آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 21,350 10,941,791,583 Rls. 337,200 $
102 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 30,000 10,931,336,150 Rls. 336,929 $
103 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 34,280 10,527,754,955 Rls. 298,745 $
104 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 11,134 10,430,613,648 Rls. 321,774 $
105 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 975 10,424,376,680 Rls. 321,123 $
106 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 19,500 10,332,698,644 Rls. 318,435 $
107 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 15,677 10,191,734,363 Rls. 289,226 $
108 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 359 10,164,718,042 Rls. 313,242 $
109 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 44,683 10,102,841,850 Rls. 311,472 $
110 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 22,845 9,819,887,663 Rls. 302,805 $
111 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 25,704 9,808,103,859 Rls. 302,561 $
112 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 16,825 9,762,886,518 Rls. 260,935 $
113 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,972 9,592,202,400 Rls. 295,800 $
114 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,860 9,589,786,860 Rls. 295,355 $
115 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,037 9,400,834,113 Rls. 289,809 $
116 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,280 9,345,359,945 Rls. 288,108 $
117 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 15,195 9,328,893,000 Rls. 266,807 $
118 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 16,500 9,073,192,790 Rls. 268,954 $
119 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,239 9,045,186,300 Rls. 278,674 $
120 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 49,659 8,944,843,343 Rls. 275,715 $
121 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,230 8,933,799,888 Rls. 275,438 $
122 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30044190 ک ک ک ساير 2,900 8,839,486,672 Rls. 271,191 $
123 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 14,320 8,810,254,333 Rls. 244,464 $
124 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84821000 بلبرينگ. 20,087 8,693,168,138 Rls. 257,239 $
125 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 19,500 8,630,184,240 Rls. 266,134 $
126 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 78,000 8,629,218,000 Rls. 265,596 $
127 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,290 8,561,617,312 Rls. 244,862 $
128 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 569 8,558,532,900 Rls. 263,741 $
129 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 145,000 8,545,604,230 Rls. 263,498 $
130 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 29,291 8,425,176,284 Rls. 256,272 $
131 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,675 8,360,845,500 Rls. 236,824 $
132 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 24,704 8,318,592,000 Rls. 229,232 $
133 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,000 8,309,553,912 Rls. 225,747 $
134 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 38,542 8,275,557,692 Rls. 254,772 $
135 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 915 8,151,717,488 Rls. 244,862 $
136 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 807 8,028,590,455 Rls. 215,251 $
137 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,100 7,967,009,497 Rls. 222,264 $
138 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 39,975 7,929,077,500 Rls. 219,910 $
139 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 778 7,880,510,205 Rls. 214,605 $
140 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 172 7,824,170,647 Rls. 239,572 $
141 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 476 7,770,253,110 Rls. 220,161 $
142 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 22,340 7,671,389,200 Rls. 232,184 $
143 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,907 7,649,446,701 Rls. 217,629 $
144 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 62,156 7,582,130,586 Rls. 227,901 $
145 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 17,960 7,570,695,000 Rls. 204,315 $
146 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 63,221 7,540,496,010 Rls. 232,093 $
147 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 17,040 7,499,249,255 Rls. 223,199 $
148 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 16,870 7,468,436,036 Rls. 225,163 $
149 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 16,207 7,463,482,920 Rls. 228,461 $
150 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,120 7,439,938,124 Rls. 208,052 $
151 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,744 7,398,844,668 Rls. 228,247 $
152 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 25,160 7,282,342,011 Rls. 206,650 $
153 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 18,955 7,253,815,940 Rls. 223,486 $
154 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,675 7,218,508,500 Rls. 222,142 $
155 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 7,052,430,000 Rls. 190,838 $
156 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 61 7,013,821,015 Rls. 215,876 $
157 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 16,168 6,980,867,096 Rls. 196,366 $
158 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 27,945 6,968,537,155 Rls. 214,772 $
159 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,120 6,924,204,000 Rls. 187,369 $
160 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 6,960 6,919,486,652 Rls. 202,828 $
161 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 13,771 6,766,404,526 Rls. 193,519 $
162 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,798 6,391,290,039 Rls. 197,140 $
163 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 4,727 6,353,667,190 Rls. 178,069 $
164 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 74 6,324,910,675 Rls. 179,425 $
165 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 10,265 6,320,819,390 Rls. 194,517 $
166 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 18,969 6,301,926,497 Rls. 182,780 $
167 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,556 6,300,061,192 Rls. 178,786 $
168 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 10,500 6,289,605,000 Rls. 185,304 $
169 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 3,726 6,247,903,040 Rls. 190,723 $
170 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 6,232,380,000 Rls. 181,058 $
171 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 14,500 6,147,240,290 Rls. 181,110 $
172 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 15,250 6,127,704,175 Rls. 186,190 $
173 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 10,000 6,115,350,000 Rls. 173,984 $
174 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,585 6,098,155,650 Rls. 187,950 $
175 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 13,780 6,028,821,176 Rls. 174,153 $
176 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,663 6,006,091,298 Rls. 164,307 $
177 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 4,586 5,995,673,939 Rls. 185,172 $
178 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 39,866 5,958,171,116 Rls. 160,510 $
179 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 5,956,720,000 Rls. 181,835 $
180 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 5,806 5,838,570,000 Rls. 174,130 $
181 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 29291090 --- ساير 34,400 5,814,393,880 Rls. 179,186 $
182 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 21,719 5,813,604,060 Rls. 156,882 $
183 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 5,724,375,000 Rls. 154,901 $
184 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,290 5,717,772,000 Rls. 170,527 $
185 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 53,121 5,715,125,648 Rls. 176,240 $
186 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 5,694,150,000 Rls. 174,962 $
187 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 13,475 5,661,092,628 Rls. 172,810 $
188 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 21,445 5,615,946,000 Rls. 171,103 $
189 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,643 5,589,615,798 Rls. 155,099 $
190 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 43,251 5,547,542,960 Rls. 167,251 $
191 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,951 5,529,452,096 Rls. 149,227 $
192 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,915 5,517,781,884 Rls. 170,218 $
193 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 17,740 5,487,853,140 Rls. 163,670 $
194 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 14,994 5,482,578,294 Rls. 163,513 $
195 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 13,682 5,463,255,654 Rls. 168,473 $
196 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 9,899 5,311,518,080 Rls. 143,741 $
197 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 11,407 5,285,776,391 Rls. 146,668 $
198 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,760 5,284,077,500 Rls. 162,843 $
199 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 27101950 روغن صنعتي 64,800 5,271,932,995 Rls. 162,696 $
200 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,865 5,236,250,249 Rls. 139,953 $
مجموع کل
746,665,643,028 ريال
مجموع کل
22,073,500 دلار