آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 228,940 6,195,800,160 Rls. 169,924 $
102 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 363,600 6,129,432,450 Rls. 184,117 $
103 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 265,980 6,048,417,118 Rls. 183,063 $
104 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 80,000 5,973,452,800 Rls. 182,647 $
105 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 336,927 5,613,920,215 Rls. 159,314 $
106 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44071200 -- از نراد (گونه آب?س) کاج نوئل (گونه پ?سه آ) 477,603 5,593,362,680 Rls. 161,942 $
107 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 324,340 5,561,919,496 Rls. 171,389 $
108 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 193,113 5,434,923,082 Rls. 166,997 $
109 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 113,760 5,296,547,907 Rls. 148,114 $
110 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 264,130 5,020,971,069 Rls. 139,255 $
111 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 200,000 4,964,900,400 Rls. 153,121 $
112 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 51,690 4,963,145,572 Rls. 140,846 $
113 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 682,750 4,731,232,875 Rls. 145,828 $
114 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 330,088 4,718,121,172 Rls. 145,503 $
115 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 160,000 4,663,159,200 Rls. 132,410 $
116 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 55,050 4,590,217,635 Rls. 141,521 $
117 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 199,485 4,497,540,934 Rls. 136,124 $
118 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 205,520 4,437,578,592 Rls. 122,284 $
119 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 120,000 4,357,281,000 Rls. 117,068 $
120 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 4,296,812,850 Rls. 116,281 $
121 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 259,390 4,165,746,334 Rls. 128,398 $
122 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 2,165 4,159,657,812 Rls. 127,812 $
123 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 120,000 4,013,530,500 Rls. 108,362 $
124 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 34,000 3,994,920,000 Rls. 120,000 $
125 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 233,720 3,970,732,184 Rls. 116,393 $
126 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 120,000 3,673,950,000 Rls. 100,923 $
127 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 3,628,306,000 Rls. 99,984 $
128 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 267,400 3,586,368,800 Rls. 106,960 $
129 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 29051610 دوا تيل هگزا نول 105,284 3,514,396,765 Rls. 108,345 $
130 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 129,660 3,405,616,886 Rls. 104,278 $
131 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 194,374 3,383,355,976 Rls. 101,906 $
132 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 165,888 3,308,484,955 Rls. 90,964 $
133 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 172,139 3,298,725,088 Rls. 95,788 $
134 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 469,000 3,296,848,483 Rls. 88,390 $
135 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 176,040 3,222,435,288 Rls. 93,615 $
136 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 192,718 3,189,478,986 Rls. 98,286 $
137 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 200,000 3,035,567,000 Rls. 90,831 $
138 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 61,620 3,033,615,000 Rls. 86,089 $
139 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 213,790 2,876,991,939 Rls. 88,328 $
140 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 194,400 2,803,714,560 Rls. 77,760 $
141 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 170,130 2,713,363,611 Rls. 83,617 $
142 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 129,514 2,680,251,147 Rls. 76,319 $
143 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 175,412 2,678,561,885 Rls. 82,177 $
144 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 99,837 2,664,214,762 Rls. 81,546 $
145 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 128,460 2,491,315,987 Rls. 66,586 $
146 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 88,800 2,430,768,424 Rls. 68,981 $
147 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 115,432 2,422,285,388 Rls. 74,674 $
148 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 117,053 2,336,256,882 Rls. 65,059 $
149 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 125,700 2,263,515,234 Rls. 69,825 $
150 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 199,061 2,217,286,604 Rls. 67,372 $
151 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 37,962 2,216,654,187 Rls. 68,333 $
152 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 167,410 2,207,108,336 Rls. 68,039 $
153 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 99,150 2,126,093,776 Rls. 58,994 $
154 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 132,240 2,080,841,362 Rls. 64,136 $
155 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 60,000 2,019,360,000 Rls. 57,754 $
156 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 110,162 1,954,515,420 Rls. 55,463 $
157 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 60,000 1,830,715,068 Rls. 56,338 $
158 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 41,861 1,791,575,524 Rls. 55,221 $
159 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 120,877 1,755,793,908 Rls. 54,107 $
160 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 85,760 1,751,268,560 Rls. 52,402 $
161 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 58,845 1,736,075,071 Rls. 46,853 $
162 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 84,702 1,680,928,030 Rls. 51,415 $
163 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 59,270 1,672,089,678 Rls. 49,013 $
164 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 215,000 1,640,789,400 Rls. 50,632 $
165 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 46,781 1,592,188,229 Rls. 45,537 $
166 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 60,000 1,577,904,300 Rls. 48,644 $
167 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 106,525 1,539,851,625 Rls. 47,475 $
168 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 65,215 1,511,654,455 Rls. 40,402 $
169 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 84,955 1,487,981,288 Rls. 45,036 $
170 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 114,090 1,480,340,568 Rls. 45,636 $
171 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 49,937 1,428,913,724 Rls. 44,023 $
172 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 66,571 1,291,287,336 Rls. 34,735 $
173 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 50,000 1,288,605,000 Rls. 39,733 $
174 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 61,028 1,215,059,135 Rls. 36,498 $
175 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 33,000 1,200,273,760 Rls. 33,998 $
176 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 79,302 1,190,048,670 Rls. 36,680 $
177 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 201,000 1,167,757,662 Rls. 32,403 $
178 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 54,848 1,160,733,310 Rls. 34,732 $
179 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 40,000 1,160,697,600 Rls. 34,023 $
180 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 137,520 1,150,258,536 Rls. 35,460 $
181 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 39,900 1,139,496,120 Rls. 34,228 $
182 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 166,403 1,132,623,523 Rls. 34,910 $
183 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 76,560 1,104,178,944 Rls. 30,624 $
184 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 123,840 1,100,462,382 Rls. 33,944 $
185 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 66,900 1,087,765,270 Rls. 33,534 $
186 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 131,059 1,071,611,268 Rls. 32,561 $
187 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 39,900 1,057,699,125 Rls. 32,596 $
188 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 65,506 1,044,183,318 Rls. 31,972 $
189 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 20,000 991,800,000 Rls. 30,136 $
190 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 119,712 966,483,756 Rls. 29,697 $
191 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 12,400 899,522,000 Rls. 27,781 $
192 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 132,000 893,880,714 Rls. 24,190 $
193 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 37,283 872,113,781 Rls. 23,536 $
194 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 24,200 848,920,500 Rls. 25,500 $
195 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 64,750 846,716,325 Rls. 25,252 $
196 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 18,506 820,600,454 Rls. 22,207 $
197 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 116,940 816,103,490 Rls. 24,700 $
198 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 62,170 806,668,184 Rls. 24,868 $
199 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 766,920,000 Rls. 22,948 $
200 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 751,080,000 Rls. 23,154 $
مجموع کل
264,475,192,359 ريال
مجموع کل
7,779,369 دلار