آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهيدرجايي كانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 72,797 90,550,737,514 Rls. 2,794,076 $
2 9 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,433,174 80,876,581,835 Rls. 2,289,748 $
3 10 1396 شهيدرجايي كانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 73,746 65,173,680,000 Rls. 1,848,847 $
4 12 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,389,527 60,357,573,526 Rls. 1,621,527 $
5 12 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,911,773 60,181,739,468 Rls. 1,614,899 $
6 11 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,206,265 56,828,622,362 Rls. 1,557,011 $
7 8 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,231,835 50,060,411,890 Rls. 1,434,199 $
8 8 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,908,984 45,056,642,392 Rls. 1,299,323 $
9 4 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,927,877 43,233,223,792 Rls. 1,330,999 $
10 7 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,408,079 40,258,816,902 Rls. 1,193,088 $
11 9 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,746,729 40,160,187,045 Rls. 1,134,974 $
12 11 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,439,555 40,135,983,227 Rls. 1,094,003 $
13 9 1396 شهيدرجايي كانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 51,867 39,271,320,000 Rls. 1,114,049 $
14 5 1396 شهيدرجايي كانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 62,820 37,406,000,000 Rls. 1,147,599 $
15 7 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,453,023 35,845,739,657 Rls. 1,069,075 $
16 6 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,449,814 35,230,599,259 Rls. 1,063,027 $
17 11 1396 شهيدرجايي كانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 17,730 31,391,500,000 Rls. 858,771 $
18 4 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 663,914 27,956,024,207 Rls. 859,865 $
19 10 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 707,075 26,112,653,474 Rls. 739,096 $
20 10 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,065,293 25,687,633,366 Rls. 715,288 $
21 12 1396 شهيدرجايي كانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 25,468 23,943,350,233 Rls. 644,071 $
22 9 1396 شهيدرجايي كانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 952,216 22,773,991,870 Rls. 645,082 $
23 12 1396 شهيدرجايي كانادا 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 79,990 21,450,906,302 Rls. 577,025 $
24 1 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 361,993 13,905,366,182 Rls. 428,872 $
25 5 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 491,967 11,858,807,207 Rls. 362,002 $
26 12 1396 شهيدرجايي كانادا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 200,000 8,598,544,400 Rls. 231,600 $
27 12 1396 شهيدرجايي كانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 119,500 8,511,278,203 Rls. 230,640 $
28 7 1396 شهيدرجايي كانادا 47069300 ک ک حاصل از تركيب فرآيندکهاي مكانيكي و شيميايي 491,176 8,443,713,600 Rls. 250,132 $
29 5 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 187,072 7,934,909,460 Rls. 243,993 $
30 8 1396 شهيدرجايي كانادا 28100010 ا سيد بريک 160,000 6,487,858,560 Rls. 188,480 $
31 4 1396 شهيدرجايي كانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 248,600 6,110,358,437 Rls. 188,117 $
32 5 1396 شهيدرجايي كانادا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 38,000 6,067,104,550 Rls. 185,510 $
33 8 1396 شهيدرجايي كانادا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 16,000 5,616,800,000 Rls. 170,000 $
34 6 1396 شهيدرجايي كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 3,100 5,457,980,385 Rls. 167,990 $
35 9 1396 شهيدرجايي كانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 66,375 5,364,560,397 Rls. 152,229 $
36 5 1396 شهيدرجايي كانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 78,175 5,195,345,492 Rls. 159,737 $
37 6 1396 شهيدرجايي كانادا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 152,568 5,157,656,595 Rls. 156,715 $
38 9 1396 شهيدرجايي كانادا 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 235,000 5,035,909,235 Rls. 144,027 $
39 7 1396 شهيدرجايي كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 107,100 4,528,113,030 Rls. 135,047 $
40 11 1396 شهيدرجايي كانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 149,850 3,780,310,905 Rls. 104,895 $
41 4 1396 شهيدرجايي كانادا 47069300 ک ک حاصل از تركيب فرآيندکهاي مكانيكي و شيميايي 244,109 3,725,636,832 Rls. 114,653 $
42 4 1396 شهيدرجايي كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 156,018 3,689,799,995 Rls. 113,375 $
43 5 1396 شهيدرجايي كانادا 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 20,592 3,612,046,080 Rls. 110,816 $
44 9 1396 شهيدرجايي كانادا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,924 3,475,500,000 Rls. 98,629 $
45 4 1396 شهيدرجايي كانادا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,510 3,304,224,400 Rls. 101,800 $
46 6 1396 شهيدرجايي كانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 8,900 3,140,974,800 Rls. 93,985 $
47 11 1396 شهيدرجايي كانادا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 44,794 3,133,511,231 Rls. 85,723 $
48 9 1396 شهيدرجايي كانادا 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 17,556 3,123,752,506 Rls. 88,647 $
49 4 1396 شهيدرجايي كانادا 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 79,400 3,049,537,635 Rls. 93,953 $
50 12 1396 شهيدرجايي كانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 96,000 2,805,415,584 Rls. 79,584 $
51 1 1396 شهيدرجايي كانادا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 24,580 2,780,467,800 Rls. 85,743 $
52 5 1396 شهيدرجايي كانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 96,000 2,585,684,160 Rls. 79,584 $
53 4 1396 شهيدرجايي كانادا 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 2,800 2,405,462,380 Rls. 74,110 $
54 1 1396 شهيدرجايي كانادا 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 20,943 2,216,157,461 Rls. 68,366 $
55 6 1396 شهيدرجايي كانادا 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 20,102 2,176,086,936 Rls. 65,606 $
56 9 1396 شهيدرجايي كانادا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 6,000 2,118,240,000 Rls. 60,000 $
57 9 1396 شهيدرجايي كانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,000 1,959,299,000 Rls. 55,599 $
58 10 1396 شهيدرجايي كانادا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 42,000 1,648,125,360 Rls. 47,880 $
59 1 1396 شهيدرجايي كانادا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 21,600 1,637,158,560 Rls. 50,502 $
60 11 1396 شهيدرجايي كانادا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,543 1,542,282,500 Rls. 42,500 $
61 6 1396 شهيدرجايي كانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 11,000 1,448,084,000 Rls. 44,000 $
62 11 1396 شهيدرجايي كانادا 27101950 روغن صنعتي 4,094 1,310,831,162 Rls. 36,373 $
63 5 1396 شهيدرجايي كانادا 84324100 ک ک پخش­کننده­ها?­ فضولات ح?وان? 5,454 1,306,360,000 Rls. 40,000 $
64 11 1396 شهيدرجايي كانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 5,600 1,016,180,000 Rls. 27,500 $
65 5 1396 شهيدرجايي كانادا 72029200 فرووا ناديوم. 1,000 839,434,886 Rls. 25,833 $
66 5 1396 شهيدرجايي كانادا 12075000 ک دانه خردل 12,975 735,417,405 Rls. 22,658 $
67 10 1396 شهيدرجايي كانادا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,746 572,693,464 Rls. 16,246 $
68 4 1396 شهيدرجايي كانادا 21069010 ا ستابيلايزر 5,000 487,705,000 Rls. 15,030 $
69 7 1396 شهيدرجايي كانادا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,100 458,378,426 Rls. 13,505 $
70 6 1396 شهيدرجايي كانادا 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 6,287 441,652,456 Rls. 13,420 $
71 5 1396 شهيدرجايي كانادا 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 3,984 343,294,595 Rls. 10,532 $
72 8 1396 شهيدرجايي كانادا 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 581 338,748,488 Rls. 9,638 $
73 12 1396 شهيدرجايي كانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,379 323,646,960 Rls. 8,677 $
74 12 1396 شهيدرجايي كانادا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 2,090 273,679,500 Rls. 7,315 $
75 5 1396 شهيدرجايي كانادا 72029100 فروتيتانيوم وفرو سيليكوتيتانيوم . 2,000 237,148,510 Rls. 7,298 $
76 11 1396 شهيدرجايي كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,840 177,369,600 Rls. 4,800 $
77 9 1396 شهيدرجايي كانادا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 1,000 176,255,000 Rls. 5,000 $
78 11 1396 شهيدرجايي كانادا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 400 166,284,000 Rls. 4,500 $
79 6 1396 شهيدرجايي كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 157,972,800 Rls. 4,800 $
80 1 1396 شهيدرجايي كانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 725 122,111,473 Rls. 3,769 $
81 5 1396 شهيدرجايي كانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 329 114,823,710 Rls. 3,523 $
82 10 1396 شهيدرجايي كانادا 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 1,030 98,194,193 Rls. 2,781 $
83 4 1396 شهيدرجايي كانادا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 380 96,512,513 Rls. 2,975 $
84 9 1396 شهيدرجايي كانادا 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 3,700 70,476,000 Rls. 2,000 $
85 9 1396 شهيدرجايي كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,100 67,611,250 Rls. 2,054 $
86 7 1396 شهيدرجايي كانادا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 576 55,845,860 Rls. 1,690 $
87 11 1396 شهيدرجايي كانادا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 1,364 36,554,000 Rls. 1,000 $
88 6 1396 شهيدرجايي كانادا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 5,500 33,420,000 Rls. 1,000 $
89 12 1396 شهيدرجايي كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,300 18,527,000 Rls. 500 $
90 12 1396 شهيدرجايي كانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,910 18,527,000 Rls. 500 $
91 12 1396 شهيدرجايي كانادا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 5,080 3,729,900 Rls. 100 $
92 9 1396 شهيدرجايي كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,000 3,530,400 Rls. 100 $
93 10 1396 شهيدرجايي كانادا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 22 377,328 Rls. 10 $
مجموع کل
1,183,679,275,058 ريال
مجموع کل
34,095,810 دلار