آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 51,460 16,810,152,545 Rls. 484,056 $
2 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 107,840 16,019,761,564 Rls. 479,347 $
3 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 60,000 14,261,563,465 Rls. 385,180 $
4 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,277 13,326,708,153 Rls. 410,874 $
5 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 12,010 13,276,465,095 Rls. 409,143 $
6 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,800 12,013,363,780 Rls. 330,891 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 21,875 11,389,832,889 Rls. 319,726 $
8 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 14,100 11,092,478,144 Rls. 339,252 $
9 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,300 11,029,822,608 Rls. 302,124 $
10 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 78,680 10,988,729,768 Rls. 336,469 $
11 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 14,550 10,501,331,816 Rls. 282,768 $
12 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,150 9,571,194,100 Rls. 292,273 $
13 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 7,000 9,403,997,088 Rls. 266,536 $
14 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,070 9,207,892,949 Rls. 253,304 $
15 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 5,475 9,185,140,000 Rls. 256,914 $
16 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 34,000 8,644,444,000 Rls. 263,501 $
17 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,500 8,161,988,363 Rls. 242,545 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 9,245 7,945,426,637 Rls. 242,714 $
19 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 32,000 7,848,356,130 Rls. 221,652 $
20 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,000 7,836,217,500 Rls. 231,285 $
21 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 20,000 7,161,186,000 Rls. 218,182 $
22 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,260 7,140,399,120 Rls. 220,205 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 11,520 7,069,029,120 Rls. 217,917 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,700 6,324,121,529 Rls. 170,950 $
25 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,500 6,139,299,000 Rls. 178,354 $
26 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 6,000 6,121,097,280 Rls. 168,676 $
27 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,000 6,065,370,000 Rls. 186,978 $
28 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 4,020 6,008,864,270 Rls. 167,236 $
29 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,700 5,850,311,250 Rls. 158,310 $
30 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,225 5,710,220,581 Rls. 166,807 $
31 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 13,500 5,701,241,782 Rls. 157,028 $
32 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 2,020 5,692,654,849 Rls. 156,883 $
33 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29242300 ک ک اسيد 2 ک استاميد و بنزوئيك (اسيد – N استيل آن ترانيليك) و املاح آن 4,500 5,650,045,200 Rls. 171,006 $
34 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,011 5,600,515,128 Rls. 158,928 $
35 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,865 5,454,212,622 Rls. 153,098 $
36 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 15,840 5,193,156,672 Rls. 159,012 $
37 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 6,250 5,056,509,106 Rls. 155,032 $
38 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 13,005 4,748,783,508 Rls. 145,261 $
39 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 6,670 4,580,628,585 Rls. 141,205 $
40 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 10,000 4,504,654,956 Rls. 138,201 $
41 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 300 4,461,033,750 Rls. 137,073 $
42 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 20,000 4,338,834,655 Rls. 120,336 $
43 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 2,000 4,136,034,000 Rls. 127,482 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,000 4,037,983,200 Rls. 111,273 $
45 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 7,000 4,028,506,818 Rls. 120,935 $
46 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 3,901,515,000 Rls. 106,733 $
47 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,960 3,900,288,260 Rls. 120,238 $
48 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 8,000 3,777,298,400 Rls. 101,609 $
49 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 9,500 3,736,688,892 Rls. 107,402 $
50 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,600 3,610,054,400 Rls. 109,691 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 40,000 3,607,962,600 Rls. 97,635 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,700 3,523,802,384 Rls. 103,094 $
53 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,680 3,470,085,360 Rls. 106,933 $
54 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 6,000 3,454,989,900 Rls. 93,242 $
55 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 11,500 3,407,252,700 Rls. 105,042 $
56 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,910 3,388,349,429 Rls. 95,564 $
57 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,300 3,366,807,414 Rls. 99,495 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,400 3,356,995,950 Rls. 103,506 $
59 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 8,000 3,342,620,910 Rls. 103,078 $
60 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 900 3,319,252,695 Rls. 90,391 $
61 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,100 3,283,342,316 Rls. 95,528 $
62 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 10,000 3,221,842,500 Rls. 99,262 $
63 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,000 3,200,829,172 Rls. 93,825 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 7,920 3,158,628,264 Rls. 84,966 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,200 3,024,150,000 Rls. 88,237 $
66 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,500 2,993,128,434 Rls. 86,476 $
67 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,330 2,992,191,634 Rls. 89,012 $
68 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,300 2,982,501,886 Rls. 82,259 $
69 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,000 2,939,934,900 Rls. 84,082 $
70 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,300 2,939,397,574 Rls. 81,124 $
71 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,960 2,910,373,924 Rls. 84,783 $
72 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 5,000 2,865,291,300 Rls. 85,736 $
73 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 750 2,857,012,169 Rls. 79,059 $
74 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,000 2,848,355,600 Rls. 86,989 $
75 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 5,000 2,696,290,200 Rls. 82,559 $
76 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,440 2,691,484,200 Rls. 82,700 $
77 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,000 2,667,483,000 Rls. 71,516 $
78 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,300 2,608,711,380 Rls. 71,042 $
79 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,400 2,546,865,955 Rls. 69,907 $
80 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,000 2,518,875,000 Rls. 73,835 $
81 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 15,000 2,445,784,710 Rls. 67,865 $
82 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 880 2,443,421,600 Rls. 72,198 $
83 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,712 2,433,899,135 Rls. 75,104 $
84 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 5,000 2,375,077,965 Rls. 73,194 $
85 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 4,000 2,323,833,000 Rls. 66,114 $
86 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 15,000 2,318,326,080 Rls. 70,167 $
87 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 3,050 2,317,968,318 Rls. 71,481 $
88 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,200 2,316,158,400 Rls. 70,703 $
89 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,000 2,313,960,000 Rls. 71,379 $
90 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 900 2,274,966,180 Rls. 70,107 $
91 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,000 2,152,560,000 Rls. 58,887 $
92 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 2,500 2,147,471,520 Rls. 65,662 $
93 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 12,000 2,138,482,650 Rls. 57,524 $
94 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,050 2,117,173,875 Rls. 65,267 $
95 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,300 2,100,446,292 Rls. 58,737 $
96 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 2,100,324,000 Rls. 64,114 $
97 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 2,200 2,099,927,522 Rls. 64,405 $
98 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 7,000 2,032,462,923 Rls. 62,655 $
99 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 11,022 2,031,853,074 Rls. 61,258 $
100 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 1,988,072,800 Rls. 53,301 $
مجموع کل
510,872,383,321 ريال
مجموع کل
14,893,594 دلار