آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 195,337 3,910,795,383 Rls. 120,351 $
102 8 1396 شهيدرجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 15,500 3,882,330,870 Rls. 116,618 $
103 9 1396 شهيدرجايي سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 5,930 3,676,274,740 Rls. 104,327 $
104 8 1396 شهيدرجايي سوئد 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 105,323 3,623,058,538 Rls. 105,254 $
105 1 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 180,000 3,614,954,400 Rls. 111,476 $
106 10 1396 شهيدرجايي سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 73,560 3,582,217,524 Rls. 100,174 $
107 12 1396 شهيدرجايي سوئد 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1,287 3,508,044,708 Rls. 94,936 $
108 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,380 3,276,563,720 Rls. 98,042 $
109 9 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,845 3,107,034,730 Rls. 88,322 $
110 9 1396 شهيدرجايي سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 39,960 3,071,919,629 Rls. 87,144 $
111 12 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,439 2,974,375,405 Rls. 80,097 $
112 1 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 40,960 2,972,950,462 Rls. 91,650 $
113 5 1396 شهيدرجايي سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,952 2,969,583,200 Rls. 90,799 $
114 4 1396 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 99,550 2,907,447,345 Rls. 89,595 $
115 10 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,439 2,713,424,313 Rls. 76,242 $
116 12 1396 شهيدرجايي سوئد 72029100 فروتيتانيوم وفرو سيليكوتيتانيوم . 19,250 2,690,934,893 Rls. 72,822 $
117 10 1396 شهيدرجايي سوئد 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 126,116 2,690,599,101 Rls. 75,602 $
118 5 1396 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 50,650 2,643,096,596 Rls. 80,930 $
119 9 1396 شهيدرجايي سوئد 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 96,244 2,309,615,390 Rls. 65,543 $
120 7 1396 شهيدرجايي سوئد 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 15,722 2,230,922,240 Rls. 66,368 $
121 11 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 66,294 2,181,554,127 Rls. 61,005 $
122 12 1396 شهيدرجايي سوئد 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 51,651 2,149,390,768 Rls. 57,021 $
123 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 103,569 2,149,144,784 Rls. 66,213 $
124 10 1396 شهيدرجايي سوئد 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 10,980 1,979,760,192 Rls. 55,362 $
125 4 1396 شهيدرجايي سوئد 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,740 1,967,917,140 Rls. 60,643 $
126 12 1396 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 40,000 1,675,647,160 Rls. 45,222 $
127 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 45,929 1,632,604,900 Rls. 50,249 $
128 8 1396 شهيدرجايي سوئد 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 47,676 1,460,292,996 Rls. 42,805 $
129 11 1396 شهيدرجايي سوئد 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 71,011 1,408,169,433 Rls. 40,909 $
130 12 1396 شهيدرجايي سوئد 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 16,041 1,288,327,101 Rls. 34,865 $
131 9 1396 شهيدرجايي سوئد 48059110 ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20%خميربکر(virgin pulp) به وزن حداكثر 150گرم درمترمربع 54,973 1,286,130,717 Rls. 36,485 $
132 5 1396 شهيدرجايي سوئد 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 20,470 1,272,674,596 Rls. 38,914 $
133 5 1396 شهيدرجايي سوئد 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 26,501 1,161,019,410 Rls. 35,500 $
134 6 1396 شهيدرجايي سوئد 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 12,000 1,142,352,000 Rls. 34,314 $
135 4 1396 شهيدرجايي سوئد 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 2,764 1,101,322,800 Rls. 33,840 $
136 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 50,535 1,062,240,141 Rls. 32,694 $
137 12 1396 شهيدرجايي سوئد 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 1,280 1,055,309,000 Rls. 28,480 $
138 4 1396 شهيدرجايي سوئد 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,070 948,778,500 Rls. 29,153 $
139 8 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,813 879,199,121 Rls. 25,145 $
140 12 1396 شهيدرجايي سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 27,500 857,226,700 Rls. 23,059 $
141 12 1396 شهيدرجايي سوئد 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 14,480 848,882,429 Rls. 22,689 $
142 8 1396 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,000 802,009,800 Rls. 23,509 $
143 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,130 798,994,680 Rls. 23,540 $
144 9 1396 شهيدرجايي سوئد 11081300 فکول سيب زميني 75,000 792,900,000 Rls. 22,500 $
145 10 1396 شهيدرجايي سوئد 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 4,875 762,494,850 Rls. 21,148 $
146 5 1396 شهيدرجايي سوئد 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 13,371 713,134,262 Rls. 21,805 $
147 5 1396 شهيدرجايي سوئد 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 48,000 669,717,024 Rls. 20,547 $
148 5 1396 شهيدرجايي سوئد 38160090 کک ک کک ساير 12,000 663,058,756 Rls. 20,342 $
149 12 1396 شهيدرجايي سوئد 44032300 - - از نراد (گونه آب?س) و کاج نوئل (گونه پ?سوا) که بزرگتر?ن بعد مقطع عرض? آن برابر ?ا ب?شتر از 15 سانت?متر باشد. 45,809 621,113,124 Rls. 16,762 $
150 5 1396 شهيدرجايي سوئد 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 37,800 572,466,550 Rls. 17,590 $
151 10 1396 شهيدرجايي سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 708 559,012,076 Rls. 15,511 $
152 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 26,737 525,367,270 Rls. 16,118 $
153 11 1396 شهيدرجايي سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 109 524,686,500 Rls. 14,354 $
154 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 25,680 522,234,900 Rls. 16,047 $
155 8 1396 شهيدرجايي سوئد 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,110 488,764,800 Rls. 14,400 $
156 4 1396 شهيدرجايي سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,320 451,856,880 Rls. 13,924 $
157 7 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,406 435,696,862 Rls. 12,771 $
158 8 1396 شهيدرجايي سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 235 423,712,217 Rls. 12,055 $
159 8 1396 شهيدرجايي سوئد 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 2,509 413,189,111 Rls. 12,174 $
160 9 1396 شهيدرجايي سوئد 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 24,750 413,000,750 Rls. 11,750 $
161 4 1396 شهيدرجايي سوئد 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 1,550 361,394,600 Rls. 11,123 $
162 10 1396 شهيدرجايي سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,533 346,240,349 Rls. 9,607 $
163 1 1396 شهيدرجايي سوئد 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 5,000 338,830,800 Rls. 10,450 $
164 9 1396 شهيدرجايي سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,425 326,273,386 Rls. 9,259 $
165 5 1396 شهيدرجايي سوئد 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 270 35,474,050 Rls. 1,090 $
166 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84821000 بلبرينگ. 70 13,412,000 Rls. 400 $
167 11 1396 شهيدرجايي سوئد 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,222 7,310,800 Rls. 200 $
مجموع کل
104,446,433,599 ريال
مجموع کل
3,039,835 دلار