آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 310 537,986,250 Rls. 16,531 $
102 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 83 523,919,190 Rls. 15,920 $
103 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 110 507,934,000 Rls. 15,656 $
104 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 211 506,057,144 Rls. 15,418 $
105 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 262 502,077,000 Rls. 15,483 $
106 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,350 501,002,913 Rls. 14,942 $
107 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 456 498,879,488 Rls. 14,698 $
108 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,460 492,145,858 Rls. 13,402 $
109 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 158 476,634,360 Rls. 12,898 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 405 475,188,000 Rls. 14,000 $
111 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 370 472,716,000 Rls. 14,000 $
112 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 686 465,806,000 Rls. 13,026 $
113 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 60 461,497,358 Rls. 12,373 $
114 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 95069110 دستگاه TRAD MILL 800 452,214,898 Rls. 13,936 $
115 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 100 443,753,550 Rls. 12,008 $
116 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 18 439,747,110 Rls. 13,020 $
117 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 130 436,860,000 Rls. 13,459 $
118 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 180 433,610,352 Rls. 13,303 $
119 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 427,985,310 Rls. 11,582 $
120 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 89 421,772,000 Rls. 13,000 $
121 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 46 419,432,750 Rls. 12,930 $
122 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 685 417,535,300 Rls. 11,268 $
123 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,172 417,278,316 Rls. 11,153 $
124 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 120 416,761,200 Rls. 12,843 $
125 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 700 415,436,880 Rls. 12,703 $
126 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 175 413,013,195 Rls. 11,699 $
127 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 338 403,861,750 Rls. 12,458 $
128 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 215 402,545,607 Rls. 12,409 $
129 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 17 394,944,244 Rls. 10,755 $
130 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 685 389,034,100 Rls. 10,795 $
131 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 144 383,423,302 Rls. 11,139 $
132 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 220 379,595,474 Rls. 11,534 $
133 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 600 379,279,080 Rls. 11,700 $
134 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 250 376,876,302 Rls. 11,618 $
135 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,642 376,463,315 Rls. 11,607 $
136 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 420 353,550,770 Rls. 9,810 $
137 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 47 348,600,430 Rls. 10,431 $
138 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 690 343,827,022 Rls. 10,593 $
139 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 39 341,885,114 Rls. 9,702 $
140 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 812 333,877,500 Rls. 9,700 $
141 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 79 330,688,199 Rls. 8,952 $
142 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 372 329,650,770 Rls. 9,741 $
143 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 600 325,473,085 Rls. 8,699 $
144 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 11 312,014,205 Rls. 9,506 $
145 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 70 304,768,000 Rls. 9,319 $
146 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 700 304,122,000 Rls. 9,100 $
147 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 15 293,019,308 Rls. 7,929 $
148 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 41 292,458,414 Rls. 8,178 $
149 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 84 282,546,851 Rls. 8,673 $
150 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 65 275,942,898 Rls. 8,230 $
151 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 275,046,000 Rls. 7,399 $
152 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 9 270,765,103 Rls. 8,346 $
153 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 175 270,184,860 Rls. 8,058 $
154 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 84 268,984,418 Rls. 8,304 $
155 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 281 268,457,472 Rls. 7,507 $
156 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,015 253,726,650 Rls. 7,566 $
157 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 459 250,124,033 Rls. 7,697 $
158 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 23 249,687,738 Rls. 6,881 $
159 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 200 248,652,592 Rls. 7,603 $
160 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 443 240,327,486 Rls. 7,396 $
161 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 17 239,387,645 Rls. 7,320 $
162 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 45 237,201,300 Rls. 7,312 $
163 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 236,714,909 Rls. 7,296 $
164 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 480 234,209,580 Rls. 7,220 $
165 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14 225,707,804 Rls. 6,925 $
166 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 193 219,657,705 Rls. 6,739 $
167 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 36 218,685,680 Rls. 6,663 $
168 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 330 218,046,250 Rls. 6,188 $
169 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 432 214,856,250 Rls. 6,624 $
170 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 515 210,429,800 Rls. 6,486 $
171 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 70 200,902,000 Rls. 6,104 $
172 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 110 198,099,200 Rls. 6,057 $
173 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85141010 کوره دندا نسازي 95 188,244,000 Rls. 5,290 $
174 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 22 183,580,875 Rls. 5,210 $
175 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 240 182,534,120 Rls. 5,503 $
176 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 365 181,725,600 Rls. 5,600 $
177 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3 178,118,719 Rls. 5,221 $
178 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 758 177,040,987 Rls. 5,458 $
179 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85113090 کويل هاي روشن کردن 79 171,757,294 Rls. 5,139 $
180 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 250 165,087,034 Rls. 4,455 $
181 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11 164,187,554 Rls. 4,969 $
182 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 48 164,175,937 Rls. 4,824 $
183 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 70 163,634,520 Rls. 5,045 $
184 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 117 161,064,000 Rls. 4,804 $
185 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 125 159,349,662 Rls. 4,913 $
186 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 60 158,403,500 Rls. 4,813 $
187 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 113 151,059,405 Rls. 4,655 $
188 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 12 150,969,780 Rls. 4,222 $
189 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 76 147,804,300 Rls. 4,554 $
190 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 36 143,331,972 Rls. 3,856 $
191 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 5 140,349,823 Rls. 3,894 $
192 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 23 138,517,594 Rls. 4,256 $
193 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 188 137,278,302 Rls. 4,225 $
194 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 630 136,293,540 Rls. 4,153 $
195 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 231 134,661,600 Rls. 4,131 $
196 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 28 131,041,381 Rls. 3,951 $
197 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8 130,143,510 Rls. 3,522 $
198 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 150 129,752,024 Rls. 3,681 $
199 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 20 125,684,160 Rls. 3,856 $
200 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 117 124,445,250 Rls. 3,615 $
مجموع کل
29,805,783,080 ريال
مجموع کل
879,335 دلار