آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 57,440 743,649,832 Rls. 22,925 $
202 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 21,247 729,456,190 Rls. 19,739 $
203 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,960 704,800,000 Rls. 20,000 $
204 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071900 -- سا?ر 46,044 687,482,198 Rls. 18,238 $
205 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 47,900 681,362,107 Rls. 20,703 $
206 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 40119090 ک ک ک سا?ر 2,223 671,139,755 Rls. 18,161 $
207 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 72,548 666,339,089 Rls. 17,983 $
208 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68079010 ک ک ک مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب و ....) 60,440 630,126,540 Rls. 19,332 $
209 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 37,800 602,440,100 Rls. 18,575 $
210 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72092500 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت فقط سردنورد شده بشکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 3ميليمتر يا بيشتر 45,930 595,950,936 Rls. 18,372 $
211 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 46 589,748,010 Rls. 15,959 $
212 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 55,967 581,341,982 Rls. 17,835 $
213 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 6,200 565,415,200 Rls. 15,159 $
214 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 36,771 548,094,250 Rls. 16,841 $
215 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 33,980 545,711,324 Rls. 16,820 $
216 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 33,740 541,856,977 Rls. 16,701 $
217 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 42,484 539,154,392 Rls. 16,618 $
218 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 522,446,400 Rls. 16,103 $
219 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 480 520,830,000 Rls. 14,056 $
220 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10081000 ک گندم سياه 20,000 493,674,400 Rls. 14,942 $
221 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,200 440,475,000 Rls. 12,500 $
222 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 66,000 435,932,326 Rls. 11,796 $
223 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 3,000 408,152,850 Rls. 12,260 $
224 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 1,590 389,446,150 Rls. 11,615 $
225 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 22,700 388,737,698 Rls. 10,313 $
226 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27030010 پيت ماس 118,241 383,337,322 Rls. 11,824 $
227 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 24,000 377,400,264 Rls. 10,737 $
228 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 20,282 332,316,149 Rls. 9,696 $
229 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 20,017 270,939,770 Rls. 7,871 $
230 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 38249990 ک ک ک ساير 584 269,178,000 Rls. 7,527 $
231 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27030010 پيت ماس 76,500 251,769,150 Rls. 7,650 $
232 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 245,225,000 Rls. 7,314 $
233 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 13,063 229,060,000 Rls. 6,500 $
234 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 623 212,890,300 Rls. 5,904 $
235 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079100 ک ک از بلوط (گونه Quercus) 6,643 196,945,000 Rls. 5,589 $
236 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,200 194,622,000 Rls. 6,000 $
237 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,425 193,732,470 Rls. 5,970 $
238 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 11,616 162,706,660 Rls. 5,015 $
239 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,524 153,590,583 Rls. 4,733 $
240 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,315 118,328,794 Rls. 3,357 $
241 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,312 105,918,982 Rls. 3,029 $
242 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,312 94,827,744 Rls. 2,922 $
243 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 721 75,857,195 Rls. 2,153 $
244 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,003 75,053,000 Rls. 2,200 $
245 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,722 70,567,854 Rls. 2,050 $
246 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 969 65,670,300 Rls. 1,965 $
247 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 300 49,351,400 Rls. 1,400 $
248 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,000 42,549,018 Rls. 1,145 $
249 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 70199010 ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس 476 38,476,620 Rls. 1,076 $
250 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 126 8,883,252 Rls. 252 $
251 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 170 6,487,400 Rls. 200 $
252 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2 5,953,350 Rls. 161 $
253 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 148 3,302,950 Rls. 102 $
مجموع کل
18,458,704,233 ريال
مجموع کل
537,888 دلار