آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 313,830,650 Rls. 9,673 $
102 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 4,800 280,250,505 Rls. 8,637 $
103 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,000 269,227,100 Rls. 8,300 $
104 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,805 268,657,345 Rls. 8,279 $
105 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,777 262,739,700 Rls. 8,100 $
106 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 275 258,951,000 Rls. 7,241 $
107 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 352 254,028,600 Rls. 7,412 $
108 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 520 250,620,200 Rls. 7,689 $
109 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 520 240,110,000 Rls. 6,569 $
110 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 5,157 236,936,104 Rls. 6,913 $
111 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 344 234,713,762 Rls. 7,234 $
112 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 30067010 ژل الكترود پزشكي 10,800 231,650,160 Rls. 7,140 $
113 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 761 228,873,768 Rls. 6,826 $
114 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,175 221,421,728 Rls. 6,826 $
115 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39100090 ک ک ک ساير 600 216,250,440 Rls. 6,125 $
116 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 429 215,559,000 Rls. 6,450 $
117 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 4,320 213,137,400 Rls. 6,570 $
118 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 899 204,730,700 Rls. 5,540 $
119 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 890 202,212,258 Rls. 6,234 $
120 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 201,267,360 Rls. 5,930 $
121 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 559 195,108,555 Rls. 6,015 $
122 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 934 189,432,080 Rls. 5,840 $
123 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 1,020 179,922,716 Rls. 4,990 $
124 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,800 177,384,000 Rls. 4,800 $
125 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 661 158,878,680 Rls. 4,754 $
126 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 756 157,742,400 Rls. 4,720 $
127 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 732 146,091,472 Rls. 3,943 $
128 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 676 144,708,600 Rls. 4,330 $
129 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 1,020 141,778,123 Rls. 4,374 $
130 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 492 140,971,202 Rls. 4,346 $
131 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 180 135,754,500 Rls. 3,714 $
132 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,368 135,255,300 Rls. 3,660 $
133 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,302 123,799,250 Rls. 3,350 $
134 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 359 122,319,927 Rls. 3,771 $
135 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,200 115,427,700 Rls. 3,203 $
136 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 978 107,539,050 Rls. 2,910 $
137 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 225 103,602,000 Rls. 3,100 $
138 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 90 100,260,000 Rls. 3,000 $
139 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 62 100,115,000 Rls. 2,996 $
140 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 134 98,300,300 Rls. 2,660 $
141 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 504 97,797,555 Rls. 3,015 $
142 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 375 86,902,200 Rls. 2,430 $
143 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 270 84,336,200 Rls. 2,600 $
144 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 876 77,868,600 Rls. 2,330 $
145 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 195 76,611,800 Rls. 2,235 $
146 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 400 74,224,500 Rls. 2,287 $
147 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 18 73,910,000 Rls. 2,000 $
148 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 115 72,062,250 Rls. 1,950 $
149 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 165 71,979,600 Rls. 2,013 $
150 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 211 71,491,148 Rls. 2,204 $
151 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 230 70,336,550 Rls. 2,168 $
152 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 843 68,117,700 Rls. 2,100 $
153 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 135 67,192,338 Rls. 1,865 $
154 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 905 66,840,000 Rls. 2,000 $
155 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 19 62,279,040 Rls. 1,920 $
156 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 450 53,493,132 Rls. 1,496 $
157 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84821000 بلبرينگ. 288 53,472,000 Rls. 1,600 $
158 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 800 50,765,660 Rls. 1,565 $
159 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 119 47,006,760 Rls. 1,272 $
160 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 632 45,773,480 Rls. 1,365 $
161 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 353 44,641,640 Rls. 1,208 $
162 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,104 44,499,651 Rls. 1,372 $
163 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 45 42,330,285 Rls. 1,305 $
164 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84821000 بلبرينگ. 229 38,802,750 Rls. 1,050 $
165 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85113090 کويل هاي روشن کردن 90 38,802,750 Rls. 1,050 $
166 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 370 38,433,000 Rls. 1,150 $
167 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 299 38,275,660 Rls. 1,180 $
168 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 144 36,653,810 Rls. 1,130 $
169 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 185 35,476,800 Rls. 960 $
170 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 54 34,496,720 Rls. 1,063 $
171 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 17 33,259,500 Rls. 900 $
172 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 252 32,150,850 Rls. 870 $
173 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,120 31,344,257 Rls. 839 $
174 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 71 30,078,000 Rls. 900 $
175 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 103 28,225,400 Rls. 824 $
176 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 58 27,571,450 Rls. 850 $
177 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 162 27,404,400 Rls. 820 $
178 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 27 26,736,000 Rls. 800 $
179 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 275 25,868,500 Rls. 700 $
180 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 52 24,833,760 Rls. 672 $
181 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85113090 کويل هاي روشن کردن 90 21,084,050 Rls. 650 $
182 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 135 19,462,200 Rls. 600 $
183 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 29 19,462,200 Rls. 600 $
184 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84821000 بلبرينگ. 73 18,489,090 Rls. 570 $
185 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 270 16,710,000 Rls. 500 $
186 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 105 16,629,750 Rls. 450 $
187 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 40 15,039,000 Rls. 450 $
188 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 48 14,782,000 Rls. 400 $
189 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 41 13,858,125 Rls. 375 $
190 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 35 11,677,320 Rls. 360 $
191 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 202 11,062,020 Rls. 331 $
192 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 140 11,028,600 Rls. 330 $
193 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 54 10,360,200 Rls. 310 $
194 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 27 9,731,100 Rls. 300 $
195 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 46 9,238,750 Rls. 250 $
196 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 134 9,082,360 Rls. 280 $
197 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 63 9,082,360 Rls. 280 $
198 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 110 7,391,000 Rls. 200 $
199 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 108 6,811,770 Rls. 210 $
200 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 33 6,015,600 Rls. 180 $
مجموع کل
9,888,901,826 ريال
مجموع کل
291,848 دلار