آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,816 686,705,184 Rls. 18,582 $
102 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 540 638,220,000 Rls. 19,482 $
103 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,760 633,555,000 Rls. 19,500 $
104 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 1,764 612,386,040 Rls. 16,572 $
105 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 2,168 605,648,736 Rls. 17,018 $
106 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 15,160 583,843,935 Rls. 18,007 $
107 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 5,385 561,225,000 Rls. 15,000 $
108 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 518,051,100 Rls. 15,050 $
109 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,220 517,048,624 Rls. 13,909 $
110 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 1,745 500,608,730 Rls. 13,884 $
111 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 399 485,214,119 Rls. 14,096 $
112 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,008 459,806,466 Rls. 12,753 $
113 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 1,044 431,602,498 Rls. 11,970 $
114 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 821 427,950,341 Rls. 13,193 $
115 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 325 424,476,253 Rls. 12,042 $
116 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,531 346,511,480 Rls. 10,690 $
117 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,990 333,782,400 Rls. 10,063 $
118 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 142 331,914,949 Rls. 8,928 $
119 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,116 330,643,200 Rls. 10,200 $
120 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 641 318,932,264 Rls. 8,962 $
121 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,633 312,563,376 Rls. 9,423 $
122 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,779 301,814,074 Rls. 9,301 $
123 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 706 280,238,350 Rls. 7,490 $
124 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 767 261,496,086 Rls. 8,065 $
125 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 300 260,680,563 Rls. 8,034 $
126 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 468 255,309,141 Rls. 7,794 $
127 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 1,666 253,700,500 Rls. 6,848 $
128 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 662 250,644,573 Rls. 7,586 $
129 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 389 234,323,765 Rls. 6,457 $
130 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,253 214,097,568 Rls. 6,455 $
131 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 283 199,260,452 Rls. 6,141 $
132 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,394 190,255,968 Rls. 5,736 $
133 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 630 185,250,786 Rls. 5,710 $
134 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,606 154,624,320 Rls. 4,770 $
135 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 89 149,660,000 Rls. 4,000 $
136 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 295 143,522,368 Rls. 4,381 $
137 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 42 134,798,583 Rls. 4,080 $
138 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,180 133,878,080 Rls. 4,130 $
139 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 186 124,248,029 Rls. 3,831 $
140 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 197 123,882,860 Rls. 3,615 $
141 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 281 119,830,366 Rls. 3,696 $
142 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 249 104,279,036 Rls. 2,930 $
143 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 278 86,575,457 Rls. 2,668 $
144 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,386 76,491,800 Rls. 2,306 $
145 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 95 75,634,852 Rls. 2,197 $
146 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 402 71,637,246 Rls. 2,208 $
147 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 298 69,324,935 Rls. 2,136 $
148 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 90 43,537,200 Rls. 1,342 $
149 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 38,941,200 Rls. 1,200 $
150 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 264 28,802,827 Rls. 799 $
151 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 47 27,811,785 Rls. 808 $
152 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 77 23,692,596 Rls. 729 $
153 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 467 21,457,771 Rls. 662 $
154 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 120 15,576,480 Rls. 480 $
155 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 286 15,369,964 Rls. 426 $
156 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 38 4,018,291 Rls. 111 $
157 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 14 1,362,942 Rls. 42 $
مجموع کل
14,736,720,509 ريال
مجموع کل
428,488 دلار