آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,060 9,338,545,209 Rls. 288,075 $
202 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 176 9,187,276,670 Rls. 283,254 $
203 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 303 9,079,673,640 Rls. 275,808 $
204 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,344 8,913,076,810 Rls. 271,539 $
205 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,209 8,803,531,886 Rls. 259,438 $
206 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 895 8,764,848,902 Rls. 267,042 $
207 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 520 8,523,881,262 Rls. 262,613 $
208 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 329 8,419,149,184 Rls. 247,412 $
209 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 342 8,383,114,071 Rls. 258,348 $
210 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 249 8,328,082,014 Rls. 245,486 $
211 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 699 8,045,393,780 Rls. 247,549 $
212 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 61151000 جوراب شلواري ؛ جوراب آلات تراكمي درجهکبندي شده (براي مثال، جورابکهاي واريس) ، بدون بكار بردن كفه ، كشباف يا قلاب بافي شده 1,900 7,779,686,635 Rls. 239,833 $
213 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 228 7,536,622,172 Rls. 232,430 $
214 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,527 7,332,173,740 Rls. 203,355 $
215 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 7,306,791,400 Rls. 225,121 $
216 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 38 7,278,954,400 Rls. 201,674 $
217 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 22 7,274,359,670 Rls. 206,958 $
218 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219010 دريچه قلب 60 7,269,024,000 Rls. 224,000 $
219 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 926 7,176,289,775 Rls. 221,377 $
220 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 79 7,069,861,750 Rls. 204,316 $
221 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 228 6,835,234,676 Rls. 184,784 $
222 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 358 6,832,160,400 Rls. 210,760 $
223 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 138 6,826,829,866 Rls. 186,033 $
224 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,665 6,800,211,834 Rls. 209,702 $
225 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 233 6,763,844,227 Rls. 208,186 $
226 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 107 6,677,921,448 Rls. 203,459 $
227 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 202 6,638,972,624 Rls. 204,685 $
228 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 22 6,420,101,467 Rls. 198,105 $
229 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 279 6,277,677,982 Rls. 174,770 $
230 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90151000 مسافت ياب ها 205 6,151,065,600 Rls. 184,053 $
231 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 690 6,104,808,000 Rls. 186,926 $
232 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 63 6,101,678,000 Rls. 173,133 $
233 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 334 5,931,400,499 Rls. 168,066 $
234 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 880 5,880,565,208 Rls. 181,695 $
235 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38249990 ک ک ک ساير 375 5,844,256,693 Rls. 174,654 $
236 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 25 5,832,595,300 Rls. 166,900 $
237 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 486 5,804,874,612 Rls. 178,862 $
238 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 119 5,771,375,094 Rls. 177,937 $
239 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,954 5,762,032,328 Rls. 177,687 $
240 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,528 5,639,730,000 Rls. 173,856 $
241 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 464 5,627,196,692 Rls. 172,886 $
242 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 500 5,552,271,820 Rls. 170,988 $
243 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 690 5,525,934,750 Rls. 149,544 $
244 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 616 5,524,121,286 Rls. 170,294 $
245 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 29 5,517,844,284 Rls. 152,053 $
246 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90261010 فلومتر 2,918 5,379,339,045 Rls. 165,797 $
247 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 479 5,372,159,550 Rls. 150,950 $
248 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 16 5,348,049,000 Rls. 144,730 $
249 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 186 5,289,108,336 Rls. 142,123 $
250 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 35 5,282,032,356 Rls. 149,699 $
251 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 200 5,156,550,000 Rls. 158,966 $
252 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 215 5,141,111,835 Rls. 158,432 $
253 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 212 5,139,886,585 Rls. 158,241 $
254 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 19 5,109,843,700 Rls. 157,498 $
255 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,445 4,976,384,149 Rls. 148,034 $
256 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 939 4,925,669,056 Rls. 139,765 $
257 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 143 4,866,504,750 Rls. 142,650 $
258 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 29 4,820,305,694 Rls. 140,522 $
259 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 19 4,751,756,671 Rls. 140,703 $
260 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 2,596 4,749,460,762 Rls. 140,572 $
261 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 428 4,745,091,600 Rls. 139,800 $
262 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 500 4,732,179,000 Rls. 139,420 $
263 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 955 4,720,640,217 Rls. 136,137 $
264 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 166 4,688,338,020 Rls. 131,322 $
265 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,533 4,684,751,804 Rls. 135,898 $
266 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 523 4,613,939,101 Rls. 123,860 $
267 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 9,966 4,586,150,735 Rls. 138,318 $
268 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 276 4,583,599,548 Rls. 124,822 $
269 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4,158 4,556,739,080 Rls. 137,916 $
270 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 132 4,556,090,260 Rls. 140,459 $
271 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 14 4,545,843,100 Rls. 127,122 $
272 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 597 4,523,712,186 Rls. 139,022 $
273 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 361 4,476,353,163 Rls. 138,099 $
274 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 100 4,457,165,546 Rls. 132,931 $
275 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7 4,395,292,200 Rls. 135,053 $
276 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 621 4,391,290,740 Rls. 128,127 $
277 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4,244 4,349,369,697 Rls. 134,124 $
278 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 1,137 4,347,162,950 Rls. 134,056 $
279 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 505 4,319,292,000 Rls. 120,786 $
280 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,030 4,267,676,958 Rls. 124,546 $
281 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044190 ک ک ک ساير 175 4,253,924,000 Rls. 130,679 $
282 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219010 دريچه قلب 84 4,232,736,618 Rls. 118,934 $
283 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 2,320 4,221,087,788 Rls. 113,917 $
284 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 155 3,986,396,798 Rls. 108,234 $
285 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189070 اره و دريل جراحي 48 3,945,058,600 Rls. 115,640 $
286 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 1,920 3,855,054,960 Rls. 107,098 $
287 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 295 3,849,425,554 Rls. 110,806 $
288 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 28 3,844,011,655 Rls. 103,439 $
289 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 499 3,841,068,862 Rls. 118,223 $
290 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 187 3,834,670,702 Rls. 118,026 $
291 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 169 3,820,488,930 Rls. 110,562 $
292 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 37 3,813,910,032 Rls. 107,166 $
293 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84138200 بالابرهاي آبگونها 240 3,809,238,163 Rls. 112,843 $
294 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 390 3,701,004,829 Rls. 107,647 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 150 3,664,209,000 Rls. 109,641 $
296 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 385 3,617,141,570 Rls. 111,475 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 2,220 3,583,867,328 Rls. 110,463 $
298 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 456 3,563,065,021 Rls. 101,109 $
299 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90261010 فلومتر 478 3,553,909,058 Rls. 100,784 $
300 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 171 3,552,785,484 Rls. 102,401 $
مجموع کل
557,846,936,006 ريال
مجموع کل
16,525,233 دلار