آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10039000 جو باستثناي بذر 8,400,000 59,700,084,910 Rls. 1,694,101 $
2 12 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10039000 جو باستثناي بذر 5,776,400 44,727,582,656 Rls. 1,206,819 $
3 8 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10039000 جو باستثناي بذر 6,575,570 44,693,567,410 Rls. 1,315,835 $
4 2 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10059010 ---ذرت دامي 5,935,533 41,896,137,499 Rls. 1,291,536 $
5 11 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10039000 جو باستثناي بذر 4,753,400 36,825,183,691 Rls. 1,014,775 $
6 3 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,850,580 20,580,956,703 Rls. 634,353 $
7 10 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 10039000 جو باستثناي بذر 1,704,600 13,009,351,178 Rls. 360,980 $
مجموع کل
261,432,864,047 ريال
مجموع کل
7,518,399 دلار