آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,965,200 634,019,067,908 Rls. 19,539,394 $
2 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,168,739 319,898,949,299 Rls. 9,861,684 $
3 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 34,432 21,392,911,082 Rls. 659,600 $
4 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 40,219 10,206,180,364 Rls. 314,626 $
5 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,708 4,440,963,572 Rls. 136,938 $
6 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,220 4,057,938,000 Rls. 125,048 $
7 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,114 3,218,200,740 Rls. 99,171 $
8 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 2,158 1,875,059,634 Rls. 57,818 $
9 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,543 1,443,181,280 Rls. 44,484 $
10 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 928 949,501,815 Rls. 29,267 $
11 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,070 912,362,783 Rls. 28,120 $
12 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 963 747,853,760 Rls. 23,058 $
13 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,006 669,729,166 Rls. 20,652 $
14 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 397 471,533,470 Rls. 14,534 $
15 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 835 459,929,960 Rls. 14,183 $
16 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,520 386,929,872 Rls. 11,924 $
17 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 2,329 376,818,840 Rls. 11,618 $
18 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 396 282,302,610 Rls. 8,703 $
19 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 776 181,405,000 Rls. 5,591 $
20 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 291 146,461,100 Rls. 4,517 $
21 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 278 139,889,040 Rls. 4,314 $
22 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 132 126,176,300 Rls. 3,889 $
23 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 277 108,411,247 Rls. 3,343 $
24 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 631 69,722,130 Rls. 2,150 $
25 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 95 64,853,830 Rls. 2,000 $
26 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 541 61,561,270 Rls. 1,898 $
27 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 60 54,290,960 Rls. 1,673 $
28 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 455 49,497,390 Rls. 1,526 $
29 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 78 47,608,440 Rls. 1,467 $
30 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 90041000 عينک آفتابي 14 44,321,280 Rls. 1,367 $
31 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 51 32,235,340 Rls. 993 $
32 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 295 31,756,390 Rls. 979 $
33 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 272 28,385,600 Rls. 875 $
34 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 39 26,246,376 Rls. 809 $
35 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 211 25,901,860 Rls. 799 $
36 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 55 23,672,150 Rls. 730 $
37 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 32 19,963,290 Rls. 614 $
38 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 30 19,232,620 Rls. 594 $
39 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 183 18,450,640 Rls. 569 $
40 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 25 16,425,590 Rls. 506 $
41 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 14 16,095,126 Rls. 496 $
42 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 90041000 عينک آفتابي 5 15,966,900 Rls. 492 $
43 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 149 15,257,260 Rls. 470 $
44 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 28 12,811,620 Rls. 395 $
45 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 69 12,465,360 Rls. 385 $
46 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 88 9,122,910 Rls. 281 $
47 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 27 5,886,420 Rls. 182 $
48 2 1396 تجاري مهراباد فرانسه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 32 3,903,020 Rls. 120 $
49 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 9 2,870,520 Rls. 89 $
مجموع کل
1,007,240,261,134 ريال
مجموع کل
31,044,935 دلار