آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,017 32,910,447,696 Rls. 882,341 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,186 27,581,330,317 Rls. 850,108 $
3 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,840 23,907,688,861 Rls. 683,761 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29399990 ک ک ک سا?ر 150 23,435,512,800 Rls. 663,820 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,961 23,231,987,461 Rls. 630,694 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29399990 ک ک ک سا?ر 150 22,004,312,400 Rls. 588,115 $
7 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 126 20,920,962,300 Rls. 645,033 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 330 19,962,450,060 Rls. 566,471 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29359090 ک ک ک سا?ر 100 18,662,674,500 Rls. 514,279 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 220 17,719,256,940 Rls. 479,521 $
11 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,977 17,069,937,250 Rls. 524,675 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 692 16,080,500,834 Rls. 449,854 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 410 16,050,293,600 Rls. 494,814 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 880 10,771,384,722 Rls. 308,062 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 10 9,928,242,100 Rls. 281,221 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333990 ک ک ک ساير 50 9,204,901,500 Rls. 267,413 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372990 ک ک ک ساير 50 8,642,906,250 Rls. 265,568 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29349990 کک ک ک ساير 500 8,105,044,500 Rls. 217,299 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 1,035 7,323,310,369 Rls. 225,784 $
20 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29359090 ک ک ک سا?ر 40 6,834,019,694 Rls. 205,281 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333990 ک ک ک ساير 40 6,813,502,900 Rls. 209,035 $
22 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 470 5,890,621,553 Rls. 158,558 $
23 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 30 5,484,176,145 Rls. 165,076 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,200 5,137,111,800 Rls. 158,475 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 9 5,066,234,300 Rls. 148,936 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 110 4,923,175,500 Rls. 143,024 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29334990 --- ساير 25 4,604,022,770 Rls. 132,993 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,640 4,508,887,487 Rls. 136,666 $
29 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 136 4,412,940,000 Rls. 117,946 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 4 4,388,192,800 Rls. 132,993 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,278 4,100,857,891 Rls. 113,006 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 140 4,080,029,880 Rls. 125,780 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 30 3,677,013,510 Rls. 102,029 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 40 3,387,902,050 Rls. 104,446 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 20 3,382,348,950 Rls. 93,808 $
36 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 35 3,000,855,238 Rls. 82,091 $
37 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 20 2,695,634,100 Rls. 83,127 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 160 2,648,406,435 Rls. 81,666 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,300 2,560,546,445 Rls. 78,897 $
40 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 500 2,465,617,250 Rls. 68,383 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29334990 --- ساير 2 2,411,308,500 Rls. 66,877 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 467 2,382,827,539 Rls. 69,847 $
43 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 1,720 2,334,204,600 Rls. 64,769 $
44 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,990 2,328,526,492 Rls. 71,438 $
45 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 25 2,260,750,500 Rls. 69,652 $
46 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 1,000 2,146,812,000 Rls. 66,202 $
47 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 500 2,123,852,000 Rls. 64,940 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,298 2,082,074,760 Rls. 64,147 $
49 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 300 2,060,146,700 Rls. 55,598 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 825 1,967,603,901 Rls. 53,101 $
51 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 150 1,872,544,500 Rls. 57,719 $
52 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 365 1,678,764,400 Rls. 47,677 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 720 1,657,699,056 Rls. 50,506 $
54 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 295 1,656,142,848 Rls. 48,793 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 20 1,605,993,350 Rls. 49,430 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 150 1,580,845,950 Rls. 46,339 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 46 1,569,575,000 Rls. 42,939 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 160 1,353,199,804 Rls. 41,699 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29399990 ک ک ک سا?ر 1 1,240,511,250 Rls. 38,117 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 500 1,206,388,000 Rls. 37,194 $
61 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 40 1,122,346,750 Rls. 34,102 $
62 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 40 1,072,814,750 Rls. 33,067 $
63 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 142 986,399,600 Rls. 30,412 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 200 974,736,000 Rls. 29,755 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 10 936,007,800 Rls. 25,017 $
66 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 200 886,522,200 Rls. 27,198 $
67 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 4 885,217,509 Rls. 27,105 $
68 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 880,544,700 Rls. 25,943 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29280090 --- سا?ر 60 869,955,360 Rls. 26,330 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 1 862,668,750 Rls. 24,481 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 14 859,336,249 Rls. 26,449 $
72 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 500 859,134,500 Rls. 24,335 $
73 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 88 857,021,480 Rls. 26,378 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 175 856,155,825 Rls. 25,534 $
75 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 240 845,736,967 Rls. 26,036 $
76 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 75 844,467,850 Rls. 25,366 $
77 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333100 پيريدن و املاح آن 4 837,648,900 Rls. 23,762 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 293 800,016,000 Rls. 24,462 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 300 758,018,700 Rls. 23,032 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29349990 کک ک ک ساير 60 738,577,500 Rls. 21,457 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 300 696,595,200 Rls. 21,471 $
82 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 500 695,420,000 Rls. 21,439 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 19 661,598,828 Rls. 18,732 $
84 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 400 608,887,600 Rls. 18,501 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 50 577,281,600 Rls. 16,221 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 160 565,393,240 Rls. 17,112 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 700 554,383,720 Rls. 15,376 $
88 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45 553,565,880 Rls. 15,708 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5 548,424,180 Rls. 15,603 $
90 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 15 545,359,500 Rls. 16,818 $
91 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 34 435,306,675 Rls. 13,376 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 51 417,650,400 Rls. 12,133 $
93 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 125 411,733,325 Rls. 11,684 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339992 آنالاپريل مالئات 105 411,285,525 Rls. 11,501 $
95 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 405,647,000 Rls. 12,485 $
96 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 4 370,300,500 Rls. 10,758 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4 368,369,259 Rls. 11,354 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 240 335,854,080 Rls. 10,165 $
99 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 34 309,393,000 Rls. 9,538 $
100 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 13 299,151,787 Rls. 8,486 $
مجموع کل
488,599,940,997 ريال
مجموع کل
14,106,715 دلار