آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 21,450 1,403,527,440 Rls. 43,260 $
102 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,613 1,330,204,000 Rls. 41,000 $
103 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,495 1,279,391,220 Rls. 39,378 $
104 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85164000 ا توي برقي 5,776 1,277,483,940 Rls. 39,420 $
105 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 13,797 1,253,595,420 Rls. 38,632 $
106 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 7,381 1,236,715,526 Rls. 38,124 $
107 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101950 روغن صنعتي 16,920 1,206,876,650 Rls. 33,488 $
108 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 5,770 1,193,597,444 Rls. 36,796 $
109 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 23,990 1,190,923,515 Rls. 36,537 $
110 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85164000 ا توي برقي 3,465 1,143,638,361 Rls. 35,247 $
111 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 10,030 1,138,771,095 Rls. 35,105 $
112 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 39,865 1,137,412,608 Rls. 35,088 $
113 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 7,276 1,132,925,587 Rls. 34,925 $
114 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,664 1,126,455,680 Rls. 34,720 $
115 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 37,260 1,103,620,250 Rls. 32,350 $
116 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85164000 ا توي برقي 3,510 1,102,801,700 Rls. 32,890 $
117 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 5,551 1,079,647,296 Rls. 33,306 $
118 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 9,473 1,052,906,650 Rls. 32,426 $
119 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 3,203 1,041,324,660 Rls. 32,130 $
120 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,453 1,039,094,700 Rls. 30,990 $
121 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 5,632 1,018,238,672 Rls. 31,388 $
122 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,232 929,364,374 Rls. 28,650 $
123 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 8,170 927,907,750 Rls. 28,595 $
124 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,100 908,432,000 Rls. 28,000 $
125 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 9,321 907,231,572 Rls. 27,963 $
126 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 5,590 870,698,400 Rls. 26,832 $
127 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,465 824,067,750 Rls. 25,395 $
128 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,129 811,250,000 Rls. 25,000 $
129 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 3,413 801,366,800 Rls. 24,700 $
130 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 7,616 790,821,069 Rls. 24,371 $
131 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 19,640 768,198,960 Rls. 23,568 $
132 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 4,481 748,925,770 Rls. 23,110 $
133 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 12,487 730,377,117 Rls. 22,477 $
134 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,575 664,180,012 Rls. 20,476 $
135 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,038 612,662,400 Rls. 18,900 $
136 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,947 578,940,450 Rls. 17,841 $
137 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 4,136 564,398,560 Rls. 16,544 $
138 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 9,956 561,607,200 Rls. 17,325 $
139 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 6,783 552,729,712 Rls. 16,958 $
140 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 55082000 نخ دوخت ا زا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 11,300 552,485,250 Rls. 16,950 $
141 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 136 468,390,995 Rls. 14,232 $
142 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,932 466,788,210 Rls. 14,390 $
143 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 3,318 444,269,850 Rls. 13,630 $
144 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,106 410,488,960 Rls. 12,424 $
145 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,323 393,747,600 Rls. 12,080 $
146 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 638 389,388,000 Rls. 12,000 $
147 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 1,934 376,549,800 Rls. 11,604 $
148 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,078 357,532,880 Rls. 11,020 $
149 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,082 346,378,110 Rls. 10,205 $
150 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 71 334,951,306 Rls. 9,773 $
151 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 806 306,655,360 Rls. 9,460 $
152 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 5,328 293,355,000 Rls. 9,000 $
153 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,025 252,844,800 Rls. 7,800 $
154 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,026 245,438,860 Rls. 7,565 $
155 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 734 224,651,000 Rls. 6,700 $
156 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101940 روغن پايه معدني 4,633 223,009,292 Rls. 6,266 $
157 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,307 214,072,194 Rls. 6,307 $
158 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82021000 ا ره دستي. 3,443 189,797,400 Rls. 5,850 $
159 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,097 184,415,000 Rls. 5,500 $
160 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 382 173,831,148 Rls. 5,364 $
161 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 2,025 170,357,250 Rls. 5,250 $
162 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 782 169,649,676 Rls. 5,229 $
163 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,042 163,839,790 Rls. 5,042 $
164 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,575 155,755,200 Rls. 4,800 $
165 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 214 150,885,000 Rls. 4,500 $
166 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 935 126,531,600 Rls. 3,900 $
167 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 735 121,665,000 Rls. 3,750 $
168 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 869 108,642,600 Rls. 3,348 $
169 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 443 107,296,000 Rls. 3,200 $
170 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,200 97,485,000 Rls. 3,000 $
171 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,035 97,248,000 Rls. 3,000 $
172 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 820 93,816,250 Rls. 2,750 $
173 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 68 81,487,500 Rls. 2,500 $
174 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 429 77,865,600 Rls. 2,400 $
175 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 249 70,413,000 Rls. 2,100 $
176 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 997 68,132,400 Rls. 2,100 $
177 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 902 67,153,739 Rls. 2,069 $
178 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 39 64,802,964 Rls. 1,995 $
179 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85163300 دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست 81 42,789,120 Rls. 1,320 $
180 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 212 41,268,768 Rls. 1,272 $
181 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 90 38,841,453 Rls. 1,197 $
182 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 268 35,526,180 Rls. 1,095 $
183 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 306 35,039,520 Rls. 1,080 $
184 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 135 33,741,760 Rls. 1,040 $
185 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 18 32,948,456 Rls. 1,016 $
186 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 15 19,979,443 Rls. 554 $
187 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيکه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 77 17,601,300 Rls. 540 $
188 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 170 14,277,560 Rls. 440 $
189 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 170 13,776,800 Rls. 425 $
190 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 30 7,298,325 Rls. 225 $
191 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 9 4,959,648 Rls. 153 $
192 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 48 3,911,400 Rls. 120 $
193 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 9 2,173,279 Rls. 67 $
مجموع کل
47,228,512,906 ريال
مجموع کل
1,443,502 دلار