آمار کل " واردات از" کشور (ليختن اشتاين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 583 47,960,228,150 Rls. 1,446,172 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 460 21,445,700,520 Rls. 654,651 $
3 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219010 دريچه قلب 96 11,458,127,450 Rls. 325,987 $
4 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 365 10,335,447,900 Rls. 302,959 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219010 دريچه قلب 224 9,288,237,640 Rls. 279,607 $
6 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 345 8,591,495,580 Rls. 264,753 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 215 8,289,025,668 Rls. 235,216 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 225 7,964,916,168 Rls. 234,663 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 380 6,857,109,000 Rls. 211,352 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 228 6,544,725,000 Rls. 196,591 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 80 4,987,080,000 Rls. 141,518 $
12 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 290 3,761,024,816 Rls. 109,262 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 30064050 كامپوزيت 290 3,222,996,400 Rls. 93,632 $
14 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 230 3,121,360,000 Rls. 96,222 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 50 2,419,900,327 Rls. 74,503 $
16 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,555 2,313,921,712 Rls. 62,902 $
17 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 255 1,745,124,000 Rls. 53,797 $
18 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90219010 دريچه قلب 20 1,613,657,434 Rls. 49,506 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 373 1,576,652,518 Rls. 45,804 $
20 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 190 1,533,646,000 Rls. 47,052 $
21 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,176 1,498,413,210 Rls. 41,902 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 37 1,472,635,080 Rls. 43,167 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,573 1,191,488,638 Rls. 35,652 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,533 967,565,987 Rls. 26,027 $
25 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 181 736,142,864 Rls. 20,586 $
26 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 35 716,157,120 Rls. 20,805 $
27 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 5 709,144,710 Rls. 21,827 $
28 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3 637,972,100 Rls. 19,636 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 85141010 کوره دندا نسازي 86 485,911,149 Rls. 14,116 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7 362,339,775 Rls. 10,884 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 1 109,005,945 Rls. 3,167 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 10 104,333,684 Rls. 3,031 $
33 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 27111910 ک ک ک در ظروف كمتر از يك هزار سانتيک متر مكعب 33 94,291,905 Rls. 2,552 $
34 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 14 78,349,920 Rls. 2,276 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1 60,286,136 Rls. 1,751 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1 39,824,908 Rls. 1,157 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1 1,651,176 Rls. 48 $
مجموع کل
174,295,890,590 ريال
مجموع کل
5,194,733 دلار