آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 85 122,354,437,065 Rls. 3,317,411 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58 104,866,411,011 Rls. 3,231,928 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 60 86,551,631,722 Rls. 2,645,308 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 29 60,573,629,754 Rls. 1,718,352 $
5 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 47 37,981,605,660 Rls. 1,171,259 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 31 33,793,831,790 Rls. 961,445 $
7 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 31 30,648,947,250 Rls. 941,741 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12 20,598,613,834 Rls. 635,074 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12 16,903,745,400 Rls. 469,040 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 24 15,992,766,000 Rls. 473,761 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 1,708 3,434,471,879 Rls. 94,537 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 15 2,281,061,381 Rls. 61,156 $
13 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 6,110 780,172,500 Rls. 23,972 $
14 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,548 771,141,250 Rls. 21,250 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 350 487,557,182 Rls. 13,072 $
16 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 01012910 اسب براي مسابقه 500 486,525,000 Rls. 15,000 $
17 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 350 484,341,635 Rls. 14,071 $
18 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 13 482,620,512 Rls. 14,021 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 2,039 435,915,588 Rls. 12,292 $
20 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9 398,600,532 Rls. 11,580 $
21 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3 342,123,162 Rls. 9,172 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 1,650 299,882,700 Rls. 9,230 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 70 291,021,000 Rls. 7,802 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 850 262,310,160 Rls. 8,090 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 2,124 236,965,650 Rls. 7,270 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,476 210,691,336 Rls. 6,494 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 250 183,216,900 Rls. 5,400 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4 172,011,360 Rls. 4,771 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 50 146,038,200 Rls. 4,502 $
30 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 250 93,701,400 Rls. 2,600 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 516 93,050,290 Rls. 2,645 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 430 90,531,000 Rls. 2,700 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 496 81,122,500 Rls. 2,500 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 130 78,444,685 Rls. 2,365 $
35 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 360 77,477,015 Rls. 2,135 $
36 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 395 74,543,630 Rls. 2,030 $
37 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 300 69,884,500 Rls. 2,059 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 129 66,840,000 Rls. 2,000 $
39 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 150 63,268,200 Rls. 1,800 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 50 58,753,600 Rls. 1,600 $
41 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 370 57,545,520 Rls. 1,630 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 200 54,433,500 Rls. 1,500 $
43 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 80 51,612,354 Rls. 1,553 $
44 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 232 41,305,680 Rls. 1,170 $
45 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 320 40,871,880 Rls. 1,260 $
46 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85287110 ک ک ک انواع گيرنده تلويزيوني ديجيتال (DVB Set Top Box) 54 32,381,600 Rls. 990 $
47 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 52 31,495,900 Rls. 850 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 110 27,403,530 Rls. 770 $
49 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 57 27,216,750 Rls. 750 $
50 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 134 26,882,064 Rls. 792 $
51 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 80 24,254,247 Rls. 673 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 140 22,729,975 Rls. 695 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 71 19,309,004 Rls. 572 $
54 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 198 19,277,580 Rls. 515 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 10 18,707,500 Rls. 500 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 75 18,477,500 Rls. 500 $
57 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 240 18,348,120 Rls. 565 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 35 16,509,860 Rls. 458 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 27 14,774,050 Rls. 395 $
60 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 12 14,241,404 Rls. 404 $
61 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 65 12,669,292 Rls. 386 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 25 10,677,720 Rls. 303 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 44101990 ک ک ک ساير 95 10,059,000 Rls. 300 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9 3,826,485 Rls. 117 $
65 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 4 3,304,000 Rls. 100 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 20 1,847,750 Rls. 50 $
67 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9 298,521 Rls. 9 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 22 146,205 Rls. 4 $
مجموع کل
543,920,511,224 ريال
مجموع کل
15,951,246 دلار