آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 110 3,525,632,416 Rls. 107,801 $
302 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 54 3,524,827,298 Rls. 95,991 $
303 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 274 3,515,291,917 Rls. 99,697 $
304 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 73 3,497,592,783 Rls. 94,564 $
305 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 254 3,458,475,000 Rls. 106,552 $
306 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 38 3,317,300,847 Rls. 101,287 $
307 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 762 3,312,142,920 Rls. 102,098 $
308 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 272 3,310,000,000 Rls. 93,933 $
309 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 192 3,293,217,372 Rls. 89,890 $
310 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 144 3,179,488,935 Rls. 97,957 $
311 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 269 3,159,044,550 Rls. 85,255 $
312 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 154 3,142,104,000 Rls. 96,398 $
313 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 200 3,131,028,695 Rls. 85,265 $
314 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 210 3,094,769,300 Rls. 95,388 $
315 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 893 3,094,325,370 Rls. 94,276 $
316 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 573 3,067,935,661 Rls. 93,980 $
317 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 216 3,048,299,910 Rls. 94,002 $
318 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 116 2,999,660,400 Rls. 85,094 $
319 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 3,950 2,996,388,072 Rls. 92,375 $
320 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 30 2,965,298,070 Rls. 80,247 $
321 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 540 2,948,031,832 Rls. 90,944 $
322 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 127 2,940,795,000 Rls. 80,085 $
323 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 344 2,939,782,541 Rls. 90,604 $
324 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 233 2,925,442,405 Rls. 87,875 $
325 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 938 2,913,266,895 Rls. 80,837 $
326 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064050 كامپوزيت 220 2,871,566,963 Rls. 81,461 $
327 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 45 2,861,431,218 Rls. 88,177 $
328 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064050 كامپوزيت 185 2,815,195,610 Rls. 84,563 $
329 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 733 2,814,699,075 Rls. 86,742 $
330 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 141 2,800,298,763 Rls. 75,776 $
331 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 40 2,748,337,748 Rls. 80,972 $
332 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 96 2,722,053,738 Rls. 83,941 $
333 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 200 2,686,573,226 Rls. 73,162 $
334 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 257 2,684,197,232 Rls. 76,147 $
335 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 316 2,680,632,125 Rls. 81,672 $
336 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 183 2,667,537,305 Rls. 75,862 $
337 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 1,776 2,665,123,020 Rls. 71,231 $
338 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 352 2,645,149,342 Rls. 81,481 $
339 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 17 2,637,197,150 Rls. 73,264 $
340 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 675 2,636,128,740 Rls. 74,792 $
341 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 158 2,626,995,125 Rls. 71,441 $
342 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 365 2,624,208,800 Rls. 80,870 $
343 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 450 2,621,347,086 Rls. 78,436 $
344 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 129 2,612,237,288 Rls. 79,588 $
345 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 32 2,594,574,487 Rls. 79,987 $
346 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 255 2,588,093,440 Rls. 69,619 $
347 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 250 2,578,669,000 Rls. 79,493 $
348 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 145 2,550,157,258 Rls. 69,013 $
349 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 173 2,536,836,846 Rls. 73,603 $
350 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 372 2,524,957,980 Rls. 76,211 $
351 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,061 2,511,783,575 Rls. 76,675 $
352 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 2,168 2,507,235,447 Rls. 69,537 $
353 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 26 2,498,895,000 Rls. 75,062 $
354 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 60 2,489,483,570 Rls. 74,491 $
355 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 1,011 2,408,049,819 Rls. 64,180 $
356 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 224 2,344,112,436 Rls. 71,556 $
357 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 18 2,316,945,033 Rls. 71,312 $
358 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 262 2,256,107,394 Rls. 63,855 $
359 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 20 2,246,209,000 Rls. 60,423 $
360 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 4 2,237,012,142 Rls. 62,556 $
361 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 8 2,231,654,250 Rls. 63,213 $
362 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 172 2,231,345,377 Rls. 62,999 $
363 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 420 2,230,151,418 Rls. 63,265 $
364 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 146 2,177,340,000 Rls. 60,000 $
365 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1 2,162,202,300 Rls. 63,380 $
366 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 216 2,143,026,539 Rls. 57,835 $
367 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219010 دريچه قلب 15 2,142,062,500 Rls. 62,500 $
368 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 163 2,140,741,264 Rls. 60,979 $
369 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 39 2,140,235,788 Rls. 60,624 $
370 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 365 2,135,676,298 Rls. 61,064 $
371 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 1,777 2,131,194,240 Rls. 60,480 $
372 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 7 2,120,806,056 Rls. 60,182 $
373 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 8 2,112,161,250 Rls. 63,445 $
374 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212100 دندا نهاي مصنوعي 130 2,068,178,112 Rls. 58,670 $
375 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 9 2,061,270,800 Rls. 62,387 $
376 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 45 2,043,330,850 Rls. 61,604 $
377 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 40 2,041,879,490 Rls. 62,846 $
378 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 235 2,035,812,056 Rls. 56,502 $
379 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064050 كامپوزيت 301 2,027,257,448 Rls. 59,273 $
380 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 229 2,024,531,343 Rls. 53,708 $
381 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 601 1,990,570,603 Rls. 55,535 $
382 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 80 1,965,182,000 Rls. 60,562 $
383 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 227 1,958,395,400 Rls. 60,414 $
384 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 1,120 1,949,083,672 Rls. 60,127 $
385 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 880 1,948,443,338 Rls. 59,962 $
386 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 185 1,948,027,190 Rls. 57,330 $
387 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 153 1,918,121,438 Rls. 59,137 $
388 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 26 1,906,406,782 Rls. 51,111 $
389 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 34 1,899,043,284 Rls. 58,582 $
390 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 76 1,895,268,640 Rls. 57,588 $
391 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 888 1,892,663,160 Rls. 58,403 $
392 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5 1,864,689,100 Rls. 57,208 $
393 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 131 1,862,288,500 Rls. 57,319 $
394 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 206 1,860,864,067 Rls. 56,215 $
395 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 124 1,855,849,447 Rls. 54,167 $
396 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 234 1,855,028,217 Rls. 51,450 $
397 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 19 1,851,410,203 Rls. 54,270 $
398 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90261010 فلومتر 396 1,850,824,149 Rls. 49,821 $
399 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 36 1,844,085,300 Rls. 56,848 $
400 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 861 1,834,555,785 Rls. 55,679 $
مجموع کل
250,261,831,824 ريال
مجموع کل
7,306,230 دلار