آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 48 131,442,060 Rls. 3,576 $
102 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 178 113,471,030 Rls. 3,321 $
103 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 927 108,697,680 Rls. 2,905 $
104 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 131 107,558,840 Rls. 3,008 $
105 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 95 98,583,230 Rls. 2,642 $
106 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 148 90,914,870 Rls. 2,587 $
107 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 89 88,418,961 Rls. 2,724 $
108 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 99 87,926,400 Rls. 2,379 $
109 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 860 86,274,720 Rls. 2,661 $
110 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 134 85,845,860 Rls. 2,515 $
111 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 108 83,253,620 Rls. 2,462 $
112 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 86 79,407,140 Rls. 2,325 $
113 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 163 78,889,250 Rls. 2,328 $
114 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 100 71,141,280 Rls. 1,989 $
115 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 103 71,053,550 Rls. 1,911 $
116 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 555 63,677,160 Rls. 1,867 $
117 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 608 63,455,390 Rls. 1,955 $
118 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 23 62,281,200 Rls. 1,685 $
119 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 110 62,139,550 Rls. 1,882 $
120 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 89 61,743,570 Rls. 1,671 $
121 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 468 59,064,610 Rls. 1,610 $
122 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 69074090 ک ک ک سا?ر 3,144 58,146,000 Rls. 1,650 $
123 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 90 57,590,560 Rls. 1,610 $
124 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 88 56,854,020 Rls. 1,659 $
125 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 97 55,975,860 Rls. 1,727 $
126 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 108 54,409,700 Rls. 1,595 $
127 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 475 52,418,990 Rls. 1,430 $
128 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 383 50,931,200 Rls. 1,571 $
129 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 67 50,286,720 Rls. 1,537 $
130 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 47 49,770,705 Rls. 1,533 $
131 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 83 48,957,480 Rls. 1,510 $
132 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 106 48,084,220 Rls. 1,458 $
133 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 65 46,074,810 Rls. 1,419 $
134 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 62 44,463,300 Rls. 1,243 $
135 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 55 44,127,070 Rls. 1,300 $
136 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 304 43,935,750 Rls. 1,350 $
137 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 414 43,861,500 Rls. 1,350 $
138 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 70 42,287,075 Rls. 1,300 $
139 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 60 41,330,050 Rls. 1,206 $
140 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 284 40,877,760 Rls. 1,093 $
141 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 118 40,752,040 Rls. 1,160 $
142 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 61 40,228,700 Rls. 1,125 $
143 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 62 38,730,550 Rls. 1,102 $
144 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 85 36,417,560 Rls. 1,018 $
145 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 620 35,240,000 Rls. 1,000 $
146 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 49 35,007,280 Rls. 999 $
147 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 141 32,211,720 Rls. 990 $
148 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 72 31,971,280 Rls. 947 $
149 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 307 31,839,480 Rls. 982 $
150 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 31,481,775 Rls. 969 $
151 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 141 31,036,540 Rls. 908 $
152 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 42 30,747,720 Rls. 826 $
153 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 43 30,521,650 Rls. 927 $
154 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 128 27,291,600 Rls. 840 $
155 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 59 27,046,190 Rls. 728 $
156 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 34 25,783,100 Rls. 782 $
157 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 64 24,160,070 Rls. 712 $
158 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 38 22,300,380 Rls. 687 $
159 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 33 22,016,900 Rls. 657 $
160 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 221 21,568,680 Rls. 665 $
161 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 48 20,559,820 Rls. 601 $
162 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 160 19,902,620 Rls. 557 $
163 7 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 67 18,204,130 Rls. 541 $
164 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 140 17,732,880 Rls. 520 $
165 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 46 16,526,160 Rls. 447 $
166 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 39 16,300,180 Rls. 464 $
167 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 83 16,226,700 Rls. 493 $
168 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 29 16,057,030 Rls. 433 $
169 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 20 15,244,560 Rls. 426 $
170 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 5 14,930,190 Rls. 407 $
171 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 25 14,106,700 Rls. 413 $
172 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 118 13,702,680 Rls. 402 $
173 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 48 13,454,748 Rls. 415 $
174 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 31 13,352,040 Rls. 411 $
175 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 109 13,159,440 Rls. 360 $
176 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 17 12,835,480 Rls. 345 $
177 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 83 11,687,580 Rls. 343 $
178 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 37 11,661,600 Rls. 353 $
179 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 111 11,522,590 Rls. 355 $
180 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 14 11,232,540 Rls. 304 $
181 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 101 10,683,960 Rls. 286 $
182 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 19 10,270,800 Rls. 316 $
183 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 17 10,212,040 Rls. 311 $
184 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 83 9,672,480 Rls. 284 $
185 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 9 9,600,192 Rls. 294 $
186 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 78 9,501,030 Rls. 259 $
187 10 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 18 9,316,120 Rls. 261 $
188 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 21 8,969,180 Rls. 255 $
189 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 52 8,812,750 Rls. 250 $
190 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 11 8,216,640 Rls. 253 $
191 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 15 8,000,160 Rls. 245 $
192 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 8 7,432,320 Rls. 199 $
193 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 8 7,238,880 Rls. 197 $
194 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 14 7,189,560 Rls. 222 $
195 6 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 47 6,219,520 Rls. 188 $
196 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 14 6,197,310 Rls. 168 $
197 1 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 11 6,162,480 Rls. 190 $
198 12 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 9 5,953,350 Rls. 161 $
199 4 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 9 5,207,200 Rls. 160 $
200 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9 5,142,960 Rls. 157 $
مجموع کل
3,760,374,556 ريال
مجموع کل
108,814 دلار