آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 211 464,160,000 Rls. 14,169 $
102 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 200 459,837,782 Rls. 14,176 $
103 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 456,797,800 Rls. 14,090 $
104 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 140 429,776,553 Rls. 12,192 $
105 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,420 416,445,610 Rls. 12,836 $
106 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 94 412,082,328 Rls. 12,618 $
107 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 200 368,995,675 Rls. 9,985 $
108 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 370 310,541,217 Rls. 9,558 $
109 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 1,300 306,021,325 Rls. 9,432 $
110 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 90 262,343,263 Rls. 8,088 $
111 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 36 249,011,742 Rls. 7,640 $
112 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 415 236,311,020 Rls. 7,000 $
113 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 52 233,596,800 Rls. 7,200 $
114 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28421010 ---زئوليت 1,500 228,391,100 Rls. 6,834 $
115 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90261010 فلومتر 109 213,755,000 Rls. 5,931 $
116 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 132 196,681,720 Rls. 5,420 $
117 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 236 190,106,910 Rls. 5,857 $
118 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 663 189,685,000 Rls. 5,119 $
119 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 225 167,286,000 Rls. 5,157 $
120 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 8 166,462,800 Rls. 4,655 $
121 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 10 151,835,550 Rls. 4,614 $
122 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 257 147,395,052 Rls. 4,062 $
123 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1 141,976,450 Rls. 4,370 $
124 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 20 140,127,948 Rls. 4,323 $
125 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 441 135,763,335 Rls. 3,797 $
126 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 149 127,644,000 Rls. 3,896 $
127 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 27101920 گريس 600 122,140,300 Rls. 3,655 $
128 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 51 121,253,400 Rls. 3,720 $
129 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 820 115,613,940 Rls. 3,100 $
130 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 130 114,656,500 Rls. 3,500 $
131 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 55 90,551,340 Rls. 2,495 $
132 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84433210 چاپگرهاي خطي ، سوزني 132 ستوني به بالا ، كاغذ پيوسته با سرعت بالاي 600cps 20 90,461,080 Rls. 2,567 $
133 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 22 87,301,890 Rls. 2,406 $
134 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 614 85,874,040 Rls. 2,456 $
135 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 408 75,025,500 Rls. 2,040 $
136 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 47 70,608,000 Rls. 2,000 $
137 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 11 63,432,000 Rls. 1,800 $
138 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 410 60,440,355 Rls. 1,845 $
139 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 240 57,022,560 Rls. 1,680 $
140 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39046190 پلي تترا فلوئوروا تيلن بغير ا ز اشكال مايع وپودر 350 54,037,200 Rls. 1,636 $
141 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 660 53,420,400 Rls. 1,552 $
142 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 56 46,451,384 Rls. 1,400 $
143 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 141 42,288,000 Rls. 1,200 $
144 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 146 39,934,000 Rls. 1,177 $
145 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 190 37,548,000 Rls. 1,050 $
146 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 70195200 پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن كمترا ز250گرم درمترمربع,بااندازه نخ يك لاي كمتراز136تكس 342 37,265,483 Rls. 1,056 $
147 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 2 36,344,000 Rls. 1,100 $
148 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 30 34,427,430 Rls. 1,027 $
149 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 43 30,784,485 Rls. 865 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 20 29,620,602 Rls. 840 $
151 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 191 28,421,856 Rls. 783 $
152 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 100 27,799,200 Rls. 791 $
153 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 50 27,537,600 Rls. 800 $
154 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 279 26,667,200 Rls. 813 $
155 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 14 24,559,568 Rls. 752 $
156 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 38 24,547,574 Rls. 748 $
157 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 82 24,379,215 Rls. 735 $
158 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 980 24,211,320 Rls. 746 $
159 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 90 23,775,514 Rls. 704 $
160 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 30 23,200,428 Rls. 674 $
161 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 72 19,974,600 Rls. 600 $
162 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38231100 اسيد استئاريك 100 17,874,000 Rls. 507 $
163 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 49 16,759,841 Rls. 487 $
164 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 43 15,912,126 Rls. 427 $
165 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 42 14,223,295 Rls. 415 $
166 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 447 12,601,824 Rls. 358 $
167 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 13 11,957,976 Rls. 330 $
168 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 8 10,544,700 Rls. 300 $
169 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84306100 ماشين آلات کوبيدن وسفت کردن زمين, غيرخودرو 19 10,398,240 Rls. 287 $
170 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 70 9,873,300 Rls. 300 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 120 9,238,000 Rls. 250 $
172 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 25 8,292,250 Rls. 250 $
173 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 245 6,355,888 Rls. 196 $
174 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 312 5,758,216 Rls. 163 $
175 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 10 4,559,800 Rls. 122 $
176 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 40 4,163,796 Rls. 128 $
177 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 13 3,476,726 Rls. 94 $
178 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 40 3,388,896 Rls. 104 $
179 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 61 3,245,100 Rls. 100 $
180 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 10 3,171,600 Rls. 90 $
181 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3 2,845,304 Rls. 77 $
182 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 110 2,590,236 Rls. 79 $
183 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 6 2,261,700 Rls. 60 $
184 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 12 2,115,060 Rls. 60 $
185 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 2 1,779,450 Rls. 50 $
186 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 40 1,666,852 Rls. 47 $
187 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 38 1,300,656 Rls. 35 $
188 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 7 1,254,960 Rls. 35 $
189 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6 1,159,050 Rls. 35 $
190 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 105 721,120 Rls. 20 $
191 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38249990 ک ک ک ساير 2 537,048 Rls. 15 $
192 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 4 174,187 Rls. 5 $
مجموع کل
8,864,809,141 ريال
مجموع کل
262,758 دلار