آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,416,592 54,579,006,932 Rls. 1,579,518 $
2 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 15152100 روغن خام ذرت 1,218,980 51,926,069,067 Rls. 1,545,187 $
3 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,065,663 42,570,408,750 Rls. 1,209,215 $
4 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 15152100 روغن خام ذرت 981,640 42,168,039,529 Rls. 1,194,427 $
5 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,094,526 41,616,347,240 Rls. 1,224,407 $
6 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 671,428 23,797,438,400 Rls. 720,261 $
7 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 15152100 روغن خام ذرت 559,180 23,435,114,297 Rls. 712,885 $
8 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 501,878 22,037,782,068 Rls. 600,141 $
9 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 379,610 19,323,663,970 Rls. 521,616 $
10 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 420,349 18,043,999,510 Rls. 503,340 $
11 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 452,521 16,436,331,840 Rls. 496,392 $
12 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 641,019 16,014,564,200 Rls. 444,159 $
13 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 267,460 14,178,321,041 Rls. 381,394 $
14 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 433,800 14,153,891,562 Rls. 393,967 $
15 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 237,286 12,764,426,450 Rls. 343,360 $
16 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 200,000 12,101,223,750 Rls. 342,772 $
17 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 337,400 11,281,482,625 Rls. 304,461 $
18 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 442,836 10,782,505,000 Rls. 290,995 $
19 11 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 196,024 10,732,516,200 Rls. 290,421 $
20 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 252,046 9,130,488,000 Rls. 273,204 $
21 5 1396 شهيدرجايي مجارستان 15152100 روغن خام ذرت 219,820 8,954,397,156 Rls. 274,717 $
22 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 10059090 ذرت (بلال سبز) 294,600 8,860,657,284 Rls. 260,428 $
23 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 256,962 7,887,145,100 Rls. 232,703 $
24 11 1396 شهيدرجايي مجارستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 303,285 7,623,650,000 Rls. 208,559 $
25 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 22029990 --- ساير 342,398 7,452,648,000 Rls. 227,005 $
26 8 1396 شهيدرجايي مجارستان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 50,070 7,268,412,000 Rls. 211,156 $
27 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 278,971 6,430,156,000 Rls. 178,338 $
28 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 141,603 6,258,801,784 Rls. 170,442 $
29 4 1396 شهيدرجايي مجارستان 10059090 ذرت (بلال سبز) 194,100 6,098,276,657 Rls. 187,264 $
30 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 10059090 ذرت (بلال سبز) 192,800 6,022,710,500 Rls. 170,915 $
31 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 43,000 5,544,250,000 Rls. 157,337 $
32 5 1396 شهيدرجايي مجارستان 10059090 ذرت (بلال سبز) 144,600 4,498,341,337 Rls. 137,053 $
33 11 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 96,615 4,439,655,000 Rls. 121,455 $
34 8 1396 شهيدرجايي مجارستان 10059090 ذرت (بلال سبز) 150,000 4,170,668,700 Rls. 118,657 $
35 1 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 144,600 4,016,505,549 Rls. 123,821 $
36 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 83,827 3,926,713,200 Rls. 106,184 $
37 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 167,500 3,921,660,310 Rls. 105,246 $
38 11 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 105,120 3,800,398,824 Rls. 102,839 $
39 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 103,120 3,073,611,832 Rls. 93,645 $
40 1 1396 شهيدرجايي مجارستان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 15,360 2,974,918,132 Rls. 91,767 $
41 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 80,000 2,731,339,960 Rls. 82,992 $
42 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 52,856 2,091,259,100 Rls. 59,236 $
43 10 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 96,400 2,025,338,112 Rls. 56,909 $
44 6 1396 شهيدرجايي مجارستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,128 2,014,963,695 Rls. 61,391 $
45 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 96,400 2,003,212,000 Rls. 56,848 $
46 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 96,400 1,963,985,946 Rls. 57,863 $
47 5 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 96,400 1,889,693,828 Rls. 57,574 $
48 4 1396 شهيدرجايي مجارستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 96,400 1,867,171,980 Rls. 57,284 $
49 9 1396 شهيدرجايي مجارستان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 46,000 1,839,134,556 Rls. 52,094 $
50 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 22029990 --- ساير 74,138 1,744,622,006 Rls. 52,803 $
51 11 1396 شهيدرجايي مجارستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,857 1,720,476,332 Rls. 47,410 $
52 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 38160020 کک ک کک بتون نسوز 36,025 1,634,434,451 Rls. 44,510 $
53 7 1396 شهيدرجايي مجارستان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 46,000 1,597,378,290 Rls. 47,559 $
54 5 1396 شهيدرجايي مجارستان 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 48,000 1,364,897,280 Rls. 41,472 $
55 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 23,000 1,022,235,990 Rls. 27,662 $
56 8 1396 شهيدرجايي مجارستان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 9,081 974,169,164 Rls. 28,701 $
57 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 6,023 466,271,874 Rls. 12,698 $
58 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 3,618 439,656,126 Rls. 11,973 $
59 1 1396 شهيدرجايي مجارستان 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 1,800 234,446,220 Rls. 7,232 $
60 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 68061010 ک ک ک توده از ال?اف سرام?ک و همچن?ن نبافته­ها از ال?اف سرام?ک به شکل تخته، پتو و اشکال همانند 46,792 86,204,384 Rls. 2,348 $
61 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 50 27,246,982 Rls. 742 $
62 12 1396 شهيدرجايي مجارستان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 26 17,956,569 Rls. 489 $
مجموع کل
610,053,292,641 ريال
مجموع کل
17,519,443 دلار