آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 965 32,377,973,356 Rls. 870,146 $
102 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 280 32,037,512,227 Rls. 866,978 $
103 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,601 31,569,893,388 Rls. 973,316 $
104 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 110 31,112,709,580 Rls. 958,967 $
105 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,429 30,871,644,941 Rls. 875,526 $
106 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 502 30,118,736,800 Rls. 836,262 $
107 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 603 28,961,632,026 Rls. 856,159 $
108 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 634 28,833,232,405 Rls. 885,639 $
109 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 478 28,235,014,173 Rls. 864,540 $
110 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 5,640 27,631,925,294 Rls. 799,468 $
111 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,256 27,550,004,093 Rls. 849,808 $
112 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 277 26,351,577,809 Rls. 756,898 $
113 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 308 26,138,362,500 Rls. 743,072 $
114 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 4,717 26,007,539,097 Rls. 730,882 $
115 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 18,019 25,600,750,940 Rls. 787,958 $
116 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 513 25,015,331,820 Rls. 770,958 $
117 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 711 24,951,308,227 Rls. 768,941 $
118 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 977 24,099,873,880 Rls. 660,131 $
119 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 108 23,994,870,555 Rls. 679,664 $
120 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 346 23,968,467,081 Rls. 646,884 $
121 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 6,718 23,966,709,358 Rls. 733,542 $
122 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 3,304 22,723,729,799 Rls. 700,531 $
123 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,695 22,305,383,645 Rls. 667,495 $
124 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 243 21,951,260,342 Rls. 608,680 $
125 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,100 21,777,412,398 Rls. 670,941 $
126 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,600 21,634,008,500 Rls. 613,905 $
127 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 917 21,236,227,800 Rls. 616,938 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,600 21,153,185,300 Rls. 632,950 $
129 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,600 20,749,463,800 Rls. 635,337 $
130 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,247 20,337,036,366 Rls. 626,378 $
131 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 910 20,203,014,740 Rls. 615,533 $
132 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,624 19,654,298,872 Rls. 521,403 $
133 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 180 19,534,827,300 Rls. 553,838 $
134 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219010 دريچه قلب 492 19,358,208,000 Rls. 591,300 $
135 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,835 19,196,890,080 Rls. 579,721 $
136 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,573 18,964,009,184 Rls. 578,338 $
137 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,294 18,922,592,971 Rls. 554,515 $
138 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 2,900 18,441,989,324 Rls. 514,376 $
139 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 474 18,255,037,500 Rls. 554,679 $
140 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,302 17,822,674,046 Rls. 529,666 $
141 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,292 17,754,859,490 Rls. 476,468 $
142 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 7 17,637,417,750 Rls. 500,523 $
143 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 13,238 17,492,139,960 Rls. 539,142 $
144 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 624 17,472,600,718 Rls. 533,921 $
145 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 7 17,137,027,978 Rls. 522,146 $
146 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 768 16,860,303,936 Rls. 473,750 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 341 16,628,031,879 Rls. 512,417 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 212 16,248,729,204 Rls. 500,824 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 265 16,241,906,875 Rls. 451,937 $
150 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 144 16,177,355,882 Rls. 490,966 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 475 15,835,404,667 Rls. 472,276 $
152 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 105 15,687,787,543 Rls. 422,291 $
153 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 448 15,628,837,400 Rls. 481,717 $
154 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 402 15,424,698,500 Rls. 456,466 $
155 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 493 15,321,544,700 Rls. 427,390 $
156 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,087 14,745,206,209 Rls. 427,418 $
157 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,992 14,613,272,070 Rls. 414,679 $
158 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 14,342,918,243 Rls. 390,592 $
159 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 355 14,339,233,764 Rls. 435,277 $
160 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 260 14,337,772,400 Rls. 436,834 $
161 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,972 14,284,880,848 Rls. 420,861 $
162 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,043 14,006,681,016 Rls. 428,725 $
163 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,980 13,870,378,259 Rls. 422,594 $
164 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,017 13,710,007,343 Rls. 421,911 $
165 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 259 13,666,357,160 Rls. 420,568 $
166 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29399990 ک ک ک سا?ر 100 13,489,110,000 Rls. 402,300 $
167 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,280 13,418,271,105 Rls. 413,697 $
168 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 603 13,344,612,438 Rls. 411,247 $
169 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 90 12,762,945,903 Rls. 391,562 $
170 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 508 12,687,311,892 Rls. 373,904 $
171 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 79 12,358,876,185 Rls. 336,604 $
172 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,768 12,190,674,795 Rls. 329,879 $
173 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 477 11,974,350,000 Rls. 356,517 $
174 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 56 11,972,408,240 Rls. 349,325 $
175 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 48 11,765,373,214 Rls. 357,491 $
176 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,936 11,572,142,784 Rls. 355,028 $
177 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,300 11,543,702,950 Rls. 315,799 $
178 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 425 11,539,953,068 Rls. 346,639 $
179 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 299 11,439,454,155 Rls. 352,656 $
180 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 466 11,413,843,552 Rls. 351,861 $
181 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 1,498 11,266,671,918 Rls. 347,807 $
182 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 11,223,567,762 Rls. 346,107 $
183 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29419050 سفترياكسون سديم 600 11,194,059,600 Rls. 344,953 $
184 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 100 11,184,087,750 Rls. 341,514 $
185 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 134 10,983,034,400 Rls. 338,457 $
186 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 153 10,970,752,171 Rls. 323,479 $
187 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 501 10,710,943,628 Rls. 315,520 $
188 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044190 ک ک ک ساير 45 10,561,320,000 Rls. 324,366 $
189 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 125 10,384,956,150 Rls. 310,741 $
190 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 470 10,281,517,276 Rls. 317,013 $
191 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 1,280 10,280,810,756 Rls. 314,793 $
192 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 48 10,130,311,675 Rls. 312,398 $
193 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 582 10,117,113,356 Rls. 286,800 $
194 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,065 10,034,095,250 Rls. 271,582 $
195 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 573 9,741,552,150 Rls. 294,841 $
196 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 238 9,621,653,063 Rls. 284,442 $
197 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 566 9,545,917,908 Rls. 277,320 $
198 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 259 9,501,876,324 Rls. 257,120 $
199 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 367 9,496,800,596 Rls. 292,770 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 222 9,423,736,730 Rls. 281,031 $
مجموع کل
1,743,209,482,055 ريال
مجموع کل
51,391,519 دلار