آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 36,561 366,728,403,540 Rls. 9,864,910 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 25,692 302,698,901,460 Rls. 8,580,487 $
3 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 20,408 276,212,879,043 Rls. 8,066,860 $
4 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 132,660 165,842,000,000 Rls. 4,999,923 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 15,506 142,404,976,470 Rls. 3,872,419 $
6 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 67,851 116,188,506,660 Rls. 3,581,201 $
7 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 9,919 109,181,522,015 Rls. 3,279,610 $
8 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,930 82,988,238,640 Rls. 2,501,982 $
9 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,627 81,004,412,167 Rls. 2,253,355 $
10 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,022 80,654,420,262 Rls. 2,376,242 $
11 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 15,318 73,958,518,219 Rls. 1,971,916 $
12 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,796 53,907,404,750 Rls. 1,529,809 $
13 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 45,310 49,738,051,642 Rls. 1,329,362 $
14 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,149 46,906,774,364 Rls. 1,441,359 $
15 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 24,309 46,751,044,388 Rls. 1,341,287 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,608 45,844,088,000 Rls. 1,303,681 $
17 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 15,468 45,730,338,020 Rls. 1,398,934 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 60,947 40,457,430,212 Rls. 1,094,435 $
19 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 32,558 39,726,275,477 Rls. 1,218,784 $
20 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,966 39,644,160,290 Rls. 1,223,453 $
21 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 12,959 35,782,415,860 Rls. 1,102,714 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 75,600 35,469,613,670 Rls. 1,044,275 $
23 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,329 35,257,928,926 Rls. 1,086,592 $
24 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,438 34,948,800,000 Rls. 1,076,740 $
25 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 67,595 33,239,769,689 Rls. 1,024,863 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 47,425 31,259,773,964 Rls. 890,268 $
27 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 70,050 31,096,652,134 Rls. 959,136 $
28 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 19,091 30,798,129,450 Rls. 949,483 $
29 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 15,052 30,761,239,861 Rls. 944,695 $
30 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84212190 ک ک ک ساير 8,529 30,697,349,804 Rls. 830,000 $
31 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,080 28,453,152,000 Rls. 762,840 $
32 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 64,585 28,366,258,920 Rls. 858,543 $
33 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 330 27,686,232,152 Rls. 837,961 $
34 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,036 27,411,079,500 Rls. 817,509 $
35 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 51 25,657,623,468 Rls. 752,092 $
36 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,006 25,582,198,400 Rls. 709,848 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 40,088 25,282,560,840 Rls. 766,726 $
38 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 9,728 25,176,240,000 Rls. 737,982 $
39 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 54,559 24,409,658,732 Rls. 752,252 $
40 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 180 23,770,632,000 Rls. 755,559 $
41 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 61,760 23,504,712,000 Rls. 628,215 $
42 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 49,303 23,028,864,659 Rls. 710,222 $
43 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 133,630 22,999,695,836 Rls. 702,424 $
44 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 35,260 22,841,501,034 Rls. 622,771 $
45 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,509 22,783,649,386 Rls. 702,116 $
46 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 25,476 21,124,044,000 Rls. 579,866 $
47 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,300 20,942,400,000 Rls. 617,005 $
48 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 54,183 20,466,268,430 Rls. 613,720 $
49 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 898 20,358,720,000 Rls. 627,407 $
50 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,878 19,967,848,204 Rls. 600,814 $
51 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,608 19,890,894,929 Rls. 541,676 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 97,287 19,802,118,960 Rls. 569,317 $
53 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 84 19,756,014,581 Rls. 572,184 $
54 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 44,500 19,349,523,270 Rls. 542,482 $
55 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 87019490 ک ک ک سا?ر 54,132 19,094,669,280 Rls. 515,320 $
56 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 725 19,039,200,000 Rls. 571,902 $
57 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 554 19,000,686,600 Rls. 509,415 $
58 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 51,580 18,956,352,404 Rls. 539,656 $
59 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 32,500 18,747,063,832 Rls. 550,234 $
60 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,559 18,718,173,600 Rls. 531,163 $
61 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 18,422 18,712,209,160 Rls. 577,335 $
62 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 15,803 18,566,079,854 Rls. 572,709 $
63 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 38,825 18,255,215,558 Rls. 553,183 $
64 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 4,437 17,936,062,500 Rls. 508,998 $
65 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,673 17,691,865,200 Rls. 513,970 $
66 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,425 17,415,531,000 Rls. 536,903 $
67 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58,694 17,201,362,824 Rls. 466,989 $
68 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 34,225 17,198,434,330 Rls. 525,741 $
69 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 37,570 17,099,920,334 Rls. 527,063 $
70 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 6,553 16,931,856,651 Rls. 469,797 $
71 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 23,520 16,403,269,680 Rls. 455,055 $
72 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 4,437 16,215,501,000 Rls. 497,484 $
73 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 6,159 15,781,633,360 Rls. 486,574 $
74 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 28,140 15,740,797,297 Rls. 426,207 $
75 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 3,234 15,649,799,285 Rls. 437,335 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 12,320 15,372,869,389 Rls. 426,361 $
77 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 80,853 15,339,353,445 Rls. 469,427 $
78 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 4,437 15,073,228,500 Rls. 464,693 $
79 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 484 14,974,153,142 Rls. 424,787 $
80 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 42,622 14,931,117,938 Rls. 424,602 $
81 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,262 14,762,723,470 Rls. 455,120 $
82 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,443 14,623,200,000 Rls. 450,624 $
83 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 19,563 14,476,746,560 Rls. 391,740 $
84 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 14,610 14,368,088,585 Rls. 442,791 $
85 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 14,560 14,089,372,500 Rls. 432,920 $
86 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,897 14,069,398,000 Rls. 402,385 $
87 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 10,656 13,839,011,712 Rls. 384,001 $
88 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 34,865 13,789,289,955 Rls. 425,290 $
89 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 31,474 13,022,595,331 Rls. 397,805 $
90 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,303 13,000,309,320 Rls. 396,847 $
91 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 9,150 12,934,155,691 Rls. 398,730 $
92 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 10051000 بذر ذرت 13,611 12,855,572,400 Rls. 347,871 $
93 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 10051000 بذر ذرت 62,081 12,831,025,160 Rls. 392,879 $
94 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 38,507 12,765,979,873 Rls. 341,201 $
95 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 13,776 12,710,640,640 Rls. 374,481 $
96 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 94069090 ک ک ک ساير 50,614 12,388,926,458 Rls. 332,816 $
97 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,175 12,226,360,320 Rls. 377,171 $
98 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 21,379 12,116,095,439 Rls. 330,656 $
99 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 27,440 11,970,547,964 Rls. 337,310 $
100 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 13,776 11,920,777,600 Rls. 367,483 $
مجموع کل
3,805,299,133,419 ريال
مجموع کل
110,283,330 دلار