آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,280 732,072,000 Rls. 22,560 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 45,207 718,752,488 Rls. 22,151 $
103 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,427 669,278,522 Rls. 20,681 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 8,039 666,407,280 Rls. 20,540 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 7,322 664,982,370 Rls. 20,502 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 10,000 648,880,000 Rls. 20,000 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 7,400 625,227,332 Rls. 19,268 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 746 596,120,287 Rls. 18,371 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 4,151 590,605,768 Rls. 18,196 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 1,462 481,278,000 Rls. 14,837 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 20,000 453,325,000 Rls. 13,970 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40119320 لاستيك فرغون داراي توليد داخلي مشابه 15,771 439,885,820 Rls. 13,565 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 2,434 429,528,073 Rls. 13,242 $
114 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 11,200 425,851,866 Rls. 13,126 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 2,237 421,995,862 Rls. 13,005 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 6,468 419,695,584 Rls. 12,936 $
117 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 34021110 سديم لوريل سولفات 6,000 378,500,370 Rls. 11,668 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 300 360,110,400 Rls. 11,105 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 16 329,022,000 Rls. 10,139 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,493 327,655,127 Rls. 10,102 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 3,000 308,243,376 Rls. 9,501 $
122 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 48119010 كاغذ چند لايه عايق رطوبت متشكل از پليمر، الومينيوم والياف شيشه 4,570 296,455,900 Rls. 9,140 $
123 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 207 294,961,410 Rls. 9,090 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 2,000 269,285,200 Rls. 8,300 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 3,000 264,706,176 Rls. 8,158 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 1,000 233,632,800 Rls. 7,200 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 2,881 223,104,640 Rls. 6,880 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 2,000 198,239,384 Rls. 6,110 $
129 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 38051000 اسانسکهاي تربانتين، از چوب كاج يا از كاغذسازي با سولفات 1,000 184,500,900 Rls. 5,686 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,000 176,470,784 Rls. 5,439 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,229 165,661,078 Rls. 5,119 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84159070 ک ک ک فن کويل 1,803 151,712,526 Rls. 4,677 $
133 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 991 121,878,444 Rls. 3,756 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 60 109,674,000 Rls. 3,380 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 720 106,600,428 Rls. 3,294 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 2,000 99,812,580 Rls. 3,077 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 1,216 93,583,630 Rls. 2,885 $
138 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 511 88,801,328 Rls. 2,744 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 289 78,234,120 Rls. 2,411 $
140 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 540 70,718,700 Rls. 2,179 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 510 67,092,100 Rls. 2,068 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 311 52,015,747 Rls. 1,603 $
143 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 715 51,918,400 Rls. 1,600 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 821 50,677,528 Rls. 1,562 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 50 42,264,772 Rls. 1,306 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 39052100 کوپليمرهاي ا ستات وينيل ,بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion) 880 22,548,812 Rls. 695 $
147 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 195 18,982,665 Rls. 585 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 83 14,277,560 Rls. 440 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 120 12,459,370 Rls. 385 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 185 12,071,026 Rls. 373 $
مجموع کل
14,259,759,533 ريال
مجموع کل
439,607 دلار