آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 6,451,172 2,366,810,445,804 Rls. 64,984,436 $
2 9 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 5,946,107 2,068,871,164,998 Rls. 58,708,110 $
3 10 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 5,040,605 1,688,038,490,000 Rls. 47,500,932 $
4 8 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 3,396,526 1,117,144,542,420 Rls. 32,277,518 $
5 12 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,837,896 1,042,088,456,474 Rls. 28,092,577 $
6 6 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,077,934 526,480,878,000 Rls. 15,912,889 $
7 11 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,039,020 522,404,960,511 Rls. 14,303,450 $
8 7 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,537,868 513,116,596,326 Rls. 15,215,814 $
9 10 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 955,009 477,965,226,792 Rls. 13,390,518 $
10 4 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 963,755 455,039,945,500 Rls. 14,011,121 $
11 9 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 849,000 404,600,240,964 Rls. 11,480,521 $
12 5 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 816,401 380,455,155,000 Rls. 11,625,820 $
13 8 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 703,800 366,330,540,000 Rls. 10,686,655 $
14 12 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 673,260 351,216,826,107 Rls. 9,489,252 $
15 5 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,159,546 350,633,289,028 Rls. 10,743,613 $
16 7 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 435,369 222,562,314,000 Rls. 6,641,447 $
17 11 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 184,637 145,286,143,900 Rls. 3,988,171 $
18 9 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 438,424 130,142,016,050 Rls. 3,692,578 $
19 4 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 335,376 109,000,000,000 Rls. 3,354,012 $
20 1 1396 شهيدرجايي سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 251,295 107,761,848,000 Rls. 3,323,313 $
21 1 1396 شهيدرجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 356,651 106,994,931,457 Rls. 3,300,479 $
22 11 1396 شهيدرجايي سوئد 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 1,921,630 77,817,960,000 Rls. 2,119,168 $
23 10 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 138,515 66,843,974,400 Rls. 1,871,578 $
24 12 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 43,714 45,571,352,200 Rls. 1,229,018 $
25 12 1396 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 700,360 45,550,615,573 Rls. 1,223,232 $
26 8 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 156,743 41,227,182,300 Rls. 1,193,061 $
27 9 1396 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 514,360 29,326,029,457 Rls. 831,887 $
28 11 1396 شهيدرجايي سوئد 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 159,400 28,065,108,979 Rls. 799,097 $
29 1 1396 شهيدرجايي سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 85,857 27,923,239,806 Rls. 861,190 $
30 8 1396 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 320,320 21,808,536,271 Rls. 631,735 $
31 1 1396 شهيدرجايي سوئد 31043000 سولفات پتاسيم 784,000 19,640,940,480 Rls. 605,791 $
32 7 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 47,164 17,154,500,700 Rls. 509,907 $
33 9 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 622,000 16,004,608,200 Rls. 453,684 $
34 5 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 26,900 15,262,020,000 Rls. 467,314 $
35 11 1396 شهيدرجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 56,532 14,559,581,092 Rls. 408,631 $
36 10 1396 شهيدرجايي سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 96,803 13,375,661,636 Rls. 374,040 $
37 8 1396 شهيدرجايي سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 97,374 13,051,603,110 Rls. 373,276 $
38 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 51,000 12,638,834,021 Rls. 378,330 $
39 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 66,200 11,752,225,816 Rls. 352,090 $
40 11 1396 شهيدرجايي سوئد 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 300,000 11,704,545,000 Rls. 320,199 $
41 11 1396 شهيدرجايي سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 25,014 11,276,723,700 Rls. 308,495 $
42 10 1396 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 190,880 10,789,405,531 Rls. 299,240 $
43 9 1396 شهيدرجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 36,932 10,439,443,692 Rls. 311,346 $
44 5 1396 شهيدرجايي سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 77,418 9,932,057,000 Rls. 303,186 $
45 11 1396 شهيدرجايي سوئد 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 154,749 9,893,725,499 Rls. 271,508 $
46 12 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 312,000 9,582,602,640 Rls. 257,770 $
47 6 1396 شهيدرجايي سوئد 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 4,500 9,476,600,000 Rls. 289,282 $
48 11 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 122,880 9,430,201,939 Rls. 259,127 $
49 4 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 478,750 9,324,449,055 Rls. 287,277 $
50 11 1396 شهيدرجايي سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 18,093 9,108,086,940 Rls. 246,484 $
51 7 1396 شهيدرجايي سوئد 27101940 روغن پايه معدني 168,168 9,062,620,940 Rls. 267,182 $
52 4 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 143,360 9,035,679,314 Rls. 277,953 $
53 9 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 319,737 8,911,874,070 Rls. 252,812 $
54 12 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 102,400 8,888,005,139 Rls. 239,085 $
55 9 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 122,880 8,884,315,630 Rls. 252,030 $
56 1 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 477,000 8,772,838,515 Rls. 270,449 $
57 10 1396 شهيدرجايي سوئد 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 167,664 8,529,686,360 Rls. 236,679 $
58 12 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 258,977 8,428,952,906 Rls. 226,737 $
59 7 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 122,880 8,420,297,946 Rls. 248,080 $
60 11 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 391,000 8,314,542,090 Rls. 225,409 $
61 7 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 312,000 8,223,209,280 Rls. 242,272 $
62 10 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 408,000 7,953,434,496 Rls. 223,480 $
63 5 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 122,880 7,945,873,386 Rls. 243,298 $
64 11 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 233,733 7,508,095,304 Rls. 204,463 $
65 4 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 13,974 7,327,057,500 Rls. 225,483 $
66 5 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 318,939 7,286,168,954 Rls. 222,767 $
67 8 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 250,365 7,204,354,114 Rls. 209,613 $
68 9 1396 شهيدرجايي سوئد 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 500,000 7,196,772,030 Rls. 204,222 $
69 8 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 270,946 7,139,311,305 Rls. 208,307 $
70 7 1396 شهيدرجايي سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 26,703 7,126,650,215 Rls. 214,071 $
71 1 1396 شهيدرجايي سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 13,496 7,099,650,000 Rls. 219,003 $
72 5 1396 شهيدرجايي سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 26,703 7,002,642,732 Rls. 213,352 $
73 5 1396 شهيدرجايي سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 17,984 6,957,020,772 Rls. 213,020 $
74 11 1396 شهيدرجايي سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 19,691 6,780,577,003 Rls. 184,887 $
75 4 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 312,000 6,622,008,120 Rls. 204,106 $
76 6 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 244,092 6,577,568,426 Rls. 198,305 $
77 7 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 312,000 6,541,279,992 Rls. 193,776 $
78 6 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 312,000 6,533,552,064 Rls. 196,978 $
79 4 1396 شهيدرجايي سوئد 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 6,436,404,000 Rls. 198,299 $
80 11 1396 شهيدرجايي سوئد 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 194,000 6,237,561,924 Rls. 169,864 $
81 11 1396 شهيدرجايي سوئد 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 1,700 6,098,920,000 Rls. 166,847 $
82 1 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 288,000 6,088,854,240 Rls. 187,707 $
83 4 1396 شهيدرجايي سوئد 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,340 5,779,192,500 Rls. 177,575 $
84 4 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 228,000 5,555,726,708 Rls. 170,982 $
85 11 1396 شهيدرجايي سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 84,580 5,546,965,170 Rls. 150,101 $
86 9 1396 شهيدرجايي سوئد 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 126,028 5,432,361,212 Rls. 154,552 $
87 7 1396 شهيدرجايي سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 189,360 5,303,952,770 Rls. 155,473 $
88 12 1396 شهيدرجايي سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 240,000 4,979,301,600 Rls. 133,497 $
89 4 1396 شهيدرجايي سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 18,531 4,952,699,938 Rls. 152,180 $
90 10 1396 شهيدرجايي سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 21,442 4,902,128,917 Rls. 136,023 $
91 6 1396 شهيدرجايي سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 100,700 4,632,832,997 Rls. 140,437 $
92 11 1396 شهيدرجايي سوئد 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 23,036 4,562,044,712 Rls. 126,586 $
93 10 1396 شهيدرجايي سوئد 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 34,368 4,505,652,620 Rls. 126,602 $
94 10 1396 شهيدرجايي سوئد 21069020 ا مولسيفاير 70,656 4,504,546,956 Rls. 127,593 $
95 6 1396 شهيدرجايي سوئد 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 39,348 4,297,391,820 Rls. 132,399 $
96 10 1396 شهيدرجايي سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 21,000 4,257,178,200 Rls. 120,768 $
97 10 1396 شهيدرجايي سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 128,655 4,235,822,952 Rls. 118,451 $
98 10 1396 شهيدرجايي سوئد 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 4,066,070,400 Rls. 114,251 $
99 4 1396 شهيدرجايي سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 62,040 4,037,025,696 Rls. 124,153 $
100 11 1396 شهيدرجايي سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,400 3,993,279,990 Rls. 113,323 $
مجموع کل
14,408,155,780,293 ريال
مجموع کل
410,075,651 دلار