آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 1 290,337,850 Rls. 8,951 $
102 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 58 274,744,032 Rls. 7,858 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 30 265,442,916 Rls. 8,186 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 95 265,363,191 Rls. 8,125 $
105 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 101 254,042,410 Rls. 7,830 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 85030010 ا نوا ع کلکتور 59 248,325,600 Rls. 7,580 $
107 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 240 238,137,817 Rls. 6,427 $
108 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 20 238,134,000 Rls. 6,444 $
109 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 5 235,044,250 Rls. 7,243 $
110 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 200 234,902,000 Rls. 7,246 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 208,140,037 Rls. 6,373 $
112 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339992 آنالاپريل مالئات 75 207,983,700 Rls. 6,416 $
113 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 110 201,864,698 Rls. 6,213 $
114 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 260 200,426,495 Rls. 6,169 $
115 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 43 191,954,895 Rls. 5,744 $
116 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100 189,828,700 Rls. 5,853 $
117 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 20 186,615,675 Rls. 5,752 $
118 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 15 174,470,891 Rls. 5,342 $
119 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 60 168,970,414 Rls. 5,201 $
120 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 100 164,991,300 Rls. 5,087 $
121 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 31 159,330,390 Rls. 4,629 $
122 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339992 آنالاپريل مالئات 50 154,194,250 Rls. 4,753 $
123 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 30 150,482,934 Rls. 4,061 $
124 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 40 148,833,899 Rls. 4,017 $
125 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 5 137,144,700 Rls. 3,892 $
126 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 20 132,757,200 Rls. 4,086 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 66 131,106,117 Rls. 3,863 $
128 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339992 آنالاپريل مالئات 30 123,431,040 Rls. 3,774 $
129 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 0 120,498,186 Rls. 3,718 $
130 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 17021990 ک کک ک ساير 50 116,033,285 Rls. 3,472 $
131 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 40 113,335,139 Rls. 3,059 $
132 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 10 112,577,422 Rls. 3,271 $
133 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 104 111,587,350 Rls. 3,439 $
134 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2 110,778,107 Rls. 3,247 $
135 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 6 104,544,975 Rls. 3,223 $
136 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 10 104,119,600 Rls. 3,115 $
137 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38249990 ک ک ک ساير 10 101,206,950 Rls. 2,739 $
138 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 20 99,731,500 Rls. 3,073 $
139 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 50 94,085,750 Rls. 2,903 $
140 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10 80,596,335 Rls. 2,484 $
141 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 3 71,332,441 Rls. 2,081 $
142 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 376 69,307,300 Rls. 1,972 $
143 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3 68,973,402 Rls. 2,113 $
144 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 20 65,428,412 Rls. 1,857 $
145 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 20 61,217,658 Rls. 1,874 $
146 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 20 60,074,782 Rls. 1,852 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 5 58,033,311 Rls. 1,789 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 13 51,167,803 Rls. 1,577 $
149 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 20 48,563,371 Rls. 1,487 $
150 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 20 44,140,068 Rls. 1,361 $
151 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 205 37,575,562 Rls. 1,158 $
152 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 40 31,343,667 Rls. 960 $
153 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 150 22,277,450 Rls. 650 $
154 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 10 21,224,380 Rls. 635 $
155 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 20 19,388,628 Rls. 598 $
156 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2 17,824,200 Rls. 486 $
157 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2 17,758,471 Rls. 547 $
158 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 20 17,635,562 Rls. 500 $
159 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2 17,072,446 Rls. 465 $
160 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 1 6,310,675 Rls. 195 $
مجموع کل
7,652,745,589 ريال
مجموع کل
229,015 دلار