آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 23,044,263 153,952,643,266 Rls. 4,368,573 $
2 11 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 16,272,718 119,432,741,896 Rls. 3,293,343 $
3 12 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 10,244,148 77,752,641,036 Rls. 2,089,386 $
4 10 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,811,700 43,146,245,220 Rls. 1,204,126 $
5 5 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,810,600 34,230,768,768 Rls. 1,045,908 $
6 5 1396 اميرآباد قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,743,435 24,681,753,671 Rls. 755,291 $
7 3 1396 اميرآباد قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 998,490 13,938,210,977 Rls. 429,516 $
8 9 1396 اميرآباد قزاقستان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,256,900 12,419,161,231 Rls. 352,319 $
9 3 1396 اميرآباد قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 667,780 11,268,119,720 Rls. 347,246 $
10 6 1396 اميرآباد قزاقستان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 919,081 9,656,526,753 Rls. 290,064 $
11 4 1396 اميرآباد قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 638,900 9,134,864,420 Rls. 281,116 $
12 7 1396 اميرآباد قزاقستان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 920,000 8,890,732,800 Rls. 265,158 $
13 6 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,200,000 7,234,896,000 Rls. 217,323 $
14 2 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 1,000,000 5,563,360,000 Rls. 171,513 $
15 5 1396 اميرآباد قزاقستان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 377,345 4,820,963,493 Rls. 147,165 $
16 4 1396 اميرآباد قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 316,650 4,527,398,370 Rls. 139,326 $
17 2 1396 اميرآباد قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 125,000 4,434,022,560 Rls. 136,785 $
18 5 1396 اميرآباد قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 244,750 3,281,864,988 Rls. 100,348 $
19 5 1396 اميرآباد قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 186,450 2,500,117,372 Rls. 76,444 $
20 3 1396 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 471,320 2,247,851,394 Rls. 69,284 $
مجموع کل
553,114,883,935 ريال
مجموع کل
15,780,234 دلار