آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 74,197 68,936,777,633 Rls. 2,007,484 $
2 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85271200 ک راديو پخشکهاي جيبي (Pocketsize) 67,870 68,009,942,342 Rls. 1,840,345 $
3 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 69,777 61,871,937,544 Rls. 1,907,391 $
4 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 71,710 56,012,607,447 Rls. 1,701,942 $
5 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 50,812 51,100,928,467 Rls. 1,417,934 $
6 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 65,396 50,522,555,001 Rls. 1,555,019 $
7 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 132,168 28,951,139,024 Rls. 840,548 $
8 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101910 روغن موتور 629,536 26,152,380,912 Rls. 718,420 $
9 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 113,096 24,643,222,410 Rls. 666,844 $
10 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 525,363 21,302,545,693 Rls. 604,361 $
11 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 119,692 21,037,550,729 Rls. 639,226 $
12 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 102,002 20,488,329,414 Rls. 631,615 $
13 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 94,677 19,909,220,138 Rls. 552,435 $
14 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 104,821 16,761,233,806 Rls. 515,889 $
15 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 62,783 16,339,693,950 Rls. 503,550 $
16 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 337,506 16,227,938,207 Rls. 441,925 $
17 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 203,578 16,094,247,000 Rls. 496,200 $
18 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 188,278 15,646,371,400 Rls. 482,200 $
19 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101910 روغن موتور 264,435 15,206,437,200 Rls. 410,386 $
20 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 335,097 14,677,975,267 Rls. 440,899 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 335,097 14,383,290,510 Rls. 442,699 $
22 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 208,819 12,149,839,171 Rls. 374,524 $
23 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 79,748 11,635,443,237 Rls. 358,693 $
24 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 120,320 9,668,468,600 Rls. 297,080 $
25 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 115,552 9,296,094,000 Rls. 285,200 $
26 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 135,425 8,891,124,740 Rls. 274,320 $
27 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 73,759 8,884,870,510 Rls. 273,853 $
28 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 82,655 8,559,150,852 Rls. 263,853 $
29 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101910 روغن موتور 216,615 8,504,338,530 Rls. 250,555 $
30 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 80,237 8,321,768,742 Rls. 256,758 $
31 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101920 گريس 38,010 8,219,054,335 Rls. 228,060 $
32 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 112,856 8,203,043,628 Rls. 252,837 $
33 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 45,619 8,161,288,200 Rls. 251,550 $
34 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 27,128 7,693,643,866 Rls. 207,633 $
35 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 27,128 7,486,316,006 Rls. 207,630 $
36 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 167,548 7,180,340,211 Rls. 221,349 $
37 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 53,255 6,471,353,830 Rls. 199,690 $
38 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 61,701 6,406,167,264 Rls. 197,443 $
39 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 109,044 6,362,586,548 Rls. 196,280 $
40 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 45,834 5,913,794,841 Rls. 182,438 $
41 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 35,829 5,579,693,164 Rls. 171,980 $
42 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,007 5,553,864,030 Rls. 171,210 $
43 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 85,162 5,512,921,852 Rls. 162,422 $
44 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 19,919 5,474,451,321 Rls. 168,709 $
45 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 117,997 5,308,682,359 Rls. 163,601 $
46 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 48,480 5,140,002,816 Rls. 157,384 $
47 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 34,133 4,687,300,240 Rls. 144,500 $
48 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 24,001 4,679,474,970 Rls. 144,006 $
49 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 48,701 4,466,361,611 Rls. 137,654 $
50 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 7,121 4,415,962,210 Rls. 128,731 $
51 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 6,405 4,291,617,044 Rls. 116,131 $
52 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 25,367 3,979,943,700 Rls. 122,670 $
53 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101910 روغن موتور 118,664 3,942,143,744 Rls. 110,769 $
54 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 25,013 3,929,235,470 Rls. 121,190 $
55 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 41,600 3,922,224,720 Rls. 120,840 $
56 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 42,468 3,854,404,277 Rls. 118,910 $
57 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 79,742 3,845,392,643 Rls. 113,293 $
58 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 17,889 3,729,962,040 Rls. 114,960 $
59 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84146010 ---هود آشپزخانه 19,319 3,698,748,300 Rls. 108,420 $
60 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 18,069 3,679,787,988 Rls. 108,414 $
61 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 55,294 3,587,917,072 Rls. 110,588 $
62 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 13,292 3,495,691,068 Rls. 107,742 $
63 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 26,849 3,441,658,830 Rls. 101,010 $
64 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 17,267 3,170,395,236 Rls. 97,719 $
65 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,802 3,122,573,225 Rls. 96,263 $
66 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 5,866 3,076,591,891 Rls. 93,482 $
67 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 18,634 3,073,030,792 Rls. 94,718 $
68 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 82,000 3,058,518,000 Rls. 82,000 $
69 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46,862 3,037,313,668 Rls. 93,724 $
70 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 21,414 2,948,072,726 Rls. 90,867 $
71 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 18,297 2,942,584,692 Rls. 90,734 $
72 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 18,459 2,896,363,500 Rls. 84,900 $
73 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 72,458 2,773,976,275 Rls. 85,500 $
74 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 5,056 2,741,165,575 Rls. 84,370 $
75 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 15,346 2,676,818,200 Rls. 82,600 $
76 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 27,413 2,668,655,550 Rls. 82,239 $
77 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 18,047 2,390,826,425 Rls. 73,775 $
78 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,159 2,360,917,354 Rls. 72,763 $
79 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3,393 2,345,833,830 Rls. 65,092 $
80 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 25,164 2,245,828,524 Rls. 61,946 $
81 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 43,147 2,220,791,800 Rls. 68,450 $
82 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101910 روغن موتور 72,046 2,194,972,416 Rls. 67,209 $
83 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 60,885 2,145,587,400 Rls. 60,885 $
84 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 13,307 2,070,159,979 Rls. 63,874 $
85 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,213 2,000,270,575 Rls. 61,625 $
86 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 17,834 1,851,231,200 Rls. 57,069 $
87 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 22,406 1,825,808,925 Rls. 56,015 $
88 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 22,414 1,818,335,750 Rls. 56,035 $
89 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 39,881 1,817,818,939 Rls. 56,021 $
90 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 12,685 1,804,581,570 Rls. 55,630 $
91 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 7,202 1,776,503,664 Rls. 54,756 $
92 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 16,110 1,729,828,688 Rls. 53,310 $
93 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 8,076 1,716,322,320 Rls. 52,656 $
94 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 49,776 1,685,453,000 Rls. 51,940 $
95 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 10,554 1,643,587,085 Rls. 50,659 $
96 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 27101920 گريس 32,400 1,579,865,584 Rls. 44,392 $
97 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 12,718 1,545,965,100 Rls. 47,700 $
98 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 21,723 1,520,783,185 Rls. 46,915 $
99 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,745 1,516,548,360 Rls. 46,776 $
100 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 32,092 1,453,270,005 Rls. 44,785 $
مجموع کل
985,949,603,682 ريال
مجموع کل
29,151,586 دلار