آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 392,040 63,335,340,679 Rls. 1,952,143 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 173,442 60,148,940,924 Rls. 1,854,446 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 103,005 25,101,420,336 Rls. 773,639 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 22,490 22,611,080,812 Rls. 697,064 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 55,357 21,324,408,000 Rls. 657,147 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 14,482 19,895,769,360 Rls. 612,970 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 271,711 19,710,758,257 Rls. 607,632 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 20,000 18,618,864,985 Rls. 573,877 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,962 18,449,471,520 Rls. 568,411 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 80,000 18,430,864,000 Rls. 568,179 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 108,567 17,493,126,507 Rls. 539,179 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 80,750 15,699,134,781 Rls. 483,809 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23099010 خوراك اماده ابزيان 226,000 15,365,592,100 Rls. 473,604 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 160,600 15,139,293,400 Rls. 466,729 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 193,315 15,035,835,783 Rls. 463,440 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 97,547 14,234,913,231 Rls. 438,875 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,094 10,060,207,211 Rls. 309,945 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 9,800 9,711,846,270 Rls. 299,397 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 66,956 9,099,620,757 Rls. 280,550 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 10,650 7,305,112,500 Rls. 225,202 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 18,000 7,103,832,258 Rls. 218,923 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29304000 متيونين 60,000 6,923,712,000 Rls. 213,405 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 19,200 6,731,574,076 Rls. 207,540 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 117,000 6,382,612,000 Rls. 196,767 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 54,000 5,960,976,000 Rls. 183,782 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,737 5,409,152,840 Rls. 166,769 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84821000 بلبرينگ. 10,008 5,241,466,350 Rls. 161,554 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 5,000 5,181,791,280 Rls. 159,759 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 89,652 5,114,003,369 Rls. 157,601 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 75,470 5,056,427,149 Rls. 155,824 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 19,800 4,339,715,534 Rls. 133,760 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 45,000 4,169,108,330 Rls. 128,522 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 242,792 3,922,828,224 Rls. 120,933 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 75,000 3,671,461,875 Rls. 113,146 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 96,000 3,392,273,500 Rls. 104,558 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 15,394 3,202,216,800 Rls. 98,700 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 243,000 2,896,615,541 Rls. 89,300 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 16,120 2,845,339,114 Rls. 87,700 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,500 2,657,826,342 Rls. 81,905 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 91,200 2,590,317,348 Rls. 79,853 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 149,880 2,567,290,773 Rls. 79,130 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 320 2,416,086,776 Rls. 74,642 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 20,000 2,325,088,800 Rls. 71,649 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 110,000 2,313,330,250 Rls. 71,291 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 17,280 2,311,099,700 Rls. 71,234 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 120,000 2,284,758,000 Rls. 70,409 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 110,000 2,221,357,600 Rls. 68,467 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 60,000 2,132,961,600 Rls. 65,775 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 44,400 2,118,442,637 Rls. 65,309 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 48,000 2,109,028,950 Rls. 65,017 $
51 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,500 2,067,936,076 Rls. 63,739 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 10,875 2,059,765,582 Rls. 63,504 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 6,000 2,037,039,361 Rls. 62,804 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 22,500 2,013,595,500 Rls. 62,064 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 84,000 2,011,858,400 Rls. 62,020 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 46,750 1,898,887,760 Rls. 58,517 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 11,000 1,803,333,024 Rls. 55,571 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 10,875 1,742,765,558 Rls. 53,705 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 10,000 1,634,237,000 Rls. 50,382 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 21,835 1,623,634,429 Rls. 50,037 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 90,000 1,607,250,535 Rls. 49,529 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 48,000 1,522,655,520 Rls. 46,932 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 96,000 1,501,587,360 Rls. 46,291 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 5,000 1,470,728,900 Rls. 45,344 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 14,160 1,457,920,805 Rls. 44,959 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 945 1,407,804,300 Rls. 43,399 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 62,016 1,398,953,465 Rls. 43,128 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,000 1,284,698,150 Rls. 39,643 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 81122100 کروم بصورت کارنشده ،پودر 3,000 1,280,552,460 Rls. 39,462 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 48,000 1,260,331,950 Rls. 38,846 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 18,090 1,173,482,983 Rls. 36,164 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 42,000 1,139,097,960 Rls. 35,117 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 21,554 1,136,185,082 Rls. 35,013 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 17,035 978,420,290 Rls. 30,153 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 3,450 978,420,290 Rls. 30,153 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 44,000 959,979,240 Rls. 29,595 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 43,240 958,044,700 Rls. 29,534 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 40,000 811,372,500 Rls. 25,008 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 19,470 786,099,291 Rls. 24,235 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 4,833 784,552,772 Rls. 24,186 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 515 716,473,920 Rls. 22,080 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 14,000 709,640,000 Rls. 21,879 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 581 686,697,743 Rls. 21,166 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 500 678,983,552 Rls. 20,934 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 7,931 627,168,969 Rls. 19,331 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 19,720 605,798,369 Rls. 18,672 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 600 511,577,521 Rls. 15,766 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 24,000 478,020,600 Rls. 14,738 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 22,000 476,007,400 Rls. 14,674 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 26,600 366,423,033 Rls. 11,294 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,200 319,832,990 Rls. 9,860 $
92 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 788 282,829,344 Rls. 8,716 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 24,240 245,040,948 Rls. 7,554 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 21,000 206,771,355 Rls. 6,375 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,226 192,142,126 Rls. 5,924 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 15,624 177,841,902 Rls. 5,481 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 100 139,297,706 Rls. 4,293 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 270 132,250,387 Rls. 4,076 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 1,570 124,988,045 Rls. 3,853 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 40116310 ک ک ک داراي توليد داخلي مشابه 4,928 121,449,308 Rls. 3,743 $
مجموع کل
582,954,722,890 ريال
مجموع کل
17,968,905 دلار