آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 22,790,744 301,153,742,561 Rls. 9,283,797 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 12,636,330 265,047,721,816 Rls. 7,126,248 $
3 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 16,149,410 231,408,910,527 Rls. 6,991,519 $
4 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 11,792,700 191,210,147,919 Rls. 5,406,870 $
5 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 9,178,640 185,570,171,746 Rls. 5,074,529 $
6 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 11,345,910 179,795,529,663 Rls. 5,059,234 $
7 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 10,463,460 151,782,443,033 Rls. 4,372,201 $
8 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,882,390 108,135,243,424 Rls. 3,335,235 $
9 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 15,895,507 104,616,609,551 Rls. 3,135,746 $
10 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,990,200 90,795,812,244 Rls. 2,687,498 $
11 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 11,976,713 90,329,778,918 Rls. 2,567,679 $
12 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 9,515,150 68,663,178,513 Rls. 1,910,513 $
13 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,516,441 67,920,925,988 Rls. 2,070,699 $
14 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 9,214,867 52,673,861,296 Rls. 1,620,348 $
15 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 865,820 49,110,009,088 Rls. 1,392,041 $
16 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 5,843,300 48,254,762,297 Rls. 1,370,820 $
17 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 5,720,502 45,362,609,784 Rls. 1,218,304 $
18 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 49,467 45,202,300,000 Rls. 1,393,541 $
19 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 5,735,385 44,401,258,217 Rls. 1,370,567 $
20 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 858,750 43,785,744,696 Rls. 1,338,174 $
21 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 794,800 39,300,666,042 Rls. 1,211,012 $
22 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 5,716,293 36,882,439,823 Rls. 1,118,490 $
23 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 5,098,020 36,736,362,625 Rls. 1,132,016 $
24 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,777,100 35,099,794,328 Rls. 996,404 $
25 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,865,010 34,550,788,649 Rls. 1,064,828 $
26 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,873,710 32,631,071,649 Rls. 1,005,921 $
27 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,127,220 32,072,160,376 Rls. 911,168 $
28 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 533,500 29,232,439,977 Rls. 862,073 $
29 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 401,528 28,436,158,941 Rls. 876,901 $
30 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 3,000,000 27,554,460,000 Rls. 811,810 $
31 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,610,290 27,351,789,729 Rls. 828,493 $
32 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 984,548 26,649,727,697 Rls. 725,735 $
33 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 971,660 25,853,859,331 Rls. 688,958 $
34 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,233,069 24,286,094,138 Rls. 679,142 $
35 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,330,440 23,849,788,009 Rls. 714,123 $
36 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,766,251 23,641,500,382 Rls. 729,264 $
37 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,262,420 21,703,473,080 Rls. 669,075 $
38 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,773,318 20,173,607,055 Rls. 622,212 $
39 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 958,840 19,416,542,750 Rls. 551,011 $
40 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,241,280 19,304,138,304 Rls. 594,907 $
41 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,150,138 18,732,714,655 Rls. 506,928 $
42 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 331,710 17,893,896,924 Rls. 537,500 $
43 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 1,862,050 17,268,763,423 Rls. 503,859 $
44 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 830,290 16,991,087,772 Rls. 512,258 $
45 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 2,850,334 16,827,610,654 Rls. 518,922 $
46 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 280,740 16,322,590,016 Rls. 452,915 $
47 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 510,110 14,775,163,059 Rls. 413,176 $
48 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 603,930 13,906,641,756 Rls. 385,696 $
49 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 676,610 12,434,643,204 Rls. 383,233 $
50 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 491,680 11,697,374,500 Rls. 331,953 $
51 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 623,900 10,581,602,300 Rls. 320,259 $
52 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 501,300 8,712,744,390 Rls. 268,588 $
53 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 467,911 8,656,101,333 Rls. 266,424 $
54 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 999,187 7,852,250,926 Rls. 242,338 $
55 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 980,820 7,707,911,285 Rls. 237,884 $
56 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 431,680 7,692,740,490 Rls. 230,184 $
57 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 282,850 6,236,783,284 Rls. 172,585 $
58 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 365,140 6,213,446,801 Rls. 191,548 $
59 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 287,298 5,762,283,189 Rls. 161,138 $
60 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 257,720 5,670,084,936 Rls. 158,559 $
61 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 239,860 4,941,634,098 Rls. 149,565 $
62 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 134,529 4,314,298,195 Rls. 116,433 $
63 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 149,550 3,342,893,420 Rls. 91,934 $
64 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 135,465 3,182,651,254 Rls. 89,000 $
65 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 354,875 2,870,672,594 Rls. 88,525 $
66 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 148,353 2,850,702,731 Rls. 87,741 $
67 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 53,592 2,127,001,902 Rls. 57,403 $
68 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 276,050 1,663,732,646 Rls. 51,121 $
69 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 40,660 1,280,233,771 Rls. 38,748 $
70 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 38,570 1,214,427,362 Rls. 36,756 $
71 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,279 443,064,948 Rls. 13,674 $
مجموع کل
3,190,115,371,984 ريال
مجموع کل
93,135,953 دلار