آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 284,817 31,419,489,853 Rls. 914,409 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 25,740,363,000 Rls. 694,672 $
3 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 109,200 19,576,181,700 Rls. 603,291 $
4 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 18,951,340,000 Rls. 552,952 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 26,000 18,336,400,000 Rls. 493,245 $
6 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 152,301 17,349,353,237 Rls. 515,215 $
7 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 80,299 14,443,427,925 Rls. 405,840 $
8 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 17,700 9,350,775,000 Rls. 265,345 $
9 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 206,259 8,748,034,026 Rls. 269,698 $
10 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 89,581 8,533,872,022 Rls. 263,163 $
11 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 56,083 6,222,880,213 Rls. 174,854 $
12 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 142,375 6,077,805,615 Rls. 185,756 $
13 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 116,775 4,934,563,014 Rls. 151,420 $
14 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 23,800 3,611,881,760 Rls. 110,438 $
15 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 74,269 3,400,368,307 Rls. 96,317 $
16 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 38,913 3,270,843,027 Rls. 100,672 $
17 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 65,968 3,089,537,683 Rls. 85,687 $
18 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,979 2,905,316,316 Rls. 87,591 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 9,584 2,690,636,890 Rls. 76,328 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 50,804 2,147,393,698 Rls. 66,178 $
21 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 48,115 2,126,422,065 Rls. 62,331 $
22 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 29232010 لستينکها 48,000 1,609,305,600 Rls. 45,584 $
23 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 29,487 1,346,136,402 Rls. 38,298 $
24 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,785 1,339,557,537 Rls. 41,295 $
25 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 28,711 1,209,904,509 Rls. 37,325 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,687 1,079,940,735 Rls. 33,183 $
27 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 23,739 1,030,396,399 Rls. 30,952 $
28 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 11,963 997,288,915 Rls. 27,672 $
29 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 4,280 665,640,647 Rls. 18,855 $
30 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 27101910 روغن موتور 7,291 425,594,650 Rls. 13,133 $
31 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,000 388,992,000 Rls. 12,000 $
32 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 5,959 334,087,760 Rls. 9,997 $
33 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,519 287,477,965 Rls. 8,862 $
34 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 1,050 279,881,503 Rls. 8,625 $
35 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,400 189,256,880 Rls. 5,840 $
36 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,740 179,587,240 Rls. 5,320 $
37 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 1,318 110,173,632 Rls. 3,369 $
38 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 420 88,471,110 Rls. 2,730 $
39 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 27030010 پيت ماس 19,269 68,106,281 Rls. 2,099 $
40 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 630 65,042,768 Rls. 1,842 $
41 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 749 58,489,185 Rls. 1,750 $
42 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 230 52,304,898 Rls. 1,614 $
43 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 27030010 پيت ماس 11,298 40,719,574 Rls. 1,218 $
44 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 27030010 پيت ماس 3,888 16,621,589 Rls. 461 $
45 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 75 14,583,150 Rls. 450 $
46 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 100 11,666,520 Rls. 360 $
47 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 7,259,168 Rls. 224 $
48 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 54 7,129,540 Rls. 220 $
49 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 130 5,833,260 Rls. 180 $
مجموع کل
224,836,334,768 ريال
مجموع کل
6,528,860 دلار