آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 1,904,177,700 Rls. 52,473 $
102 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 6,080 1,892,376,288 Rls. 53,683 $
103 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,000 1,887,117,000 Rls. 58,194 $
104 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 600 1,863,234,626 Rls. 53,144 $
105 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,300 1,832,829,929 Rls. 49,568 $
106 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,000 1,827,137,550 Rls. 56,327 $
107 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,700 1,746,695,568 Rls. 53,369 $
108 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 105 1,720,859,490 Rls. 48,959 $
109 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 1,712,835,000 Rls. 50,207 $
110 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 700 1,658,207,980 Rls. 50,873 $
111 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,625 1,556,739,637 Rls. 42,322 $
112 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 10,000 1,528,002,140 Rls. 43,281 $
113 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 1,504,888,880 Rls. 46,395 $
114 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,300 1,465,491,801 Rls. 39,909 $
115 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,000 1,458,496,200 Rls. 44,954 $
116 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 10,000 1,395,837,440 Rls. 42,680 $
117 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 500 1,394,177,162 Rls. 40,867 $
118 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 19,500 1,393,757,650 Rls. 42,959 $
119 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,500 1,380,456,000 Rls. 38,789 $
120 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 500 1,338,481,250 Rls. 37,984 $
121 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 243 1,325,959,388 Rls. 40,889 $
122 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 13,920 1,312,730,983 Rls. 35,428 $
123 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,650 1,273,175,349 Rls. 37,716 $
124 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 990 1,233,490,302 Rls. 35,990 $
125 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 10,000 1,232,415,450 Rls. 37,993 $
126 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,500 1,220,175,000 Rls. 37,492 $
127 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,010 1,204,926,936 Rls. 36,893 $
128 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 500 1,190,906,750 Rls. 36,714 $
129 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 660 1,183,315,256 Rls. 36,185 $
130 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 1,500 1,172,782,620 Rls. 36,166 $
131 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 500 1,146,757,500 Rls. 35,331 $
132 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 600 1,131,817,590 Rls. 34,880 $
133 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,100 1,119,733,117 Rls. 34,096 $
134 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 700 1,103,712,281 Rls. 30,284 $
135 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 350 1,089,986,040 Rls. 30,481 $
136 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 1,000 1,018,195,500 Rls. 28,893 $
137 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 300 1,015,479,135 Rls. 27,654 $
138 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 700 978,458,894 Rls. 28,676 $
139 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 3,040 939,603,200 Rls. 28,550 $
140 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 846 939,192,527 Rls. 28,954 $
141 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 10,000 909,503,032 Rls. 26,537 $
142 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,000 904,059,000 Rls. 27,470 $
143 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 2,200 885,708,936 Rls. 24,768 $
144 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 540 847,736,820 Rls. 26,134 $
145 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 400 827,832,537 Rls. 25,520 $
146 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,000 774,304,200 Rls. 23,755 $
147 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 800 708,794,220 Rls. 21,857 $
148 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 90 690,675,525 Rls. 20,245 $
149 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 50 686,718,496 Rls. 20,997 $
150 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 5,350 674,476,740 Rls. 20,793 $
151 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 14,000 628,420,800 Rls. 19,280 $
152 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 627,986,250 Rls. 19,348 $
153 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 6,000 577,270,680 Rls. 15,477 $
154 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 573,302,682 Rls. 17,679 $
155 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 385 569,248,658 Rls. 15,917 $
156 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 553,785,524 Rls. 15,150 $
157 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 3,500 529,226,250 Rls. 15,441 $
158 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 300 523,435,122 Rls. 15,343 $
159 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 400 496,564,200 Rls. 15,299 $
160 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 3,500 477,815,625 Rls. 14,721 $
161 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 850 466,308,929 Rls. 12,585 $
162 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 200 429,943,050 Rls. 13,246 $
163 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 500 421,939,680 Rls. 12,945 $
164 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 300 416,753,100 Rls. 12,429 $
165 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 360 370,931,268 Rls. 11,436 $
166 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 400 337,698,880 Rls. 9,114 $
167 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 568 316,076,811 Rls. 9,312 $
168 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 20 304,129,000 Rls. 8,435 $
169 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 302,906,650 Rls. 9,335 $
170 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 160 245,217,060 Rls. 6,677 $
171 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 3,562 239,858,320 Rls. 7,395 $
172 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 1,000 228,178,640 Rls. 6,906 $
173 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 160 220,582,204 Rls. 6,743 $
174 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 281 214,686,960 Rls. 5,809 $
175 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20 196,380,440 Rls. 5,447 $
176 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,500 194,748,720 Rls. 5,894 $
177 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 200 176,406,696 Rls. 5,412 $
178 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 90321000 ترموستات 31 162,676,533 Rls. 4,514 $
179 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 80 157,779,270 Rls. 4,861 $
180 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 266 141,912,343 Rls. 4,295 $
181 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 139,847,940 Rls. 4,099 $
182 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 512 138,477,672 Rls. 4,059 $
183 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 50 128,167,918 Rls. 3,932 $
184 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 180 114,700,080 Rls. 3,181 $
185 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 820 113,542,400 Rls. 3,501 $
186 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,520 110,874,154 Rls. 3,418 $
187 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 160 110,112,860 Rls. 3,355 $
188 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 150 85,906,480 Rls. 2,627 $
189 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,000 85,254,960 Rls. 2,628 $
190 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 30 76,714,857 Rls. 2,249 $
191 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 30 76,466,720 Rls. 2,121 $
192 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,680 75,580,579 Rls. 2,330 $
193 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 50,602,950 Rls. 1,559 $
194 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 48,331,690 Rls. 1,490 $
195 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 25 28,269,099 Rls. 784 $
196 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 5 20,644,433 Rls. 586 $
197 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 5 9,454,672 Rls. 268 $
198 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1 8,320,112 Rls. 236 $
مجموع کل
75,727,862,536 ريال
مجموع کل
2,233,146 دلار