آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,426 730,049,556,159 Rls. 20,258,857 $
2 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,482 681,728,795,798 Rls. 19,150,354 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32,831 581,024,367,748 Rls. 17,781,558 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 799 422,228,980,031 Rls. 11,877,751 $
5 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,035 345,458,691,122 Rls. 10,096,783 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,457 342,991,477,821 Rls. 9,335,733 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,759 305,539,067,115 Rls. 8,662,040 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,304 297,343,532,640 Rls. 9,102,023 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,292 260,194,115,080 Rls. 8,020,667 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,995 253,396,833,540 Rls. 7,240,920 $
11 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,021 244,433,820,462 Rls. 7,521,314 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,025 232,399,695,918 Rls. 7,162,704 $
13 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,564 208,356,188,685 Rls. 6,404,111 $
14 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 149 198,060,827,455 Rls. 6,107,710 $
15 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,659 197,959,347,665 Rls. 6,040,377 $
16 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,581 190,246,316,083 Rls. 5,863,287 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,248 187,272,965,268 Rls. 5,249,353 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,862 179,975,775,927 Rls. 5,548,393 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,214 174,231,594,036 Rls. 5,320,005 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,062 168,915,998,615 Rls. 4,734,323 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 39,626 162,150,619,910 Rls. 4,408,805 $
22 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 13,851 159,433,407,000 Rls. 4,274,468 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,300 152,309,969,800 Rls. 4,267,182 $
24 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 18,749 150,814,364,203 Rls. 4,135,721 $
25 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,275 149,438,652,525 Rls. 4,436,587 $
26 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,350 143,372,115,536 Rls. 4,348,830 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,391 142,476,867,480 Rls. 4,355,877 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 15,136 141,670,584,220 Rls. 3,813,805 $
29 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,179 134,957,105,958 Rls. 4,031,776 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,570 133,034,730,000 Rls. 3,599,905 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,969 131,195,558,976 Rls. 3,818,861 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,950 120,604,540,138 Rls. 3,289,176 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 5,707 106,784,956,355 Rls. 2,916,922 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,885 104,108,927,360 Rls. 3,180,708 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,383 104,061,718,000 Rls. 2,833,826 $
36 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 5,098 100,088,167,150 Rls. 2,698,109 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,705 98,717,157,254 Rls. 2,870,276 $
38 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 44,609 98,713,807,150 Rls. 2,799,205 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 9,073 98,566,666,826 Rls. 2,682,547 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371200 انسولين و املاح آن 54 95,704,907,515 Rls. 2,819,660 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,034 95,164,127,286 Rls. 2,659,493 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371200 انسولين و املاح آن 54 94,560,377,435 Rls. 2,657,011 $
43 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,208 92,060,831,790 Rls. 2,836,787 $
44 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,992 92,001,673,368 Rls. 2,609,903 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,755 88,348,649,040 Rls. 2,448,651 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,283 86,238,793,310 Rls. 2,447,281 $
47 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,194 81,853,543,371 Rls. 2,475,682 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 31,021 81,279,351,508 Rls. 2,498,287 $
49 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,070 80,842,133,887 Rls. 2,358,093 $
50 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,175 80,813,247,243 Rls. 2,487,055 $
51 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,164 79,129,209,070 Rls. 2,441,776 $
52 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,086 77,951,325,871 Rls. 2,107,217 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,621 74,721,724,560 Rls. 2,214,149 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91011100 ساعت مچي برقي ،فقط بانمايشگر مکانيکي,باقاب ا زفلزات گرانبها ياازفلز معمولي باروكش ياپوشش فلزات گرانبها 678 69,491,190,023 Rls. 2,142,373 $
55 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,903 67,211,924,040 Rls. 1,954,029 $
56 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 26,363 66,832,732,773 Rls. 2,059,556 $
57 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,644 65,239,119,949 Rls. 2,013,118 $
58 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,120 64,540,711,431 Rls. 1,984,329 $
59 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 498 54,776,076,000 Rls. 1,651,424 $
60 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 21,302 53,802,370,050 Rls. 1,605,642 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 965 53,634,735,526 Rls. 1,653,075 $
62 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 498 50,834,944,500 Rls. 1,564,634 $
63 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,207 50,240,603,479 Rls. 1,509,353 $
64 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,134 49,595,386,425 Rls. 1,442,012 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 486 49,491,050,544 Rls. 1,525,101 $
66 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,506 48,834,070,647 Rls. 1,378,748 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29332930 --- ماده موثره پنتوپرازول سديم 759 48,101,573,045 Rls. 1,315,904 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,045 48,087,623,755 Rls. 1,480,298 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5,828 47,989,670,400 Rls. 1,348,441 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,827 47,597,083,633 Rls. 1,466,481 $
71 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,416 46,620,252,260 Rls. 1,246,477 $
72 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,310 45,658,305,499 Rls. 1,407,622 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 654 45,536,781,880 Rls. 1,339,753 $
74 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4 44,762,511,000 Rls. 1,360,108 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 465 44,187,230,700 Rls. 1,362,160 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,410 43,881,864,166 Rls. 1,333,256 $
77 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 419 43,827,284,013 Rls. 1,298,436 $
78 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 6,600 42,531,806,338 Rls. 1,310,807 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,772 40,607,135,400 Rls. 1,251,949 $
80 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 400 39,587,044,800 Rls. 1,221,747 $
81 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,181 39,445,686,730 Rls. 1,118,792 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 653 39,330,153,300 Rls. 1,116,473 $
83 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 706 39,216,270,070 Rls. 1,208,870 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,162 39,191,850,925 Rls. 1,208,229 $
85 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 698 37,938,876,635 Rls. 1,145,470 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 560 36,792,598,381 Rls. 1,134,034 $
87 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,147 36,612,233,973 Rls. 1,115,610 $
88 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 855 36,483,258,840 Rls. 1,024,440 $
89 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 633 36,446,308,010 Rls. 988,844 $
90 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,946 35,630,407,352 Rls. 970,363 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 822 35,541,008,262 Rls. 1,022,195 $
92 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,016 34,439,130,000 Rls. 1,061,036 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 874 34,067,825,953 Rls. 1,037,447 $
94 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,957 33,866,694,528 Rls. 903,985 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 972 33,856,867,296 Rls. 1,041,910 $
96 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 335 33,719,721,000 Rls. 904,039 $
97 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,841 33,295,279,606 Rls. 1,023,920 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 663 33,124,673,805 Rls. 936,365 $
99 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 844 33,021,015,300 Rls. 1,018,372 $
100 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,493 32,474,365,440 Rls. 890,670 $
مجموع کل
11,922,973,065,945 ريال
مجموع کل
347,399,791 دلار