آمار کل " واردات از" کشور (ليتواني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 11,340 30,185,099,462 Rls. 931,265 $
2 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,793 17,383,414,642 Rls. 535,816 $
3 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 21069080 کمكمل غذايي، 17,544 7,392,891,857 Rls. 227,901 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 21069080 کمكمل غذايي، 13,046 6,817,041,000 Rls. 184,484 $
5 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 21069080 کمكمل غذايي، 8,525 4,450,779,414 Rls. 120,438 $
6 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 3,720 3,592,490,000 Rls. 110,000 $
7 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,049 3,318,950,798 Rls. 102,326 $
8 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,890 1,462,916,500 Rls. 41,500 $
9 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 200 1,262,524,679 Rls. 38,603 $
10 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 856 824,010,797 Rls. 23,443 $
11 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 300 600,946,430 Rls. 18,560 $
12 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 30064050 كامپوزيت 74 252,250,034 Rls. 7,177 $
13 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 600 101,837,820 Rls. 2,890 $
14 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 90 38,896,016 Rls. 1,189 $
15 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 14 15,573,758 Rls. 443 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 15 13,290,694 Rls. 378 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 90 11,885,952 Rls. 363 $
18 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1 2,160,757 Rls. 61 $
مجموع کل
77,726,960,610 ريال
مجموع کل
2,346,837 دلار