آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 8,492 244,432,161,180 Rls. 6,795,298 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,131 235,668,242,721 Rls. 7,198,598 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,121 171,719,887,107 Rls. 5,193,706 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 8,384 166,702,635,785 Rls. 4,481,727 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,307 156,312,056,009 Rls. 4,818,547 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,776 140,728,652,330 Rls. 4,152,282 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,785 132,248,697,030 Rls. 3,856,708 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,275 124,047,097,631 Rls. 3,369,430 $
9 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 15,632 122,509,004,956 Rls. 3,748,874 $
10 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,451 121,825,161,159 Rls. 3,746,185 $
11 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 13,306 119,149,212,500 Rls. 3,305,715 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 322 110,698,551,000 Rls. 3,387,810 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 23,041 106,570,183,560 Rls. 2,979,921 $
14 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,445 105,776,068,706 Rls. 3,259,897 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 11,029 104,317,220,684 Rls. 2,907,344 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,085 103,845,267,212 Rls. 3,054,178 $
17 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 34,818 103,358,240,000 Rls. 2,932,785 $
18 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,177 102,985,535,036 Rls. 3,108,029 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,323 94,570,756,406 Rls. 2,682,802 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 23,590 81,442,149,075 Rls. 2,507,594 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 26,214 80,111,583,152 Rls. 2,449,522 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,065 73,859,143,585 Rls. 2,273,688 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 218 73,044,112,500 Rls. 2,244,403 $
24 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 11,389 70,396,234,986 Rls. 1,926,151 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,894 68,456,861,180 Rls. 2,091,060 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,560 67,085,283,272 Rls. 2,059,535 $
27 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,347 65,065,308,543 Rls. 1,964,029 $
28 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 6,271 62,077,557,414 Rls. 1,911,413 $
29 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,313 59,724,294,000 Rls. 1,841,144 $
30 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,628 58,290,519,840 Rls. 1,797,409 $
31 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,508 54,638,706,984 Rls. 1,632,094 $
32 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 12,740 54,006,414,582 Rls. 1,665,425 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,234 53,104,541,631 Rls. 1,534,323 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,132 51,691,938,316 Rls. 1,580,040 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 16,150 49,768,620,000 Rls. 1,531,782 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,718 46,345,269,203 Rls. 1,243,085 $
37 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,401 44,946,291,353 Rls. 1,254,188 $
38 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,441 42,828,999,086 Rls. 1,289,281 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 576 41,258,140,140 Rls. 1,144,279 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 170 39,722,552,776 Rls. 1,197,764 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,671 39,541,043,071 Rls. 1,116,370 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 576 38,614,398,060 Rls. 1,104,373 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 8,640 36,790,734,336 Rls. 1,020,822 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,542 35,821,543,762 Rls. 991,911 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 12,612 35,396,467,874 Rls. 1,001,011 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,467 34,828,628,733 Rls. 934,543 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,110 34,043,856,169 Rls. 918,335 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,069 33,206,350,500 Rls. 944,731 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,432 32,611,378,894 Rls. 1,005,121 $
50 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,282 31,839,430,561 Rls. 975,893 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,236 31,386,150,990 Rls. 884,241 $
52 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,600 30,877,687,612 Rls. 909,719 $
53 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,418 29,844,376,784 Rls. 920,194 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,090 29,738,232,530 Rls. 897,026 $
55 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,137 29,734,435,500 Rls. 842,240 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 515 29,676,231,810 Rls. 806,522 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,871 28,384,408,715 Rls. 873,167 $
58 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 76 27,564,732,000 Rls. 849,426 $
59 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 804 27,389,284,353 Rls. 844,363 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,188 26,004,419,314 Rls. 801,398 $
61 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,427 25,540,727,369 Rls. 755,221 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 3,087 25,308,592,000 Rls. 702,256 $
63 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,767 23,942,033,213 Rls. 737,835 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,789 23,114,368,660 Rls. 632,335 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 165 23,085,540,000 Rls. 640,571 $
66 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 3,162 22,308,928,000 Rls. 683,087 $
67 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 635 22,025,595,562 Rls. 675,791 $
68 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 984 21,742,860,000 Rls. 628,227 $
69 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,879 21,366,475,811 Rls. 605,378 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 199 21,236,128,913 Rls. 654,698 $
71 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,683 21,116,760,000 Rls. 571,465 $
72 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,011 20,920,996,212 Rls. 564,608 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,168 20,791,006,728 Rls. 630,979 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 984 20,723,984,551 Rls. 613,750 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,592 18,634,794,000 Rls. 572,566 $
76 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 05111000 اسپرم گاو 5 18,384,270,387 Rls. 545,257 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,588 18,170,872,500 Rls. 543,713 $
78 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 7 17,344,458,740 Rls. 491,289 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,876 16,963,722,404 Rls. 522,967 $
80 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 2,065 16,929,396,000 Rls. 469,752 $
81 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 134 16,601,718,038 Rls. 511,384 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 470 15,779,455,729 Rls. 486,283 $
83 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 700 15,716,245,005 Rls. 425,899 $
84 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,376 15,224,001,857 Rls. 419,370 $
85 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,020 15,020,789,108 Rls. 409,052 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90192020 دستگاه ونتيلاتور 823 14,947,488,172 Rls. 460,810 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 946 14,852,523,831 Rls. 402,581 $
88 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 577 14,616,433,535 Rls. 444,119 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 580 14,510,161,570 Rls. 388,995 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 6 14,344,659,892 Rls. 441,442 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 2,600 13,225,845,270 Rls. 407,739 $
92 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01012910 اسب براي مسابقه 3,600 12,841,528,000 Rls. 392,000 $
93 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,419 12,632,526,716 Rls. 369,470 $
94 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181960 دستگاه آندسکوپي 594 12,392,000,525 Rls. 378,970 $
95 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 123 12,363,772,350 Rls. 364,879 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 110 12,109,106,340 Rls. 373,150 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,232 11,490,811,508 Rls. 354,263 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 270 11,462,141,421 Rls. 307,688 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181960 دستگاه آندسکوپي 387 11,458,336,905 Rls. 353,120 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219010 دريچه قلب 59 11,331,600,000 Rls. 329,196 $
مجموع کل
5,141,195,601,020 ريال
مجموع کل
151,021,606 دلار