آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 225,000 24,263,848,500 Rls. 654,653 $
2 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 578,357 19,794,562,319 Rls. 529,220 $
3 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 546,551 13,678,469,724 Rls. 420,820 $
4 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 212,800 13,186,445,563 Rls. 406,572 $
5 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 415,856 13,062,120,449 Rls. 402,814 $
6 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 461,044 12,753,645,137 Rls. 354,998 $
7 1 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 490,344 12,248,338,736 Rls. 377,726 $
8 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 100,000 10,026,720,000 Rls. 284,437 $
9 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 38,214 9,084,295,910 Rls. 245,986 $
10 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 240,346 8,281,534,658 Rls. 235,131 $
11 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 121,600 7,959,996,800 Rls. 244,209 $
12 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 91,200 5,825,860,560 Rls. 177,840 $
13 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 91,200 5,680,261,584 Rls. 167,352 $
14 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 23,511 4,945,238,993 Rls. 148,237 $
15 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 22,173 4,807,538,202 Rls. 129,322 $
16 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 21,791 4,711,521,825 Rls. 131,754 $
17 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,000 4,668,268,800 Rls. 143,220 $
18 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 160,941 4,370,957,790 Rls. 123,924 $
19 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 50,000 3,809,700,000 Rls. 106,342 $
20 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 104,400 3,540,618,450 Rls. 102,240 $
21 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 119,132 3,392,748,004 Rls. 91,732 $
22 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 92,220 3,226,595,850 Rls. 90,538 $
23 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 45,600 2,923,115,952 Rls. 78,888 $
24 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 45,600 2,896,081,992 Rls. 88,236 $
25 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 11,490 2,835,214,036 Rls. 86,691 $
26 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 45,600 2,817,509,544 Rls. 81,852 $
27 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 50,000 2,714,580,000 Rls. 73,924 $
28 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 13,387 2,639,042,643 Rls. 77,000 $
29 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 8,696 2,048,658,602 Rls. 58,029 $
30 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 204,440 1,715,716,701 Rls. 45,999 $
31 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 42,000 1,526,536,800 Rls. 46,400 $
32 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 38,378 1,470,708,043 Rls. 40,299 $
33 12 1396 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 37,420 1,466,286,050 Rls. 39,310 $
34 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 8,000 1,310,413,400 Rls. 40,026 $
35 10 1396 شهيدرجايي فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 1,301,056,080 Rls. 36,383 $
36 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 1,169,820,000 Rls. 36,000 $
37 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 42,000 1,165,282,000 Rls. 34,000 $
38 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 3,000 874,520,856 Rls. 26,644 $
39 9 1396 شهيدرجايي فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 101,860 807,900,044 Rls. 22,918 $
40 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 81,170 775,303,164 Rls. 22,842 $
41 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,000 753,025,600 Rls. 23,200 $
42 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 31043000 سولفات پتاسيم 40,000 684,614,700 Rls. 19,580 $
43 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 31043000 سولفات پتاسيم 40,000 632,905,200 Rls. 19,480 $
44 7 1396 شهيدرجايي فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,000 568,140,000 Rls. 17,000 $
45 8 1396 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,790 564,121,920 Rls. 16,008 $
46 4 1396 شهيدرجايي فيليپين 90022000 فيلتر سوا ر شده , ا ز هر ماده 447 472,491,106 Rls. 14,557 $
47 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 360 297,964,440 Rls. 9,180 $
48 6 1396 شهيدرجايي فيليپين 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 3,750 157,042,880 Rls. 4,753 $
49 11 1396 شهيدرجايي فيليپين 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 1,674 82,912,517 Rls. 2,300 $
50 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 16 28,563,040 Rls. 880 $
51 5 1396 شهيدرجايي فيليپين 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 160 16,878,160 Rls. 520 $
مجموع کل
230,035,693,324 ريال
مجموع کل
6,631,966 دلار