آمار کل " واردات از" کشور (كويت) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 گناوه كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 145,590 81,623,063,840 Rls. 2,515,720 $
2 4 1396 گناوه كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 110,712 53,433,363,200 Rls. 1,646,400 $
3 4 1396 گناوه كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 55,500 33,255,784,800 Rls. 1,024,800 $
4 2 1396 گناوه كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 56,790 29,191,500,000 Rls. 900,000 $
5 2 1396 گناوه كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 64,918 28,581,722,000 Rls. 881,200 $
6 3 1396 گناوه كويت 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 28,770 18,739,875,000 Rls. 577,500 $
7 3 1396 گناوه كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 16,772 6,813,240,000 Rls. 210,000 $
8 2 1396 گناوه كويت 85171820 ک ک ک تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 5,100 2,502,515,200 Rls. 77,200 $
9 10 1396 گناوه كويت 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 6,585 2,156,565,600 Rls. 61,200 $
10 3 1396 گناوه كويت 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 11,914 1,161,710,000 Rls. 35,800 $
11 11 1396 گناوه كويت 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,027 782,318,838 Rls. 22,201 $
12 12 1396 گناوه كويت 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 2,550 596,778,000 Rls. 16,150 $
13 2 1396 گناوه كويت 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 5,016 350,190,048 Rls. 10,803 $
14 9 1396 گناوه كويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 729 257,061,210 Rls. 7,295 $
15 3 1396 گناوه كويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,610 234,289,000 Rls. 7,220 $
16 2 1396 گناوه كويت 82052000 چکش وپتک. 1,776 230,801,920 Rls. 7,120 $
17 7 1396 گناوه كويت 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 1,488 229,547,910 Rls. 6,800 $
18 11 1396 گناوه كويت 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 254 205,627,368 Rls. 5,703 $
19 5 1396 گناوه كويت 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,377 197,525,700 Rls. 6,060 $
20 5 1396 گناوه كويت 27101910 روغن موتور 2,020 190,075,380 Rls. 5,820 $
21 11 1396 گناوه كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 753 179,378,600 Rls. 4,975 $
22 11 1396 گناوه كويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 614 160,953,984 Rls. 4,464 $
23 11 1396 گناوه كويت 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 937 151,074,640 Rls. 4,190 $
24 11 1396 گناوه كويت 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 977 123,960,528 Rls. 3,438 $
25 11 1396 گناوه كويت 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,259 91,178,325 Rls. 2,588 $
26 11 1396 گناوه كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 300 80,260,656 Rls. 2,226 $
27 9 1396 گناوه كويت 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 137 74,528,370 Rls. 2,115 $
28 11 1396 گناوه كويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 437 71,826,515 Rls. 1,985 $
29 1 1396 گناوه كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 289 66,456,900 Rls. 2,050 $
30 1 1396 گناوه كويت 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 247 56,731,500 Rls. 1,750 $
31 11 1396 گناوه كويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 144 49,450,930 Rls. 1,370 $
32 5 1396 گناوه كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 221 41,006,700 Rls. 1,260 $
33 1 1396 گناوه كويت 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 153 35,011,440 Rls. 1,080 $
34 11 1396 گناوه كويت 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 364 32,066,580 Rls. 910 $
35 11 1396 گناوه كويت 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 283 32,012,313 Rls. 908 $
36 11 1396 گناوه كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 275 29,071,350 Rls. 825 $
37 5 1396 گناوه كويت 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 141 26,036,000 Rls. 800 $
38 1 1396 گناوه كويت 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 115 22,692,600 Rls. 700 $
39 11 1396 گناوه كويت 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 78 20,479,808 Rls. 568 $
40 1 1396 گناوه كويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 68 15,560,640 Rls. 480 $
41 2 1396 گناوه كويت 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 185 15,073,440 Rls. 465 $
42 5 1396 گناوه كويت 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 70 13,018,000 Rls. 400 $
43 5 1396 گناوه كويت 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 61 11,390,750 Rls. 350 $
44 11 1396 گناوه كويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 86 9,630,103 Rls. 260 $
45 5 1396 گناوه كويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 52 9,535,685 Rls. 293 $
46 5 1396 گناوه كويت 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 51 9,503,140 Rls. 292 $
47 5 1396 گناوه كويت 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38 6,509,000 Rls. 200 $
48 5 1396 گناوه كويت 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 36 6,509,000 Rls. 200 $
49 1 1396 گناوه كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 28 6,483,600 Rls. 200 $
50 1 1396 گناوه كويت 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 28 6,483,600 Rls. 200 $
51 5 1396 گناوه كويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 32 5,858,100 Rls. 180 $
52 1 1396 گناوه كويت 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 25 5,673,150 Rls. 175 $
53 11 1396 گناوه كويت 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 28 5,395,430 Rls. 146 $
54 5 1396 گناوه كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 24 4,393,575 Rls. 135 $
55 11 1396 گناوه كويت 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 20 3,769,410 Rls. 102 $
56 11 1396 گناوه كويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 24 3,742,802 Rls. 101 $
57 1 1396 گناوه كويت 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 12 2,755,530 Rls. 85 $
58 1 1396 گناوه كويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 11 2,593,440 Rls. 80 $
59 11 1396 گناوه كويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 23 1,977,092 Rls. 54 $
60 11 1396 گناوه كويت 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 22 1,755,362 Rls. 48 $
61 5 1396 گناوه كويت 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 8 1,627,250 Rls. 50 $
مجموع کل
262,226,970,852 ريال
مجموع کل
8,067,690 دلار