آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,000 1,987,530,400 Rls. 54,372 $
202 12 1396 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,962,537,920 Rls. 52,616 $
203 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 500 1,931,576,878 Rls. 51,786 $
204 8 1396 شهيدرجايي هلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,000 1,911,364,315 Rls. 54,666 $
205 10 1396 شهيدرجايي هلند 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 5,814 1,887,627,168 Rls. 53,040 $
206 9 1396 شهيدرجايي هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 42,000 1,885,458,750 Rls. 53,506 $
207 5 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 105,160 1,881,932,844 Rls. 57,826 $
208 7 1396 شهيدرجايي هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 33,800 1,881,734,706 Rls. 55,623 $
209 8 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 25,600 1,879,070,664 Rls. 54,589 $
210 12 1396 شهيدرجايي هلند 27101910 روغن موتور 23,232 1,876,850,488 Rls. 56,584 $
211 1 1396 شهيدرجايي هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 22,820 1,863,582,032 Rls. 57,468 $
212 10 1396 شهيدرجايي هلند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 12,500 1,857,930,750 Rls. 51,956 $
213 9 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 40,000 1,824,720,600 Rls. 51,731 $
214 12 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 4,370 1,808,702,496 Rls. 48,654 $
215 8 1396 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 252,000 1,794,365,478 Rls. 51,319 $
216 11 1396 شهيدرجايي هلند 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,808 1,789,681,423 Rls. 48,429 $
217 7 1396 شهيدرجايي هلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 44,000 1,788,809,772 Rls. 54,353 $
218 8 1396 شهيدرجايي هلند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 10,602 1,782,154,440 Rls. 52,240 $
219 10 1396 شهيدرجايي هلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 74,438 1,762,588,743 Rls. 48,885 $
220 11 1396 شهيدرجايي هلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 65,400 1,761,172,123 Rls. 48,180 $
221 12 1396 شهيدرجايي هلند 21069020 ا مولسيفاير 20,000 1,744,428,000 Rls. 47,208 $
222 8 1396 شهيدرجايي هلند 21069020 ا مولسيفاير 16,260 1,731,491,143 Rls. 50,302 $
223 1 1396 شهيدرجايي هلند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 36,000 1,703,890,080 Rls. 52,560 $
224 10 1396 شهيدرجايي هلند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 66,000 1,656,547,200 Rls. 46,547 $
225 4 1396 شهيدرجايي هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 26,320 1,655,422,515 Rls. 50,866 $
226 8 1396 شهيدرجايي هلند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 48,393 1,600,716,062 Rls. 46,705 $
227 5 1396 شهيدرجايي هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 19,500 1,584,719,600 Rls. 48,375 $
228 9 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 446,500 1,562,326,192 Rls. 44,325 $
229 9 1396 شهيدرجايي هلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 20,000 1,545,786,000 Rls. 43,851 $
230 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,000 1,542,033,164 Rls. 41,342 $
231 4 1396 شهيدرجايي هلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,018 1,529,243,075 Rls. 47,125 $
232 5 1396 شهيدرجايي هلند 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 77,985 1,524,495,180 Rls. 46,922 $
233 11 1396 شهيدرجايي هلند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 18,800 1,496,477,650 Rls. 40,939 $
234 12 1396 شهيدرجايي هلند 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 21,000 1,483,856,220 Rls. 40,046 $
235 9 1396 شهيدرجايي هلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,402 1,483,469,757 Rls. 42,205 $
236 12 1396 شهيدرجايي هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,861 1,477,613,728 Rls. 39,699 $
237 11 1396 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 394,300 1,441,421,359 Rls. 39,721 $
238 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 400 1,432,689,160 Rls. 38,411 $
239 8 1396 شهيدرجايي هلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 5,797 1,426,813,769 Rls. 42,037 $
240 5 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 25,000 1,407,952,000 Rls. 42,979 $
241 5 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 48,000 1,386,168,720 Rls. 42,384 $
242 9 1396 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 22,000 1,382,997,000 Rls. 39,174 $
243 4 1396 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,362,973,920 Rls. 41,951 $
244 1 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 44,000 1,355,745,600 Rls. 41,823 $
245 12 1396 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 210,000 1,338,757,280 Rls. 35,893 $
246 12 1396 شهيدرجايي هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 18,950 1,300,193,194 Rls. 35,015 $
247 6 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 4,480 1,291,515,366 Rls. 38,937 $
248 11 1396 شهيدرجايي هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 17,360 1,281,686,500 Rls. 35,547 $
249 7 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 19,181 1,280,042,521 Rls. 38,742 $
250 12 1396 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 210,000 1,272,051,360 Rls. 35,053 $
251 6 1396 شهيدرجايي هلند 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 12,068 1,258,921,089 Rls. 37,816 $
252 4 1396 شهيدرجايي هلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,960 1,237,463,796 Rls. 37,965 $
253 5 1396 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 175,000 1,232,652,214 Rls. 37,875 $
254 11 1396 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 210,000 1,230,448,240 Rls. 34,853 $
255 1 1396 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,224,375,360 Rls. 37,757 $
256 6 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 24,000 1,223,649,562 Rls. 37,281 $
257 4 1396 شهيدرجايي هلند 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,212 1,207,462,404 Rls. 37,084 $
258 1 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 25,000 1,197,412,609 Rls. 36,914 $
259 9 1396 شهيدرجايي هلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 10,000 1,184,431,500 Rls. 33,610 $
260 11 1396 شهيدرجايي هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 16,663 1,172,443,824 Rls. 32,074 $
261 11 1396 شهيدرجايي هلند 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 5,754 1,155,506,220 Rls. 31,467 $
262 6 1396 شهيدرجايي هلند 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 22,100 1,142,359,680 Rls. 34,711 $
263 10 1396 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 147,000 1,137,621,240 Rls. 31,966 $
264 9 1396 شهيدرجايي هلند 21069020 ا مولسيفاير 9,680 1,117,239,102 Rls. 32,457 $
265 8 1396 شهيدرجايي هلند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 15,200 1,112,092,387 Rls. 31,806 $
266 5 1396 شهيدرجايي هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,885 1,105,619,120 Rls. 34,087 $
267 4 1396 شهيدرجايي هلند 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 20,000 1,084,774,000 Rls. 33,280 $
268 12 1396 شهيدرجايي هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 1,068,095,300 Rls. 28,732 $
269 5 1396 شهيدرجايي هلند 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 24,000 1,066,020,800 Rls. 32,541 $
270 8 1396 شهيدرجايي هلند 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 760 1,048,372,000 Rls. 30,589 $
271 5 1396 شهيدرجايي هلند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 69,300 1,035,301,480 Rls. 31,738 $
272 10 1396 شهيدرجايي هلند 32159010 جوهر خودكار 5,962 1,034,085,297 Rls. 29,291 $
273 10 1396 شهيدرجايي هلند 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,994 1,017,857,406 Rls. 28,243 $
274 12 1396 شهيدرجايي هلند 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 44,000 999,143,376 Rls. 26,787 $
275 5 1396 شهيدرجايي هلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 20,778 974,612,932 Rls. 29,947 $
276 7 1396 شهيدرجايي هلند 27101950 روغن صنعتي 14,242 974,072,410 Rls. 29,367 $
277 12 1396 شهيدرجايي هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,750 971,784,576 Rls. 26,054 $
278 10 1396 شهيدرجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 18,720 963,406,856 Rls. 27,070 $
279 5 1396 شهيدرجايي هلند 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 26,440 962,064,176 Rls. 29,648 $
280 10 1396 شهيدرجايي هلند 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 10,000 955,857,000 Rls. 27,124 $
281 6 1396 شهيدرجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 7,200 952,275,480 Rls. 28,935 $
282 5 1396 شهيدرجايي هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 10,709 951,271,986 Rls. 29,185 $
283 1 1396 شهيدرجايي هلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 21,626 949,731,344 Rls. 29,296 $
284 12 1396 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 157,124 925,217,036 Rls. 24,749 $
285 10 1396 شهيدرجايي هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 8,752 916,466,180 Rls. 26,008 $
286 9 1396 شهيدرجايي هلند 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 10,000 910,250,000 Rls. 25,831 $
287 4 1396 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,000 909,380,250 Rls. 28,023 $
288 5 1396 شهيدرجايي هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 9,238 899,521,537 Rls. 27,713 $
289 10 1396 شهيدرجايي هلند 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,136 889,725,000 Rls. 25,000 $
290 8 1396 شهيدرجايي هلند 72241090 ک ک ک ساير 55,200 862,188,672 Rls. 26,363 $
291 6 1396 شهيدرجايي هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 835,500,000 Rls. 25,000 $
292 5 1396 شهيدرجايي هلند 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,812 835,365,970 Rls. 25,383 $
293 5 1396 شهيدرجايي هلند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,520 828,240,000 Rls. 25,449 $
294 8 1396 شهيدرجايي هلند 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 13,003 825,160,295 Rls. 24,076 $
295 1 1396 شهيدرجايي هلند 14049030 كوكوپيت 22,545 822,713,760 Rls. 25,370 $
296 10 1396 شهيدرجايي هلند 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 23,400 818,480,426 Rls. 22,888 $
297 10 1396 شهيدرجايي هلند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,965 793,229,258 Rls. 22,000 $
298 7 1396 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,500 779,348,970 Rls. 23,087 $
299 4 1396 شهيدرجايي هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 13,350 774,043,894 Rls. 23,784 $
300 7 1396 شهيدرجايي هلند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 24,701 725,436,000 Rls. 21,264 $
مجموع کل
131,701,607,319 ريال
مجموع کل
3,814,045 دلار