آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 25 26,713,240 Rls. 760 $
202 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 110 26,641,440 Rls. 756 $
203 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 123 25,992,000 Rls. 800 $
204 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 7 24,841,873 Rls. 766 $
205 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2 21,794,500 Rls. 650 $
206 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 44 21,734,130 Rls. 670 $
207 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 0 19,251,120 Rls. 593 $
208 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 91139000 بندودستبندساعت مچي,جيبي وهمانندوقطعات آنها,غير فلزي ،که درجاي ديگري مذکورنباشند. 9 18,910,920 Rls. 564 $
209 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 60 18,825,732 Rls. 561 $
210 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 50 17,615,880 Rls. 543 $
211 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 75 16,411,000 Rls. 500 $
212 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 79 16,224,500 Rls. 500 $
213 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 28 14,177,940 Rls. 420 $
214 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 6 11,209,050 Rls. 345 $
215 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84439920 ک ک ک اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 45 10,614,080 Rls. 320 $
216 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8 9,807,525 Rls. 292 $
217 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 55 7,473,850 Rls. 230 $
218 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 21069080 کمكمل غذايي، 16 7,435,505 Rls. 231 $
219 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 50 5,973,603 Rls. 180 $
220 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 39076990 ک ک ک سا?ر 25 4,404,750 Rls. 125 $
221 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 1 4,152,416 Rls. 127 $
222 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 10 3,605,600 Rls. 100 $
223 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 10 3,282,200 Rls. 100 $
224 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 8 3,269,175 Rls. 98 $
225 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 1,995,570 Rls. 54 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 15 1,645,550 Rls. 50 $
مجموع کل
344,003,149 ريال
مجموع کل
10,335 دلار