آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,908 40,273,884,000 Rls. 1,076,410 $
2 6 1396 سهلان هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 23,850 36,233,168,970 Rls. 1,091,246 $
3 4 1396 سهلان هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 120,000 26,331,412,500 Rls. 810,312 $
4 9 1396 سهلان هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 18,807 23,844,565,030 Rls. 678,386 $
5 11 1396 سهلان هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 17,870,985,000 Rls. 486,669 $
6 3 1396 سهلان هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 13,500 17,547,840,000 Rls. 540,749 $
7 12 1396 سهلان هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 16,954,980,000 Rls. 453,160 $
8 10 1396 سهلان هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 16,886,645,000 Rls. 468,566 $
9 3 1396 سهلان هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 60,000 14,965,912,500 Rls. 461,283 $
10 8 1396 سهلان هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,960 14,779,170,190 Rls. 420,472 $
11 12 1396 سهلان هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 100,000 13,006,560,000 Rls. 347,630 $
12 12 1396 سهلان هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 120,000 12,063,306,000 Rls. 320,022 $
13 9 1396 سهلان هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 100,000 11,415,320,000 Rls. 324,770 $
14 5 1396 سهلان هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 40,000 7,771,584,000 Rls. 237,626 $
15 12 1396 سهلان هلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 21,990 7,100,531,899 Rls. 191,627 $
16 4 1396 سهلان هلند 29232010 لستينکها 200,000 6,285,750,000 Rls. 193,140 $
17 5 1396 سهلان هلند 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 79,728 4,685,827,048 Rls. 143,276 $
18 11 1396 سهلان هلند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 14,264 4,179,183,678 Rls. 118,148 $
19 7 1396 سهلان هلند 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 14,884 3,603,094,342 Rls. 106,154 $
20 4 1396 سهلان هلند 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 70,230 2,799,624,569 Rls. 86,188 $
21 11 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 33,410 2,553,470,528 Rls. 69,710 $
22 2 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 39,340 2,335,119,875 Rls. 71,986 $
23 2 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 36,200 1,805,047,738 Rls. 55,645 $
24 9 1396 سهلان هلند 75081090 توري, شبکه وپرچين, ا زمفتول نيکل . 1,006 1,745,478,000 Rls. 49,531 $
25 6 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 23,010 1,300,678,500 Rls. 39,367 $
26 6 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 18,160 1,193,817,428 Rls. 36,132 $
27 11 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 16,920 1,096,678,820 Rls. 29,923 $
28 10 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 13,860 983,931,365 Rls. 27,302 $
29 5 1396 سهلان هلند 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 3,172 971,685,792 Rls. 29,605 $
30 4 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 11,860 736,567,882 Rls. 22,632 $
31 4 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 13,460 731,099,280 Rls. 22,464 $
32 10 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 10,950 670,870,068 Rls. 18,615 $
33 2 1396 سهلان هلند 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 225 509,798,494 Rls. 15,717 $
34 3 1396 سهلان هلند 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 9,330 488,424,608 Rls. 15,054 $
35 4 1396 سهلان هلند 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,403 465,726,534 Rls. 14,349 $
36 2 1396 سهلان هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 458,427,440 Rls. 14,134 $
37 12 1396 سهلان هلند 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 2,580 360,365,082 Rls. 9,725 $
38 5 1396 سهلان هلند 32064910 --- گرانول مستربچ 700 353,407,050 Rls. 10,859 $
39 3 1396 سهلان هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 5,740 338,702,943 Rls. 10,440 $
40 5 1396 سهلان هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 2,580 299,807,672 Rls. 9,134 $
41 5 1396 سهلان هلند 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 504 262,845,900 Rls. 8,048 $
42 1 1396 سهلان هلند 32064910 --- گرانول مستربچ 800 249,061,365 Rls. 7,678 $
43 7 1396 سهلان هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 232 209,553,156 Rls. 6,174 $
44 7 1396 سهلان هلند 21069010 ا ستابيلايزر 1,000 145,759,100 Rls. 4,294 $
45 7 1396 سهلان هلند 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 50 37,044,720 Rls. 1,105 $
46 11 1396 سهلان هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3 4,282,667 Rls. 117 $
مجموع کل
318,906,996,733 ريال
مجموع کل
9,155,574 دلار