آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 950 4,668,550,000 Rls. 137,635 $
202 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,175 4,667,810,525 Rls. 129,856 $
203 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 1,000 4,657,600,000 Rls. 129,177 $
204 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,000 4,657,516,280 Rls. 124,997 $
205 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,766 4,621,064,784 Rls. 144,414 $
206 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339995 ک ک ک ک کارود?لول 500 4,616,830,000 Rls. 128,106 $
207 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252910 متفورمين 11,950 4,596,020,190 Rls. 130,758 $
208 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,413 4,588,300,000 Rls. 123,827 $
209 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 10,150 4,552,755,000 Rls. 140,353 $
210 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 347 4,536,783,400 Rls. 139,837 $
211 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,116 4,522,080,000 Rls. 138,464 $
212 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29321990 --- سا?ر 10,000 4,495,800,000 Rls. 137,659 $
213 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 2,000 4,471,645,320 Rls. 137,805 $
214 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29321990 --- سا?ر 10,000 4,442,700,000 Rls. 136,913 $
215 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359090 ک ک ک سا?ر 237 4,436,216,800 Rls. 124,371 $
216 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,500 4,412,098,720 Rls. 136,008 $
217 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,500 4,324,009,500 Rls. 133,383 $
218 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 379 4,250,962,708 Rls. 130,166 $
219 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 508 4,216,432,388 Rls. 129,940 $
220 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84212190 ک ک ک ساير 560 4,189,472,000 Rls. 128,531 $
221 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399990 ک ک ک سا?ر 2,250 4,154,444,500 Rls. 127,630 $
222 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,710 4,134,400,000 Rls. 117,328 $
223 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 300 4,132,804,200 Rls. 118,199 $
224 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 295 4,124,982,814 Rls. 127,116 $
225 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 125 4,120,962,500 Rls. 126,958 $
226 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 71069210 ک ک ک نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 205 4,103,800,000 Rls. 110,752 $
227 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 1,500 4,096,290,227 Rls. 126,320 $
228 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,420 4,096,265,680 Rls. 109,515 $
229 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,875 4,036,668,000 Rls. 122,175 $
230 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 2,650 4,011,784,997 Rls. 109,809 $
231 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 3 4,011,720,000 Rls. 123,685 $
232 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 470 3,933,020,309 Rls. 121,251 $
233 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29337990 ک ک ک ساير 2 3,922,644,936 Rls. 120,109 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359040 ک ک ک فاموت?د?ن 1,000 3,888,000,000 Rls. 103,916 $
235 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 103 3,870,407,000 Rls. 119,129 $
236 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333970 ک ک ک آملوديپين 711 3,844,791,086 Rls. 117,141 $
237 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 5,080 3,844,243,000 Rls. 111,680 $
238 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,257 3,836,351,300 Rls. 117,478 $
239 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,922 3,835,537,111 Rls. 118,221 $
240 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,300 3,826,236,465 Rls. 111,012 $
241 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 150 3,813,498,000 Rls. 106,641 $
242 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,000 3,812,122,880 Rls. 103,080 $
243 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,090 3,803,902,476 Rls. 116,310 $
244 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242910 آتنولول 5,000 3,777,400,000 Rls. 116,461 $
245 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159091 ک ک ک ک آتورواستاتين 500 3,776,000,000 Rls. 114,734 $
246 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 959 3,770,633,962 Rls. 111,132 $
247 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 150 3,751,851,000 Rls. 112,699 $
248 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333100 پيريدن و املاح آن 319 3,730,307,960 Rls. 100,672 $
249 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 230 3,702,264,580 Rls. 113,361 $
250 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,255 3,693,642,000 Rls. 110,950 $
251 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 280 3,683,392,955 Rls. 113,560 $
252 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333100 پيريدن و املاح آن 25 3,671,920,560 Rls. 112,653 $
253 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 284 3,640,323,750 Rls. 112,209 $
254 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 241 3,639,721,000 Rls. 107,517 $
255 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 3,000 3,637,800,000 Rls. 110,103 $
256 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 1,020 3,621,417,000 Rls. 109,607 $
257 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 300 3,611,987,460 Rls. 102,759 $
258 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 5 3,560,477,394 Rls. 99,566 $
259 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,360 3,554,144,800 Rls. 99,085 $
260 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 375 3,539,352,250 Rls. 101,103 $
261 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 240 3,525,205,400 Rls. 105,621 $
262 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate) پوشش داده نشده 930 3,462,288,516 Rls. 106,691 $
263 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339910 مبندازول 3,000 3,433,871,250 Rls. 93,512 $
264 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334910 --- ماده موثره مونته لوکاست 145 3,412,872,250 Rls. 105,313 $
265 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 270 3,400,490,390 Rls. 99,281 $
266 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,323 3,380,996,528 Rls. 95,889 $
267 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 100 3,377,054,400 Rls. 104,073 $
268 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,000 3,358,080,000 Rls. 89,752 $
269 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335930 محصولات آل? ش?م?ا?? ؛ پودرم?کرونا?زتر? منوپر?م 2,000 3,346,600,000 Rls. 90,566 $
270 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29280090 --- سا?ر 1,000 3,300,000,000 Rls. 93,474 $
271 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 84 3,294,434,934 Rls. 94,221 $
272 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 81092000 زيرکونيم بصورت کارنشده ،پودر 2,193 3,280,519,240 Rls. 101,096 $
273 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 9,000 3,240,993,600 Rls. 99,944 $
274 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 100 3,239,526,400 Rls. 98,433 $
275 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 526 3,209,162,136 Rls. 86,452 $
276 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 585 3,206,396,915 Rls. 96,840 $
277 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 1,526 3,205,233,227 Rls. 91,161 $
278 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 2,000 3,137,200,000 Rls. 96,711 $
279 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349990 کک ک ک ساير 510 3,135,022,180 Rls. 87,015 $
280 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,164 3,131,312,000 Rls. 95,744 $
281 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,743 3,127,978,224 Rls. 96,260 $
282 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335950 آلوپورينول 2,000 3,115,800,000 Rls. 88,645 $
283 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,327 3,085,525,235 Rls. 94,808 $
284 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 125 3,075,742,500 Rls. 94,781 $
285 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 700 3,072,641,600 Rls. 94,724 $
286 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,595 3,058,064,775 Rls. 92,133 $
287 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 800 3,048,060,000 Rls. 91,062 $
288 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 500 3,046,400,000 Rls. 92,565 $
289 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 245 3,025,154,000 Rls. 82,320 $
290 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 287 3,023,526,506 Rls. 92,932 $
291 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 500 3,020,534,000 Rls. 93,117 $
292 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 1,865 3,015,892,640 Rls. 87,453 $
293 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 355 3,015,699,132 Rls. 93,019 $
294 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 500 3,004,491,000 Rls. 90,249 $
295 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339996 ک ک ک ک فلوکونازول 600 2,992,626,000 Rls. 80,987 $
296 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333970 ک ک ک آملوديپين 546 2,979,661,859 Rls. 86,426 $
297 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 690 2,977,562,851 Rls. 91,756 $
298 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,243 2,968,981,895 Rls. 86,276 $
299 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333100 پيريدن و املاح آن 25 2,967,800,000 Rls. 82,311 $
300 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 2,000 2,957,446,848 Rls. 90,873 $
مجموع کل
370,199,010,198 ريال
مجموع کل
10,930,312 دلار