154 10 1396 قم هند 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 3 9,152,184 Rls. 254 $
155 7 1396 قم هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 33 8,424,032 Rls. 254 $
156 10 1396 قم هند 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 11 8,232,024 Rls. 228 $
157 9 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 131 8,032,704 Rls. 228 $
158 9 1396 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4 8,032,704 Rls. 228 $
159 10 1396 قم هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 9 7,361,202 Rls. 203 $
160 9 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 61 7,140,000 Rls. 203 $
161 10 1396 قم هند 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 10 6,882,456 Rls. 191 $
162 7 1396 قم هند 84195090 --- سا?ر 2 6,102,904 Rls. 185 $
163 10 1396 قم هند 84195090 --- سا?ر 4 6,053,176 Rls. 168 $
164 7 1396 قم هند 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 14 5,642,512 Rls. 170 $
165 9 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 25 5,355,136 Rls. 152 $
166 7 1396 قم هند 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 81 5,324,624 Rls. 161 $
167 7 1396 قم هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 12 5,205,416 Rls. 157 $
168 9 1396 قم هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 9 5,057,568 Rls. 144 $
169 9 1396 قم هند 87141010 ک ک ک زين 51 4,881,312 Rls. 139 $
170 2 1396 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 236 4,542,379 Rls. 141 $
171 9 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 11 4,462,432 Rls. 127 $
172 2 1396 قم هند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 8 4,358,150 Rls. 134 $
173 10 1396 قم هند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1 4,349,670 Rls. 120 $
174 10 1396 قم هند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 6 4,082,340 Rls. 112 $
175 9 1396 قم هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 12 4,070,208 Rls. 116 $
176 9 1396 قم هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5 3,103,520 Rls. 88 $
177 9 1396 قم هند 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 3 2,677,568 Rls. 76 $
178 7 1396 قم هند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 6 1,121,288 Rls. 34 $
179 9 1396 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1 1,071,136 Rls. 30 $
180 2 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 2 1,024,645 Rls. 32 $
مجموع کل
2,266,547,934 ريال
مجموع کل
66,048 دلار