آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 938 32,365,710,900 Rls. 904,437 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 171 29,028,110,307 Rls. 888,763 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,716 27,377,690,735 Rls. 754,435 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 408 16,797,479,640 Rls. 453,233 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 677 15,264,609,759 Rls. 470,578 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,656 14,880,077,799 Rls. 410,862 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,586 13,717,455,738 Rls. 390,266 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,354 13,497,445,522 Rls. 379,260 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 444 13,025,904,114 Rls. 401,595 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 479 12,185,770,747 Rls. 340,806 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 108 10,149,810,672 Rls. 287,769 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 239 9,316,182,429 Rls. 250,272 $
13 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 970 9,252,549,337 Rls. 281,139 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 9 8,872,811,640 Rls. 251,704 $
15 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 286 7,696,135,152 Rls. 209,540 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 452 7,076,463,870 Rls. 215,018 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 324 7,052,815,200 Rls. 205,487 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 284 6,713,458,864 Rls. 206,963 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 727 6,452,082,376 Rls. 176,012 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 101 6,221,694,400 Rls. 181,115 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 612 6,099,629,906 Rls. 177,972 $
22 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 194 5,508,062,250 Rls. 149,669 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 882 4,993,866,510 Rls. 145,493 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 619 4,964,801,045 Rls. 152,961 $
25 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,515 4,927,779,585 Rls. 151,650 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 510 4,658,584,800 Rls. 135,682 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 153 4,620,268,800 Rls. 142,434 $
28 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 301 4,450,555,550 Rls. 120,782 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 40 4,292,163,000 Rls. 125,815 $
30 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 4,186,849,771 Rls. 119,287 $
31 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 182 4,127,466,600 Rls. 115,247 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 120 3,975,489,447 Rls. 119,856 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 457 3,900,638,826 Rls. 119,429 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 135 3,487,385,944 Rls. 93,670 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 715 3,418,395,496 Rls. 91,653 $
36 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 16 3,165,051,700 Rls. 93,261 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 110 2,987,275,000 Rls. 84,774 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 130 2,930,823,000 Rls. 90,193 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 10 2,884,050,000 Rls. 88,617 $
40 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 300 2,803,185,000 Rls. 86,363 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 259 2,779,050,000 Rls. 75,000 $
42 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 152 2,701,976,386 Rls. 83,350 $
43 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 339 2,598,282,414 Rls. 80,100 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 146 2,577,795,930 Rls. 70,569 $
45 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 307 2,435,417,064 Rls. 75,086 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 195 2,432,226,720 Rls. 65,007 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 195 2,252,922,000 Rls. 60,214 $
48 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 37 2,022,672,261 Rls. 57,379 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 130 1,886,932,760 Rls. 58,176 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 13 1,742,879,741 Rls. 50,852 $
51 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,200 1,703,717,400 Rls. 52,438 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 139 1,648,903,000 Rls. 44,500 $
53 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90278010 دستگاه PH متر 45 1,568,295,000 Rls. 48,374 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 155 1,552,288,188 Rls. 42,008 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 41 1,453,951,532 Rls. 40,617 $
56 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 20 1,423,247,533 Rls. 43,805 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 43 1,236,885,925 Rls. 38,070 $
58 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 20 1,002,011,680 Rls. 30,893 $
59 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 77 832,905,229 Rls. 22,540 $
60 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 45 819,695,520 Rls. 25,284 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 2 801,751,272 Rls. 24,719 $
62 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90278010 دستگاه PH متر 222 735,380,422 Rls. 19,901 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 94 716,394,042 Rls. 20,329 $
64 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 120 703,993,127 Rls. 19,052 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 180 557,747,427 Rls. 15,127 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 28 529,474,903 Rls. 16,088 $
67 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 290 509,911,822 Rls. 15,721 $
68 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 123 505,318,678 Rls. 13,675 $
69 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 51 483,884,848 Rls. 14,095 $
70 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 34 481,670,678 Rls. 13,664 $
71 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 18 390,399,732 Rls. 10,494 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 63 379,918,224 Rls. 10,675 $
73 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 45 365,935,500 Rls. 11,287 $
74 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 85 347,218,665 Rls. 10,546 $
75 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 12 309,672,960 Rls. 9,035 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 9 307,653,808 Rls. 9,485 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 5 303,207,480 Rls. 9,213 $
78 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 132 291,935,126 Rls. 7,810 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,200 285,359,352 Rls. 8,637 $
80 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 91 279,557,487 Rls. 7,930 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 12 216,678,878 Rls. 6,010 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 98 211,036,602 Rls. 5,989 $
83 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 17 199,390,172 Rls. 5,658 $
84 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 120 161,732,700 Rls. 4,765 $
85 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 45 149,191,400 Rls. 4,353 $
86 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 300 105,207,480 Rls. 2,956 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 6 104,238,288 Rls. 2,786 $
88 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 25 102,915,004 Rls. 3,151 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 35 94,645,647 Rls. 2,608 $
90 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 205 87,689,490 Rls. 2,488 $
91 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 167 85,644,900 Rls. 2,430 $
92 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 200 84,702,200 Rls. 2,581 $
93 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 220 83,794,920 Rls. 2,584 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2 77,659,643 Rls. 2,390 $
95 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3 70,539,150 Rls. 1,957 $
96 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 18 68,764,116 Rls. 2,120 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19 68,551,224 Rls. 2,113 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 160 67,234,375 Rls. 1,908 $
99 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 330 61,316,640 Rls. 1,639 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 4 58,824,724 Rls. 1,801 $
مجموع کل
397,444,780,820 ريال
مجموع کل
11,458,094 دلار