آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 180 9,695,733,000 Rls. 259,946 $
102 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 383 9,576,728,830 Rls. 295,428 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 1,202 9,513,898,270 Rls. 293,314 $
104 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,049 9,474,306,800 Rls. 292,083 $
105 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 959 9,429,972,420 Rls. 276,418 $
106 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 2,000 9,235,648,000 Rls. 266,548 $
107 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 6,800 8,983,936,500 Rls. 256,320 $
108 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 140 8,958,930,520 Rls. 248,473 $
109 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,376 8,841,183,089 Rls. 248,425 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 769 8,806,638,494 Rls. 263,803 $
111 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29337990 ک ک ک ساير 6 8,677,306,000 Rls. 246,158 $
112 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 2,855 8,645,983,183 Rls. 246,148 $
113 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,000 8,289,575,000 Rls. 255,575 $
114 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 804 8,224,833,258 Rls. 240,950 $
115 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,185 8,139,600,000 Rls. 250,758 $
116 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420030 ک ک ک گلوپيکدوگرل بيکسلفات 3,000 8,078,400,000 Rls. 235,707 $
117 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,150 8,045,006,500 Rls. 226,086 $
118 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 5,580 8,044,329,600 Rls. 224,122 $
119 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 9 7,986,634,000 Rls. 245,403 $
120 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29336990 سايرترکيباتي که ساختارآنهادا را ي يک حلقه تري آزين مترا کم نشده باشدغيرمذکور 380 7,900,714,080 Rls. 243,466 $
121 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 2,227 7,774,772,088 Rls. 208,552 $
122 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 83 7,734,652,350 Rls. 237,660 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 1,646 7,691,120,000 Rls. 235,417 $
124 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 600 7,634,717,720 Rls. 235,624 $
125 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359090 ک ک ک سا?ر 411 7,593,682,876 Rls. 222,467 $
126 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29213090 ک ک ک ساير 3,041 7,557,053,000 Rls. 229,169 $
127 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 2,125 7,468,041,000 Rls. 230,140 $
128 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,625 7,442,058,400 Rls. 229,574 $
129 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,425 7,432,190,020 Rls. 229,121 $
130 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 2,155 7,376,084,646 Rls. 197,903 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159091 ک ک ک ک آتورواستاتين 1,000 7,323,792,000 Rls. 203,123 $
132 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 433 7,177,029,560 Rls. 196,415 $
133 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334910 --- ماده موثره مونته لوکاست 330 7,174,980,000 Rls. 221,128 $
134 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 2,570 7,139,376,000 Rls. 216,083 $
135 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 6,389 7,112,288,137 Rls. 219,168 $
136 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,476 7,097,276,688 Rls. 218,878 $
137 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 299 7,085,707,700 Rls. 207,560 $
138 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 2,000 7,077,675,000 Rls. 218,109 $
139 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29213090 ک ک ک ساير 3,000 6,961,410,000 Rls. 191,833 $
140 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 433 6,947,012,398 Rls. 212,098 $
141 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 6,900,775,800 Rls. 206,486 $
142 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 18 6,839,406,000 Rls. 208,379 $
143 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 763 6,827,372,177 Rls. 210,480 $
144 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 342 6,787,040,000 Rls. 209,160 $
145 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 975 6,772,739,702 Rls. 208,707 $
146 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,005 6,397,392,960 Rls. 195,287 $
147 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 1,700 6,395,825,000 Rls. 197,189 $
148 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 365 6,389,280,000 Rls. 170,768 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 150 6,335,706,000 Rls. 177,173 $
150 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 28051200 کلسيم 225 6,315,187,500 Rls. 192,407 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359010 ک ک ک س?لدناف?ل س?ترات 300 6,305,324,610 Rls. 188,669 $
152 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 53 6,259,016,540 Rls. 168,367 $
153 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 445 6,213,795,840 Rls. 188,069 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,166 6,041,504,862 Rls. 184,534 $
155 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,173 6,027,607,872 Rls. 181,058 $
156 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29189910 ناپروكسن 5,000 6,001,925,000 Rls. 185,045 $
157 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,000 5,996,694,000 Rls. 174,779 $
158 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 50 5,987,184,000 Rls. 182,414 $
159 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,335 5,945,259,811 Rls. 183,182 $
160 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 2,040 5,938,132,814 Rls. 159,136 $
161 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 70 5,908,430,560 Rls. 180,912 $
162 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 842 5,906,523,446 Rls. 158,545 $
163 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 50 5,848,400,640 Rls. 161,162 $
164 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,751,909,268 Rls. 159,602 $
165 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159091 ک ک ک ک آتورواستاتين 750 5,664,000,000 Rls. 172,101 $
166 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29359090 ک ک ک سا?ر 2,580 5,614,924,400 Rls. 150,643 $
167 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 4,450 5,598,798,250 Rls. 172,531 $
168 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 50 5,561,110,784 Rls. 159,048 $
169 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,036 5,511,650,240 Rls. 154,122 $
170 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 420 5,506,057,392 Rls. 151,728 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 4 5,452,650,000 Rls. 148,489 $
172 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 28051200 کلسيم 200 5,450,000,000 Rls. 167,982 $
173 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 5,443,500,000 Rls. 145,942 $
174 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 250 5,404,366,980 Rls. 166,685 $
175 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 1,050 5,380,737,600 Rls. 149,910 $
176 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,420 5,373,720,000 Rls. 164,863 $
177 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 3,946 5,304,475,136 Rls. 154,014 $
178 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 155 5,286,034,220 Rls. 150,001 $
179 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 2,022 5,258,429,938 Rls. 156,828 $
180 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,188,999,998 Rls. 159,937 $
181 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,100 5,175,617,366 Rls. 152,771 $
182 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,167,800,000 Rls. 154,125 $
183 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 5,144,148,000 Rls. 146,188 $
184 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,137,826,428 Rls. 158,389 $
185 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 1,700 5,073,832,000 Rls. 140,697 $
186 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 194 5,050,124,640 Rls. 143,262 $
187 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,029,200,000 Rls. 153,775 $
188 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334990 --- ساير 1,800 5,017,680,000 Rls. 154,700 $
189 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 850 5,009,614,800 Rls. 154,434 $
190 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 544 4,895,162,280 Rls. 136,268 $
191 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 3 4,876,192,010 Rls. 148,565 $
192 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 722 4,841,859,548 Rls. 149,327 $
193 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 1,000 4,816,500,000 Rls. 148,456 $
194 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 190 4,798,515,640 Rls. 147,914 $
195 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334910 --- ماده موثره مونته لوکاست 205 4,794,500,000 Rls. 136,169 $
196 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 977 4,740,881,868 Rls. 133,212 $
197 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 1,000 4,740,500,000 Rls. 146,185 $
198 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 877 4,723,169,624 Rls. 144,621 $
199 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 2 4,680,468,000 Rls. 137,578 $
200 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242910 آتنولول 6,000 4,668,990,000 Rls. 142,252 $
مجموع کل
656,824,748,671 ريال
مجموع کل
19,360,375 دلار