آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 321,934 56,951,664,157 Rls. 1,746,058 $
2 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 205,938 54,418,303,870 Rls. 1,677,168 $
3 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 227,074 42,015,090,000 Rls. 1,295,283 $
4 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 188,934 41,056,667,341 Rls. 1,196,852 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 91,303 39,699,999,384 Rls. 1,129,067 $
6 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 251,870 39,463,905,796 Rls. 1,216,109 $
7 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 91,185 34,020,399,814 Rls. 1,048,815 $
8 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 74,983 32,530,301,741 Rls. 1,002,661 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 69,769 31,978,107,506 Rls. 985,561 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 234,893 28,750,894,543 Rls. 886,105 $
11 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 96,018 27,567,311,194 Rls. 842,519 $
12 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 98,997 26,670,032,851 Rls. 822,540 $
13 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 95,462 25,158,592,684 Rls. 774,136 $
14 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 83,228 23,796,043,884 Rls. 722,643 $
15 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 42,304 23,017,167,318 Rls. 658,098 $
16 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 138,844 21,053,948,776 Rls. 594,006 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 95,845 20,693,319,820 Rls. 637,954 $
18 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 47,796 20,337,838,121 Rls. 584,908 $
19 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 71,030 19,491,024,913 Rls. 547,670 $
20 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 21,394 15,513,570,561 Rls. 419,347 $
21 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 114,205 14,171,101,757 Rls. 437,056 $
22 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 37,614 13,782,213,950 Rls. 379,790 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 27,568 11,479,917,289 Rls. 308,807 $
24 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 24,177 11,428,689,838 Rls. 351,845 $
25 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 84,271 11,010,130,134 Rls. 336,591 $
26 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,883 10,479,062,388 Rls. 313,255 $
27 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 45,466 10,273,672,898 Rls. 314,132 $
28 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 10,341 9,922,297,002 Rls. 288,255 $
29 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 51,154 9,027,654,777 Rls. 260,037 $
30 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 65,653 8,835,065,531 Rls. 267,971 $
31 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 74,172 8,714,191,189 Rls. 268,650 $
32 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,258 7,824,173,455 Rls. 212,921 $
33 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 31,429 7,174,999,449 Rls. 221,080 $
34 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,137 7,135,416,741 Rls. 204,869 $
35 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,505 5,930,277,843 Rls. 182,773 $
36 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 22,318 5,929,130,976 Rls. 164,104 $
37 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 17,960 5,765,245,097 Rls. 154,870 $
38 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,047 5,561,933,059 Rls. 171,417 $
39 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 28,693 4,927,950,573 Rls. 151,924 $
40 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,989 4,633,235,681 Rls. 127,676 $
41 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,651 4,585,628,040 Rls. 133,510 $
42 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,239 4,389,360,267 Rls. 127,921 $
43 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 28,270 3,945,560,618 Rls. 114,743 $
44 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,137 3,918,812,089 Rls. 119,823 $
45 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,838 3,494,380,160 Rls. 106,669 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 69,011 3,477,524,206 Rls. 107,209 $
47 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 21,300 3,285,705,600 Rls. 97,993 $
48 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23,536 3,271,583,545 Rls. 95,278 $
49 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,496 3,263,565,477 Rls. 100,353 $
50 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,544 3,226,599,728 Rls. 97,657 $
51 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 53,708 3,142,876,832 Rls. 87,167 $
52 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,712 2,914,063,759 Rls. 84,876 $
53 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 17,900 2,891,749,842 Rls. 80,202 $
54 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 14,842 2,772,841,771 Rls. 83,736 $
55 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,224 2,641,292,646 Rls. 81,461 $
56 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 14,685 2,595,456,434 Rls. 79,808 $
57 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,408 2,567,465,606 Rls. 72,142 $
58 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7,066 2,455,516,870 Rls. 69,860 $
59 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 56,711 2,428,308,648 Rls. 68,232 $
60 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,390 2,407,498,317 Rls. 74,205 $
61 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,909 2,397,083,201 Rls. 73,868 $
62 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,208 2,379,953,628 Rls. 73,401 $
63 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 993 2,279,053,117 Rls. 68,979 $
64 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 7,042 2,134,475,133 Rls. 62,181 $
65 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 902 2,125,398,621 Rls. 65,504 $
66 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 913 1,977,880,533 Rls. 53,205 $
67 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,106 1,949,113,264 Rls. 59,499 $
68 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 15,741 1,920,356,850 Rls. 58,350 $
69 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 978 1,879,775,076 Rls. 51,800 $
70 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,958 1,820,644,736 Rls. 51,933 $
71 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 6,094 1,811,895,524 Rls. 48,740 $
72 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 4,839 1,708,916,517 Rls. 52,668 $
73 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,519 1,700,035,259 Rls. 51,895 $
74 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,442 1,698,795,273 Rls. 52,372 $
75 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 7,677 1,663,905,516 Rls. 50,898 $
76 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 14,229 1,627,684,128 Rls. 44,940 $
77 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 743 1,590,770,371 Rls. 45,514 $
78 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,183 1,564,092,000 Rls. 43,380 $
79 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 7,550 1,505,604,672 Rls. 46,396 $
80 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 618 1,408,721,843 Rls. 37,894 $
81 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 867 1,362,777,105 Rls. 38,292 $
82 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,705 1,288,219,565 Rls. 35,499 $
83 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 4,280 1,276,069,486 Rls. 38,953 $
84 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 534 1,268,739,372 Rls. 34,962 $
85 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 13,201 1,186,429,701 Rls. 32,905 $
86 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 526 1,184,274,192 Rls. 35,844 $
87 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 787 1,155,655,668 Rls. 32,978 $
88 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33051000 شامپوها 2,751 1,123,741,348 Rls. 30,405 $
89 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 914 1,121,041,815 Rls. 34,504 $
90 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,065 966,112,217 Rls. 27,631 $
91 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 506 920,516,691 Rls. 25,865 $
92 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 388 823,877,694 Rls. 25,410 $
93 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 1,858 790,851,330 Rls. 24,030 $
94 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 218 754,596,884 Rls. 23,226 $
95 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,695 749,710,584 Rls. 23,108 $
96 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,694 736,903,833 Rls. 22,727 $
97 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 5,820 734,943,972 Rls. 20,383 $
98 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 384 695,883,847 Rls. 21,243 $
99 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 512 688,590,000 Rls. 18,635 $
100 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,314 687,990,000 Rls. 19,987 $
مجموع کل
918,527,414,922 ريال
مجموع کل
27,448,372 دلار