آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 30,772,547 238,268,123,801 Rls. 6,501,155 $
2 12 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 19,130,000 146,966,739,660 Rls. 3,950,402 $
3 9 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 20,468,768 136,526,455,379 Rls. 3,872,160 $
4 8 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 19,051,878 128,513,274,432 Rls. 3,716,563 $
5 7 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 12,719,469 85,835,657,912 Rls. 2,554,309 $
6 10 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 11,010,060 80,110,272,429 Rls. 2,236,816 $
7 5 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 9,972,260 62,554,198,951 Rls. 1,914,641 $
8 12 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 5,910,704 54,725,119,798 Rls. 1,476,625 $
9 5 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 5,685,723 41,830,273,421 Rls. 1,284,468 $
10 4 1396 اميرآباد هلند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,981,250 31,474,397,812 Rls. 969,696 $
11 11 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,767,748 24,203,854,204 Rls. 657,225 $
12 4 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 2,693,150 20,183,516,428 Rls. 621,969 $
13 6 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 2,709,012 17,574,585,157 Rls. 525,870 $
14 1 1396 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 3,300,000 16,197,720,000 Rls. 499,652 $
15 2 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 902,690 6,407,591,508 Rls. 197,594 $
16 6 1396 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 839,931 6,220,854,954 Rls. 190,853 $
مجموع کل
1,097,592,635,846 ريال
مجموع کل
31,169,998 دلار