آمار کل " واردات از" کشور (سيشل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي سيشل 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 849,444 59,334,392,875 Rls. 1,683,466 $
2 5 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 879,355 58,218,458,947 Rls. 1,778,582 $
3 1 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 876,887 49,694,618,302 Rls. 1,532,665 $
4 6 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 654,161 48,112,496,395 Rls. 1,454,478 $
5 7 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 646,551 46,106,583,084 Rls. 1,362,409 $
6 8 1396 شهيدرجايي سيشل 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 696,154 45,899,765,463 Rls. 1,327,576 $
7 4 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 618,560 38,191,432,986 Rls. 1,172,919 $
8 10 1396 شهيدرجايي سيشل 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 541,411 38,164,821,012 Rls. 1,051,691 $
9 9 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 364,484 24,852,685,332 Rls. 703,962 $
10 8 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 300,583 22,517,733,675 Rls. 644,844 $
11 7 1396 شهيدرجايي سيشل 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 251,319 16,389,975,029 Rls. 481,881 $
12 12 1396 شهيدرجايي سيشل 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 203,333 15,062,844,917 Rls. 402,360 $
13 10 1396 شهيدرجايي سيشل 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 104,033 7,753,471,296 Rls. 216,820 $
مجموع کل
470,299,279,313 ريال
مجموع کل
13,813,653 دلار