آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,593,000 572,238,000,000 Rls. 15,443,361 $
2 9 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,292,000 525,609,000,000 Rls. 14,913,180 $
3 3 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,347,000 353,969,593,894 Rls. 10,908,154 $
4 5 1396 بندر امام خميني هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,500,000 349,048,000,000 Rls. 10,687,653 $
5 10 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 7,177,000 333,280,440,221 Rls. 9,281,246 $
6 6 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,380,000 332,803,000,000 Rls. 9,996,809 $
7 11 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,510,000 303,239,000,000 Rls. 8,295,648 $
8 10 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,000,000 291,733,000,000 Rls. 8,039,146 $
9 9 1396 بندر امام خميني هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 16,719,000 222,944,000,000 Rls. 6,314,970 $
10 1 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 15,440,000 182,336,985,151 Rls. 5,624,560 $
11 10 1396 بندر امام خميني هند 84194090 --- سا?ر 630,420 171,063,362,681 Rls. 4,806,648 $
12 9 1396 بندر امام خميني هند 29022000 بنزن 5,793,426 152,613,000,000 Rls. 4,637,135 $
13 4 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 3,078,000 142,345,402,650 Rls. 4,377,308 $
14 10 1396 بندر امام خميني هند 29261000 اكريلونيتريل 1,293,458 95,028,906,359 Rls. 2,635,589 $
15 5 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,917,000 91,794,465,675 Rls. 2,810,629 $
16 9 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,268,000 90,966,505,869 Rls. 2,578,608 $
17 8 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,755,000 88,722,853,456 Rls. 2,583,821 $
18 9 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 507,590 80,253,056,282 Rls. 2,268,046 $
19 12 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,586,000 72,262,992,200 Rls. 1,937,397 $
20 11 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,633,000 66,589,596,522 Rls. 1,826,792 $
21 5 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 956,336 66,026,052,298 Rls. 2,017,169 $
22 10 1396 بندر امام خميني هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,540,000 64,670,923,240 Rls. 1,794,470 $
23 3 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 919,358 63,015,590,663 Rls. 1,942,084 $
24 10 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 310,966 57,261,246,296 Rls. 1,581,128 $
25 7 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 579,756 53,201,691,530 Rls. 1,586,091 $
26 10 1396 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 840,000 52,179,120,000 Rls. 1,440,961 $
27 7 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 999,000 50,931,047,970 Rls. 1,492,922 $
28 12 1396 بندر امام خميني هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 999,000 48,051,966,493 Rls. 1,296,809 $
29 4 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 695,546 47,835,461,366 Rls. 1,471,021 $
30 12 1396 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 668,000 42,579,180,000 Rls. 1,145,975 $
31 9 1396 بندر امام خميني هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 41,398,400,736 Rls. 1,174,390 $
32 2 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 537,273 36,595,952,532 Rls. 1,128,047 $
33 6 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 326,113 34,257,755,108 Rls. 1,036,858 $
34 9 1396 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 560,000 33,861,744,000 Rls. 960,590 $
35 8 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 286,963 32,313,877,126 Rls. 946,105 $
36 11 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 164,947 27,980,040,930 Rls. 762,055 $
37 2 1396 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 504,000 27,813,455,309 Rls. 857,461 $
38 1 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 419,074 27,409,101,125 Rls. 845,437 $
39 5 1396 بندر امام خميني هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 238,330 25,244,291,085 Rls. 776,763 $
40 12 1396 بندر امام خميني هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 152,238 24,447,312,705 Rls. 657,072 $
41 2 1396 بندر امام خميني هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 223,863 23,428,558,085 Rls. 722,379 $
42 6 1396 بندر امام خميني هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 500,000 21,638,179,080 Rls. 652,362 $
43 11 1396 بندر امام خميني هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 504,000 21,564,003,384 Rls. 587,239 $
44 10 1396 بندر امام خميني هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 45,820 19,637,661,096 Rls. 551,790 $
45 7 1396 بندر امام خميني هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 101,620 15,594,037,470 Rls. 465,077 $
46 12 1396 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 66,564 10,755,066,966 Rls. 290,254 $
47 4 1396 بندر امام خميني هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 53,140 8,331,422,920 Rls. 256,754 $
48 8 1396 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 55,485 7,788,834,998 Rls. 222,761 $
49 7 1396 بندر امام خميني هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 31,500 7,274,280,000 Rls. 214,315 $
50 7 1396 بندر امام خميني هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 140,000 6,882,680,000 Rls. 205,945 $
51 3 1396 بندر امام خميني هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 112,200 6,180,068,031 Rls. 190,484 $
52 1 1396 بندر امام خميني هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 12,240 3,391,858,800 Rls. 104,610 $
53 5 1396 بندر امام خميني هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 11,391 3,274,342,884 Rls. 100,610 $
54 11 1396 بندر امام خميني هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 98,000 2,508,946,020 Rls. 68,325 $
55 12 1396 بندر امام خميني هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 37,500 1,971,403,920 Rls. 52,690 $
56 11 1396 بندر امام خميني هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 62,374 1,590,081,820 Rls. 43,500 $
57 5 1396 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 8,100 1,107,909,600 Rls. 33,924 $
58 10 1396 بندر امام خميني هند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 190 761,220,144 Rls. 21,389 $
59 12 1396 بندر امام خميني هند 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18,700 753,290,604 Rls. 20,196 $
60 5 1396 بندر امام خميني هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 17,000 591,012,055 Rls. 18,071 $
61 4 1396 بندر امام خميني هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 22,000 464,772,000 Rls. 14,281 $
62 1 1396 بندر امام خميني هند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,000 374,867,680 Rls. 11,560 $
63 10 1396 بندر امام خميني هند 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 325 357,872,760 Rls. 9,862 $
64 10 1396 بندر امام خميني هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,500 157,706,640 Rls. 4,346 $
65 8 1396 بندر امام خميني هند 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 15 41,984,548 Rls. 1,201 $
مجموع کل
5,542,337,432,977 ريال
مجموع کل
159,744,033 دلار