آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,995,997 188,092,000,000 Rls. 5,089,755 $
2 4 1396 شهيدرجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,000,000 157,616,348,850 Rls. 4,856,830 $
3 5 1396 شهيدرجايي هلند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 387,100 85,259,782,760 Rls. 2,608,530 $
4 4 1396 شهيدرجايي هلند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 260,018 71,901,185,527 Rls. 2,205,896 $
5 5 1396 شهيدرجايي هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 1,985,864 55,458,082,854 Rls. 1,695,707 $
6 11 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 81,720 48,557,717,552 Rls. 1,328,384 $
7 10 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 81,720 45,295,271,280 Rls. 1,272,732 $
8 4 1396 شهيدرجايي هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 81,400 43,594,987,500 Rls. 1,343,120 $
9 8 1396 شهيدرجايي هلند 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 132,023 40,686,960,392 Rls. 1,177,886 $
10 7 1396 شهيدرجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 39,268,350,000 Rls. 1,179,549 $
11 6 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 184,860 38,551,326,341 Rls. 1,164,646 $
12 1 1396 شهيدرجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 250,000 38,521,425,000 Rls. 1,187,906 $
13 6 1396 شهيدرجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 36,900,720,000 Rls. 1,126,429 $
14 8 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 292,425 31,794,796,908 Rls. 941,387 $
15 6 1396 شهيدرجايي هلند 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 112,441 31,304,938,583 Rls. 947,486 $
16 6 1396 شهيدرجايي هلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 15,430 27,944,288,640 Rls. 853,026 $
17 9 1396 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 408,000 25,046,845,665 Rls. 710,230 $
18 12 1396 شهيدرجايي هلند 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 224,160 23,570,802,720 Rls. 639,125 $
19 10 1396 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 204,000 23,212,857,672 Rls. 639,667 $
20 12 1396 شهيدرجايي هلند 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 42,709 22,691,712,708 Rls. 643,919 $
21 6 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 173,600 21,726,210,048 Rls. 658,380 $
22 11 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 432,450 20,887,039,757 Rls. 567,573 $
23 9 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 126,600 19,653,287,976 Rls. 564,117 $
24 9 1396 شهيدرجايي هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 119,951 19,481,564,729 Rls. 553,967 $
25 10 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 168,275 19,254,087,920 Rls. 538,716 $
26 9 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 441,425 19,088,895,272 Rls. 541,763 $
27 6 1396 شهيدرجايي هلند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 70,800 18,888,821,606 Rls. 575,493 $
28 11 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 122,688 18,506,392,848 Rls. 504,846 $
29 12 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 402,100 18,117,387,034 Rls. 486,855 $
30 12 1396 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 281,000 17,278,846,358 Rls. 473,485 $
31 5 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 450,250 16,784,214,705 Rls. 512,911 $
32 11 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 305,000 16,620,658,501 Rls. 452,620 $
33 7 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 360,925 16,457,735,581 Rls. 491,867 $
34 11 1396 شهيدرجايي هلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,763 16,286,953,371 Rls. 443,532 $
35 7 1396 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 142,400 15,949,818,128 Rls. 474,232 $
36 12 1396 شهيدرجايي هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 12,850 15,835,050,000 Rls. 431,226 $
37 8 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 346,700 15,815,772,150 Rls. 457,640 $
38 11 1396 شهيدرجايي هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 13,150 15,666,466,836 Rls. 434,503 $
39 12 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 315,975 14,931,856,422 Rls. 402,578 $
40 7 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 143,100 14,352,503,400 Rls. 429,639 $
41 9 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 505,960 14,013,557,414 Rls. 405,891 $
42 5 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 64,000 13,964,877,376 Rls. 429,821 $
43 8 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 499,000 13,406,171,350 Rls. 392,268 $
44 11 1396 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 104,100 13,009,190,345 Rls. 354,831 $
45 8 1396 شهيدرجايي هلند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,329 12,889,695,000 Rls. 374,461 $
46 6 1396 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 205,919 12,571,803,147 Rls. 382,306 $
47 7 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 187,290 12,189,664,584 Rls. 362,368 $
48 9 1396 شهيدرجايي هلند 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 5,279 12,141,509,227 Rls. 344,538 $
49 7 1396 شهيدرجايي هلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 46,370 11,387,623,075 Rls. 339,625 $
50 9 1396 شهيدرجايي هلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 112,500 11,374,551,000 Rls. 323,610 $
51 12 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 497,320 11,369,326,016 Rls. 307,678 $
52 10 1396 شهيدرجايي هلند 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 498,600 11,365,646,084 Rls. 317,343 $
53 8 1396 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 156,600 11,050,244,100 Rls. 322,418 $
54 4 1396 شهيدرجايي هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 169,672 10,997,185,667 Rls. 338,427 $
55 12 1396 شهيدرجايي هلند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 42,213 10,879,053,965 Rls. 292,644 $
56 8 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 504,000 10,577,656,850 Rls. 307,293 $
57 7 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 70,400 10,469,127,360 Rls. 313,842 $
58 6 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 100,800 10,228,029,840 Rls. 310,042 $
59 1 1396 شهيدرجايي هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 120,362 10,226,190,070 Rls. 315,351 $
60 5 1396 شهيدرجايي هلند 32064910 --- گرانول مستربچ 62,500 10,127,575,000 Rls. 310,101 $
61 8 1396 شهيدرجايي هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 134,480 10,061,088,867 Rls. 292,287 $
62 10 1396 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 183,000 10,012,197,240 Rls. 279,787 $
63 10 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 478,320 9,964,522,956 Rls. 279,989 $
64 5 1396 شهيدرجايي هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 8,777 9,768,868,950 Rls. 300,165 $
65 8 1396 شهيدرجايي هلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 293,411 9,656,639,571 Rls. 281,756 $
66 6 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 493,960 9,514,973,654 Rls. 290,454 $
67 6 1396 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 147,000 9,316,360,600 Rls. 282,568 $
68 4 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 501,860 9,216,531,428 Rls. 283,673 $
69 7 1396 شهيدرجايي هلند 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 157,394 8,981,780,219 Rls. 268,476 $
70 6 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 201,000 8,928,835,890 Rls. 270,523 $
71 7 1396 شهيدرجايي هلند 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 21,924 8,821,660,504 Rls. 263,098 $
72 6 1396 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 77,600 8,801,328,600 Rls. 268,153 $
73 7 1396 شهيدرجايي هلند 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 24,000 8,782,221,120 Rls. 260,160 $
74 1 1396 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 499,620 8,518,285,179 Rls. 262,780 $
75 10 1396 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 179,475 8,209,940,850 Rls. 229,814 $
76 6 1396 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 180,000 8,062,265,800 Rls. 246,109 $
77 4 1396 شهيدرجايي هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 2,463 7,800,061,125 Rls. 239,670 $
78 10 1396 شهيدرجايي هلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 60,000 7,571,464,800 Rls. 211,730 $
79 11 1396 شهيدرجايي هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,816 7,439,342,821 Rls. 205,002 $
80 4 1396 شهيدرجايي هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 22,000 7,353,810,000 Rls. 226,564 $
81 1 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 75,600 7,310,348,010 Rls. 225,535 $
82 11 1396 شهيدرجايي هلند 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 15,300 7,219,728,432 Rls. 195,381 $
83 9 1396 شهيدرجايي هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,816 7,173,499,846 Rls. 203,498 $
84 10 1396 شهيدرجايي هلند 21069020 ا مولسيفاير 59,875 7,092,585,279 Rls. 201,265 $
85 11 1396 شهيدرجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 6,983,737,500 Rls. 188,980 $
86 8 1396 شهيدرجايي هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,816 6,959,915,952 Rls. 200,658 $
87 8 1396 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 44,800 6,790,695,104 Rls. 195,795 $
88 9 1396 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 62,400 6,727,310,288 Rls. 190,767 $
89 4 1396 شهيدرجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 6,657,672,000 Rls. 204,883 $
90 11 1396 شهيدرجايي هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 71,800 6,610,464,000 Rls. 178,893 $
91 5 1396 شهيدرجايي هلند 14049030 كوكوپيت 116,850 6,500,893,850 Rls. 198,065 $
92 7 1396 شهيدرجايي هلند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 393,283 6,492,732,644 Rls. 193,640 $
93 7 1396 شهيدرجايي هلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 54,410 6,489,404,949 Rls. 192,239 $
94 12 1396 شهيدرجايي هلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 140,000 6,431,962,300 Rls. 173,643 $
95 9 1396 شهيدرجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 6,391,122,500 Rls. 181,031 $
96 12 1396 شهيدرجايي هلند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 20,522 6,343,470,704 Rls. 170,638 $
97 12 1396 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 41,850 6,308,305,920 Rls. 168,906 $
98 8 1396 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 46,700 6,236,383,720 Rls. 177,912 $
99 7 1396 شهيدرجايي هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 50,000 6,146,055,000 Rls. 180,157 $
100 12 1396 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 46,800 6,081,861,240 Rls. 163,057 $
مجموع کل
1,970,822,970,476 ريال
مجموع کل
57,480,712 دلار