آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 33,580 16,656,109,571 Rls. 503,000 $
2 8 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 28,440 14,308,501,740 Rls. 411,557 $
3 5 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 25,535 13,150,526,746 Rls. 401,641 $
4 9 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,760 8,927,934,619 Rls. 253,064 $
5 12 1396 قزوين سوئيس 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 14,790 8,705,710,151 Rls. 234,182 $
6 10 1396 قزوين سوئيس 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 5,760 5,501,432,928 Rls. 152,580 $
7 4 1396 قزوين سوئيس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 33,000 4,241,400,000 Rls. 130,710 $
8 4 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,920 3,285,778,657 Rls. 100,993 $
9 9 1396 قزوين سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,274 3,150,840,000 Rls. 89,383 $
10 10 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,000 2,837,089,100 Rls. 78,685 $
11 3 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,400 2,657,924,843 Rls. 81,909 $
12 11 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,262,150,000 Rls. 61,604 $
13 9 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,088,900,000 Rls. 59,258 $
14 11 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,600 2,037,464,940 Rls. 56,146 $
15 7 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 2,016,100,000 Rls. 58,825 $
16 6 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,983,250,000 Rls. 59,573 $
17 1 1396 قزوين سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,532 1,895,473,060 Rls. 58,452 $
18 10 1396 قزوين سوئيس 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,200 1,762,210,320 Rls. 48,874 $
19 2 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,753 1,751,597,275 Rls. 53,997 $
20 8 1396 قزوين سوئيس 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 350 1,701,959,250 Rls. 52,296 $
21 9 1396 قزوين سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,200 1,587,553,800 Rls. 45,050 $
22 7 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,400 1,531,468,900 Rls. 45,120 $
23 8 1396 قزوين سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,144 1,422,869,400 Rls. 40,835 $
24 5 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 5,500 1,259,034,000 Rls. 38,433 $
25 3 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 6,000 1,110,198,600 Rls. 34,219 $
26 10 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,000 1,073,811,068 Rls. 29,796 $
27 3 1396 قزوين سوئيس 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 43 926,596,300 Rls. 28,555 $
28 2 1396 قزوين سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 720 810,785,700 Rls. 24,986 $
29 10 1396 قزوين سوئيس 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 5,544 789,604,200 Rls. 22,399 $
30 2 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,700 758,045,254 Rls. 23,371 $
31 8 1396 قزوين سوئيس 18063200 شکلات ;غيره ;حاوي کاکائو ;به صورت بلوک (block) ;تخته ;ميله يا قلم ;پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 4,591 704,242,497 Rls. 20,141 $
32 8 1396 قزوين سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 355 562,087,425 Rls. 16,329 $
33 1 1396 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,400 515,627,420 Rls. 15,906 $
34 1 1396 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 3,000 503,269,200 Rls. 15,525 $
35 11 1396 قزوين سوئيس 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 912 347,533,703 Rls. 9,765 $
36 8 1396 قزوين سوئيس 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 1,220 186,748,894 Rls. 5,341 $
37 11 1396 قزوين سوئيس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 414 172,543,302 Rls. 4,848 $
38 10 1396 قزوين سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 444 91,039,509 Rls. 2,558 $
39 10 1396 قزوين سوئيس 85164000 ا توي برقي 373 87,933,301 Rls. 2,471 $
40 11 1396 قزوين سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 214 79,044,000 Rls. 2,139 $
41 12 1396 قزوين سوئيس 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1 11,460,250 Rls. 308 $
42 12 1396 قزوين سوئيس 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13 8,251,380 Rls. 222 $
43 12 1396 قزوين سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 5,576,250 Rls. 150 $
مجموع کل
115,467,677,553 ريال
مجموع کل
3,375,196 دلار