آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 11,723 911,925,896 Rls. 27,409 $
102 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,420 895,330,425 Rls. 24,493 $
103 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,640 718,990,560 Rls. 20,106 $
104 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 10,314 712,205,548 Rls. 21,917 $
105 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 6,666 691,226,641 Rls. 21,241 $
106 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 180 593,562,360 Rls. 17,583 $
107 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,880 586,047,000 Rls. 18,060 $
108 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 25041010 کفلس كريستالين ( بجز گرد فلس) 2,000 575,281,200 Rls. 17,706 $
109 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,000 532,230,000 Rls. 16,409 $
110 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 844 450,296,675 Rls. 12,185 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 2,375 432,676,505 Rls. 12,310 $
112 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 504 432,129,000 Rls. 13,028 $
113 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,225 425,873,910 Rls. 13,106 $
114 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 4,479 418,065,915 Rls. 12,826 $
115 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 1,735 347,823,213 Rls. 9,647 $
116 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 6,400 326,289,600 Rls. 9,168 $
117 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 1,868 317,390,310 Rls. 9,795 $
118 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 192 312,939,000 Rls. 9,648 $
119 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,050 285,720,000 Rls. 8,736 $
120 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,638 278,396,422 Rls. 8,592 $
121 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,987 268,368,400 Rls. 8,270 $
122 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 1,395 267,139,089 Rls. 8,221 $
123 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 1,445 226,477,883 Rls. 6,971 $
124 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,080 206,424,015 Rls. 6,352 $
125 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 13 197,586,966 Rls. 6,081 $
126 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84195090 --- سا?ر 895 178,812,000 Rls. 5,391 $
127 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 530 176,213,048 Rls. 5,388 $
128 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 810 169,767,100 Rls. 4,582 $
129 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 328 160,046,180 Rls. 4,926 $
130 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 105 152,260,956 Rls. 4,463 $
131 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 87 144,817,220 Rls. 3,896 $
132 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 130 110,903,176 Rls. 3,343 $
133 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 178 48,978,720 Rls. 1,482 $
134 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 28 45,863,676 Rls. 1,344 $
135 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 45 37,120,733 Rls. 1,144 $
136 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 726 34,967,877 Rls. 1,073 $
137 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 251 28,032,200 Rls. 839 $
مجموع کل
12,698,179,419 ريال
مجموع کل
377,731 دلار